...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece Türk gemilerine ait
  olması aşağıdaki inkılâplardan hangisiyle Gerçekleştirilmiştir?

  A) Teşvik-i Sanayi Kanunu
  B) Kabotaj Kanunu
  C) 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı
  D) Milli İktisat Kanunu
  Cevap: B
 • 2) Hafta tatili’nin Cuma’dan pazara alınması
  Miladi takvimin kabul edilmesi
  Metre, Kilogram ve Litre ölçülerinin kabul edilmesi
  Yukarıdaki inkılâpların amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Milli egemenliği hakim kılmak
  B) Köylünün maddi durumunu iyileştirmek
  C) Avrupa devletleriyle ekonomik ilişkileri geliştirmek
  D) Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak
  Cevap: C
 • 3) Atatürk’ ün ekonomik alanda yaptığı inkılâplar onun hangi ilkesi ile daha çok ilgilidir?
  A) Halkçılık  
  B) Milliyetçilik  
  C) Laiklik   
  D) Devletçilik
  Cevap: D
 • 4) Misakımillî belgesinde yer alan “Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.” kararı ile aşağıdakilerden hangisinin kaldırılması amaçlanmıştır?
  A) Kapitülasyonların
  B) Saltanatın
  C) Aşar vergisinin
  D) Halifeliğin
  Cevap: A
 • 5) Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, toplumun , hukuk kuralarının ve devlet düzeninin dine değil, akla ve bilme dayandırılmasıdır.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesi doğrultusunda yapılmış bir yenilik değildir?

  A- Halifeliğin kaldırılması
  B- Soyadı Kanunun çıkarılması
  C-Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  D- Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın kabulü
  Cevap: B
 • 6) I. Londra Konferansı'nın toplanması
  II. Moskova Antlaşması’nın imzalanması
  III. İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi
  IV. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun (1921 Anayasası) ilan edildi.
  V. Türk-Afgan Dostluk Antlaşması’nın imzalanması
  I. İnönü Savaşı sonucu gelişmelerinden hangileri İÇ POLİTİKADA gerçekleşmiştir?

  A- I ve V
  B-III ve IV
  C-I –II ve IV
  D- II-III ve V
  Cevap: B
 • 7) Cumhuriyetin ilan edilmesi
  Çok partili hayata geçişin denenmesi
  Kadınlara siyasi haklar verilmesi
  Verilen İnkılaplar
  I. Yönetim II- Ekonomi III. Toplumsal
  Alanlardan hangisine yönelik gerçekleşmiştir?

  A- I ve II
  B-II ve III
  C- Yalnız I
  D- I –II ve III
  Cevap: D
 • 8) Türk ordusunun ilk defa savunmadan taarruza geçmesi aşağıdaki Savaşların hangisinin sonucunda olmuştur?
  A)I.İnönü
  B) II.İnönü
  C)Büyük taarruz
  D)Sakarya savaşı
  Cevap: D
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin tanımı içinde yer almaz?
  A.Vicdan ve düşünce hürriyetine karşıdır           
  B.Yurtta ve dünyada barıştan yanadır.
  C.Ulusal bağımsızlığı ilke edinmiştir 
  D.Ulusal birlik ve bütünlüğe önem verir.
  Cevap: A
 • 10) Osmanlı Devleti’nde modern ve geleneksel okullar bir arada varlıklarını sürdürmekteydi. Bu durum toplumda kültürel çatışmalara neden oluyordu. Buna göre aşağıdaki inkılâplardan hangisi verilen durumun ortadan kalkmasını sağlamıştır?
  A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  B) Halifeliğin kaldırılması
  C) Saltanatın kaldırılması
  D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
  Cevap: A
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden değildir?
    A)Etniki Eterya Cemiyeti    
  B)Teali İslam Cemiyeti
    C)Wilson Prensibi cemiyeti
  D)İngiliz muhipleri cem.
  Cevap: B
 • 12) 1937 de imzalanan Sadabat Paktına aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?
  A)Türkiye
  B) Irak
  C) Pakistan
  D) Afganistan
  Cevap:
 • 13) Mudanya Ateşkes Antlaşması’na TBMM, İngiltere ve İtalya katılmıştır. Fakat İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’ni anlaşmaya çağırmamışlardır.Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Osmanlı Hükümeti’nin ulusu temsi etme hakkını kaybettiğinin
  B) Osmanlı Devleti’nin alınan kararları kabul etmediğinin
  C) Osmanlı Devleti’nin savaş yanlısı olduğunun
  D) İstanbul’un işgal altında olmasının
  Cevap:
 • 14) “Değişim, çağdaşlık, yenilik” kavramlarını ilkelerle özdeşleştirirsek aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?
  A)İnkılapçılık
  B)Devletçilik
  C)Laiklik
  D)Milliyetçilik
  Cevap: A
 • 15) SSCB’nin parçalanmasının sonuçları ve Türkiye’ye etkileri ne olmuştur?
  Cevap:
 • 16) Atatürkçülüğün nitelikleri nelerdir?
  Cevap:
 • 17) Körfez Savaşlarının Türkiye’ye etkileri nelerdir?
  Cevap:
 • 18) İlk atom bombası hangi savaşta atıldı?
  A) Soğuk Savaş
  B) II.Dünya Savaşı
  C) Kore Savaşı
  D) I. Dünya Savaşı
  Cevap: B
 • 19) Kıbrıs Harekatını başlama parolası hangisidir?
  A) Ayşe tatile çıksın mı?
  B) Ayşe tatile çıktı.
  C) Ayşe tatile çıktın mı.
  D) Ayşe tatile çıksın.
  Cevap: B
 • 20) Çok partili hayata geçiş döneminin ilk siyasi partisi hangisidir?
  A) Demokrat Parti
  B) Milli Kalkınma Partisi
  C) Cumhuriyet Halk Fıkrası
  D) Adalet Kalkınma Partisi
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder