...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan; Devletin adı, Devletin rejimi, Devlet başkanlığı gibi belirsizlikler, aşağıdakilerden hangisi ile giderilmiştir?
  A) Ankara’nı başkent olmasıyla
  B) Halifeliğin kaldırılmasıyla
  C) Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle
  D) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla
  Cevap: C
 • 2) 17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’ne çiftçi, tüccar, sanayici, işçi temsilcileri katılmıştır.
  Kongreye farklı alanlardan temsilcilerin katılması aşağıdaki-lerden hangisinin göstergesi sayılabilir?

  A) Sivil savunma örgütlenmesinin iyi yapıldığının
  B) Ekonominin tarıma dayandırıldığının
  C) Ekonomik kalkınmamın her alanda amaçlandığının
  D) Herkesin yönetime alınmak istendiğinin
  Cevap: C
 • 3) 1927 yılında “Teşvik-i Sanayi Kanunu” çıkarıldı. Özel teşebbüslerin sanayi alnında yatırım yapması için bu kanunla birçok kolaylıklar sağlandı. Fakat yinede istenilen yatırımları özel sektör tarafından gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine devlet sanayi alnındaki yatırımları “devletçilik” ilkesi çerçevesinde kendisi gerçekleştirdi.
  Yukarıda verilen bilgilere göre Özel sektöre birçok kolaylık sağlandığı halde neden başarılı olunamamıştır?

  A) Bankaların kredi vermemesi
  B) Özel sektörün yatırım yapacak ekonomik gücünün olamaması
  C) Devletin sanayi alanındaki yatırımları kendisinin yapması
  D) Ekonominin yabancıların elinde olması.
  Cevap:
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılâpların amaçları arasında yer almaz?
  A) Tek partili yönetim sistemini kurmak
  B) Ülkeyi çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkarmak.
  C) Ulusal egemenliği sağlamak
  D) Türk ulusunun refah seviyesini yükseltmek
  Cevap: A
 • 5) “Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor vb. kısacası bütün vatandaşların hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.”Atatürk’ün bu ifadeleri aşağıdaki ilkelerden hangisinin benimsendiğine kanıttır?
  A) Akılcılık
  B) Laiklik
  C) Halkçılık
  D) Ulusal Bağımsızlık
  Cevap: C
 • 6) TBMM açıldıktan sonra egemenlik hakkının kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu kabul etmiştir. Buna rağmen millet egemenliği ile bağdaşmayan saltanata dokunulmamış; Milli Mücadelenin sonuna kadar saltanat varlığını devam ettirmiştir.
  M.Kemal’in saltanatın varlığına bir süre karşı çıkmamasının nedeni ne olabilir?

  A) Halifelikle saltanatın ayrılamayacağına inanması
  B) İşgalci güçlerle mücadele ederken iç sorunlar çıkarmak istemeyişi
  C) Milli egemenlikle uyuşması
  D) Milli ekonominin gerçekleştirilmek istenmesi
  Cevap: B
 • 7) 1923–1939 yılları arasında Türkiye’yi dış politika alanında uğraştıran sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Yabancı okullar sorunu   
  B) Türkiye-Irak sınır sorunu
  C) Hatay sorunu                   
  D) Türkiye-Ermenistan sınırı
  Cevap: D
 • 8) Atatürk Türk toplumunun çağdaşlaşması ve demokrasinin yerleşmesi için çalışıyordu. Özellikle TBMM’ de sorunlara çözüm bulunması, hükümetin denetlenmesi, Mecliste farklı görüş ve düşüncelerin ortaya çıkmasını istiyordu.
  Atatürk’ün bu amaçla yaptığı ancak başarılı olamadığı en önemli çalışma hangisidir?

  A) Devletçilik
  B) Halifeliğin kaldırılması
  C) Çok partili hayat denemeleri
  D) Türk Tarih kurumunun kurulması
  Cevap: C
 • 9) Hafta sonu tatilinin Cumadan Pazara alınması
  Kabotaj Yasası’nın çıkarılması
  Saat ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi
  Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
  Yukarıdaki inkılâplardan kaç tanesi batı ile olan ilişkilerimizi geliştirme amacıyla yapılmıştır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap:
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi MİHVER devletlerden değildir?
  A.Almanya
  B.Japonya
  C.Türkiye
  D.İtalya
  Cevap:
 • 11) “Soğuk Savaş” hangi iki ülke arasında yaşanmıştır?
  A. ABD-Japonya
  B. ABD-Fransa
  C. ABD-Almanya
  D. ABD-SSCB
  Cevap: D
 • 12) 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan; Devletin adı, Devletin rejimi, Devlet başkanlığı
  gibi belirsizlikler, aşağıdakilerden hangisi ile giderilmiştir?

  A) Ankara’nı başkent olmasıyla
  B) Halifeliğin kaldırılmasıyla
  C) Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle
  D) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?
  a) Almanya, İtalya ve Japonya sömürgelerini kaybetti
  b) Almanya ikiye ayrıldı, rejim değişikliği oldu.
  c) Yahudiler’e Filistin’de “İsrail Devleti” kuruldu.
  d) Dünya barışını sağlamak için “Cemiyeti Akvam( Milletler Cemiyeti)” kuruldu.
  Cevap:
 • 14) “Din herkesin vicdanına kalmış bir şeydir. hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne din ne de mezhep kabulüne zorlayamaz. Din ve mezhep hiçbir zaman siyasete alet edilemez.”   Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanabilir?

  A) Laiklik  
  B) İnkılâpçılık
  C) Devletçilik
  D) Halkçılık
  Cevap: A
 • 15) “ Manda ve himaye kabul edilemez” ifadesi ilk kez nerede kullanılmıştır?
  A)Erzurum kongresi
  B)Amasya genelgesi
  C)Sivas kongresi
  D)Havza genelgesi
  Cevap: A
 • 16) . * Kurulan ilk siyasi partidir
  * Ekonomide Devletçiliği savunur.
  Yukarıdaki özellikler aşağıdaki siyasi partilerden hangisine aittir?

  A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  B)Demokratik Parti
  C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
  D) Cumhuriyet Halk Fırkası
  Cevap: D
 • 17) Gümrü Antlaşması’nın sonuçları nelerdir?
  Cevap:
 • 18) Soğuk Savaş ne demektir? Açıklayınız.
  Cevap:
 • 19) Türkiye’nin II. Dünya Savaşında izlediği politikadır?
  A) Denge Siyaseti
  B) Orta Siyaseti
  C) Tek Taraf Siyaseti
  D) Tarafsız Politika
  Cevap: A
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlarımızdan değildir?
  A) İsmet İnönü
  B) Turgut Özal
  C) Rauf Denktaş
  D) Abdullah Gül
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder