Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kurtuluş savaşından sonra başlatılan inkılâplar toplumun büyük bölümü tarafından hemen kabullenmiştir. Buna rağmen inkılâpları anlayamayan ya da çıkarları elden giden bazı grup ve kişiler inkılâpları kabullenemeyerek tepki göstermiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerden biri olamaz?

  A) Şeyh Sait İsyanı
  B) Devletçilik ilkesinin benimsenmesi
  C) Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast girişimi
  D) Menemen Olayı
  Cevap: B
 • 2) Aşağıdaki gelişmelerden hangilerinin “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” İlkesiyle doğrudan ilişkili olduğu söylene-bilir?
  I. Saltanatın kaldırılması
  II. Cumhuriyetin İlanı
  III. Hıyanet-i Vataniye Yasası’nın çıkarılması

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I,II ve III
  Cevap: B
 • 3) “Din herkesin vicdanına kalmış bir şeydir. hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne din ne de mezhep kabulüne zorlayamaz. Din ve mezhep hiçbir zaman siyasete alet edilemez.”   Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanabilir?
  A) Laiklik  
  B) İnkılâpçılık
  C) Devletçilik
  D) Halkçılık
  Cevap: A
 • 4) Asağıdakilerden hangisi Lozan Barıs Antlasması'nın sonuçları arasında yer almaz?
  A) Kurtulus Savası'na kesin olarak son verildi.
  B) Yeni Türk Devleti'nin varlığı tüm dünyaya kanıtlandı.
  C) Geçerliliğini günümüze kadar sürdüren bir antlasmadır.
  D) Musul sorunu çözüldü.
  Cevap: D
 • 5) Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumunun kurulması hangi Atatürk ilkesi ile doğrudan ilgilidir?
  A) Halkçılık  
  B) Devletçilik 
  C) Laiklik     
  D) Milliyetçilik
  Cevap: D
 • 6) Atatürk, “Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanalım, fakat asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.”
  sözü ile eğitimin özellikle hangi niteliklere sahip olmasını istemiştir?

  A) Çağdaş ve millî
  B) Karma ve eşitlikçi
  C) Parasız ve zorunlu
  D) Geleneksel ve demokratik
  Cevap: A
 • 7) Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunuyla ilgili görüşmeler 1924 yılında başladı. Karşılıklı görüşmelerden bir sonuç alınamayınca konu İngilizler tarafından Milletler Cemiyeti’ne götürüldü. Bu arada İngilizler, Türkiye - Irak sınırında bazı karışıklıklar çıkararak Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasında etkili oldular.
  Bu bilgilere göre Şeyh Sait İsyanı’nı İngiltere’nin desteklemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Türkiye’de yeniliklerin yapılmasını engellemek
  B) Müslüman ülkelerle Türkiye’nin arasında gerginlik çıkarmak
  C) Musul sorununu kendi çıkarları doğrultusunda çözümlemek
  D) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üyeliğini engellememek
  Cevap:
 • 8) Ekonomik kalkınmaya öncülük etmesi beklenen özel teşebbüsün bekleneni verememesi Yeni Türk Devletini aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir?
  A) Yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye
  B) Kapitülasyonları yaygınlaştırmaya
  C) Devletçilik ilkesinin hayata geçirilmesine
  D)Dış borç alımına gidilmesi
  Cevap: C
 • 9) TC devleti boğazlar üzerindeki tam egemenlik hakkını aşağıdakilerden hangisi ile kazanmıştır?
  A)  Lozan Barış antlaşması
  B)  Montrö Boğazlar Sözleşmesi                                     
  C)  Mudanya Barış Antlaşması     
  D)  İstanbul Antlaşması
  Cevap: B
 • 10) TBMM’ye karşı birçok ayaklanmalar çıkmıştır.
  Bu ayaklanmalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

  A- TBMM’nin siyasi varlığına son vermek istenmesi
  B- Damat Ferit’in halkı Mustafa Kemal’e karşı kışkırtması
  C- Egemenliğin ulusa ait olduğunun savunulması
  D-Anadolu’da güvenliğin olmamasından dolayı düzensizlik yaşanması
  Cevap: C
 • 11) Sevgili öğrenciler; 1 Kasım 1928’de Yeni Türk Harfleri Kabul ve Tatbiki Hakkında kanun TBMM’de kabul edildi. Ancak Türk halkı Harf İnkılabını kolay olarak benimsemiştir.
  Aşağıdaki uygulamalardan hangisi yeni harflerin öğrenilmesiyle ilgilidir?

  A- Okuma –yazma seferberliği
  B- Türk Medeni Kanunu
  C- Tevhidi Tedrisat Kanunu
  D- İstanbul Üniversitesinin açılması
  Cevap: A
 • 12) Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
  Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

  A- Türk Dil Kurumu
  B- Türk Tarih Vakfı
  C- İstanbul Üniversitesi
  D- Türk Tarik Kurumu
  Cevap: D
 • 13) CHP’den ayrılan Adnan Menderes, Prof. Dr. Fuad Köprülü ve Refik Koraltan tarafından kurulan ve 1950, 1953 ve 1957 seçimlerini kazanan siyasi parti hangisidir?
  A.Millet Partisi
  B.Milli Kalkınma Partisi
  C.Demokrat Parti
  D.Adalet Partisi
  Cevap:
 • 14) Mustafa Kemal’in “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözü aşağıdaki ilkelerin hangisi ile doğrudan ilgilidir?
  A)   Devletçilik
  B)   Laiklik
  C)   İnkılâpçılık
  D)Cumhuriyetçilik
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri arasında gösterilemez?
  A) Birbirini tamamlayan bir yapıda olması
  B) Bilimi ve aklı temel alması
  C) Tamamının Avrupa’dan örnek alınması
  D) Türk halkının ihtiyaçlarından doğması
  Cevap: C
 • 16) İstanbul Hükümeti aşağıdakilerin hangisiyle Ankara’daki temsil Heyetinin Hukuki varlığını kabul etmiştir?
  A)Amasya Genelgesi
  B)Misak-ı Milli
  C)Sivas Kongresi
  D)Amasya Görüşmeleri
  Cevap:
 • 17) Atatürk karşılaştığı sorunların hepsine birden el atmayıp bunları öncelik sırasına koyardı.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A)İleri görüşlülüğü
  B)Mantıklılığı
  C)Planlı olması
  D)Vatanseverliği
  Cevap: B
 • 18) İstanbul Hükümeti temsilcisinin Amasya’ya giderek Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesi ve protokol imzalaması Milli Mücadele açısından ne anlama gelmektedir?
  Cevap:
 • 19) Türkiye, Nato’ya kaç yılında üye olmuştur?
  A) 1953
  B) 1954
  C) 1950
  D)1952
  Cevap:
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Partinin (DP) kurucularından değildir?
  A) Fuat Köprülü
  B) Celal Bayar
  C) Adnan Menderes
  D) Süleyman Demirel
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder