Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Saltanat’ın kaldırılması sırasında halifelik makamı saltanattan ayrılmış ve TBMM Abdülmecit Efendiyi halife seçmişti. Ancak bir süre sonra ortaya çıkan olumsuz gelişmeler halifeliğin kaldırıl-masını zorunlu hale getirmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz gelişmelerden değildir?

  A) Halifeliğin inkılâplara karşı olanlarla işbirliği yapması
  B) Bazı TBMM üyelerinin halifeliği meclisin üzerinde görmeleri
  C) Halifeliğin Osmanlı hanedanlığından bahsetmesi
  D) Ankara’nın başkent olması
  Cevap:
 • 2) Osmanlı Devleti’nde modern ve geleneksel okullar bir arada varlıklarını sürdürmekteydi. Bu durum toplumda kültürel çatışmalara neden oluyordu.
  Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi verilen durumun ortadan kalkmasını sağlamıştır?

  A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  B) Latin Alfabesinin kabulü
  C) Türk Dil Kurumunun açılması
  D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
  Cevap: A
 • 3) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
   Osmanlı ordusu terhis edilecek.
   Orduya ait silahlar, İtilaf Devletlerinin emrine verilecek.
   Haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletlerinin denetimine verilecek.
   İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek.
  Antlaşmanın bu maddelerine göre, Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü durumu aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder?

  A) İstanbul Hükümeti’nin, Anadolu üzerindeki otoritesi
  tamamen yok edilmiştir.
  B) Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığı sona ermiştir.
  C) Devletin savunma gücü elinden alınarak, işgallere açık duruma getirilmiştir.
  D) Osmanlı ailesinin hükümranlığı sona ermiştir.
  Cevap:
 • 4) Latin Alfabesinin kullanılmaya başlanması
  Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
  Medeni Kanunun kabul edilmesi
  Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan bu YENİLİKLERİN ORTAK AMACI aşağıdakilerden hangisidir?

  A- Çağdaş toplum oluşturma
  B- Anayasayı laik kılma
  C- Gelir adaletsizliğini kaldırma
  C-Toplumun geleneklerini koruma
  Cevap: A
 • 5) Osmanlı Devletinde uygulanmakta olan saltanat sistemiyle farklılık taşıyan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A- Cumhuriyetçilik
  B- Milliyetçilik
  C-Halkçılık
  D-Devletçilik
  Cevap: A
 • 6) Hangisi Ankara’nın başkent ilan edilmesinde etkili değildir?
  A- Temsil heyetinin Milli Mücadeleyi yürüttüğü merkez olması
  B-Mebusan Meclis çalışmalarını yakından izleme olanağının bulunması
  C-Askeri ve siyasi yönden güvenli konumda bulunması
  D- Herkesin kolayca ulaşabileceği bir yer olması
  Cevap: C
 • 7) Atatürk, tarafından 9 Eylül 1923 tarihinde kurulmuştur. Temeli, Sivas, Kongresinde oluşturulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne dayanmaktadır.
  Yukarıda özellikleri verilen parti aşağıdakilerden hangisidir?

  A- Demokrat Parti
  B- Serbest Cumhuriyet F.
  C- Terakkiperver C.F
  D- Cumhuriyet Halk F.
  Cevap: B
 • 8) 23 Aralık 1930 tarihinde Cumhuriyet karşıtı olan Derviş Mehmet ve yandaşları, İzmir’in Melemen kasabasında bir isyan hareketi başlatmışlardır. Derviş Mehmet ve adamları Asteğmen Kubilay’ı şehit ettiler. İsyan, askeri birlikler tarafından kısa sürede bastırılarak isyancılar idam edildiler.
  Bu verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A- Derviş Mehmet’in rejim karşıtı olduğu
  B- İstiklal Mahkemelerinin tekrar kurulduğu
  C- İsyanın kısa sürede bastırıldığı
  D- İsyancıların cezalandırıldığı
  Cevap:
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemin­deki dış sorunlardan biri değildir?
  A) Musul sorunu
  B) Hatay sorunu
  C) Nüfus mübadelesi
  D) Kıbrıs sorunu
  Cevap: D
 • 10) 1974’deki Kıbrıs Barış Harekâtında, parola cümle neydi?
  A.Ayşe tatile çıktı mı?
  B. Ayşe tatilden ne zaman dönecek?
  C. Ayşe tatile çıksın.
  D.Ayşe tatilden vazgeçsin.
  Cevap: A
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi ile kendi karasularımızda serbestçe ticaret yapabilme hakkını elde etmişizdir?
  A)İzmir İktisat Kongresi   
  B) Kabotaj Kanunu 
  C)Türk Medeni Kanunu
  D) Cumhuriyetin ilanı
  Cevap: B
 • 12) Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’yı Milli Mücadele’nin merkezi yapmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
  A) Güvenli bir konumda bulunması
  B) Son Osmanlı Meclisinin burada toplanması
  C) Anadolu’nun ortasında olması
  D) Ulaşım ve haberleşme imkânları bakımından uygun olması.
  Cevap: B
 • 13) Misak-ı Milli’nin önemi ve sonuçları nelerdir?
  Cevap:
 • 14) İlk TRT kaç yılında yayına başlamıştır.
  A) 1968
  B) 1969
  C) 1970
  D) 1974
  Cevap:
 • 15) Sıcak çatışmanın başladığı savaş hangisidir?
  A) Kore Savaşı
  B) II.Dünya Savaşı
  C) Körfez Savaşı
  D) Kıbrıs Savaşı
  Cevap:
 • 16) ABD’nin üye sayısı kaçtır?
  A) 25
  B) 500
  C) 27
  D) 550
  Cevap:
 • 17) Türkiye’nin Milletvekili sayısı kaçtır?
  A) 25
  B) 500
  C) 27
  D) 550
  Cevap: D
 • 18) Kore Savaşı kaç yılları arasında yapılmıştır?
  A) 1950-1954
  B) 1950-1953
  C) 1951-1953
  D) 1952-1953
  Cevap:
 • 19) Kıbrıs Harekatını yapan başbakan kimdir?
  A) Bülent Ecevit
  B) Celal Bayar
  C) Cevdet Sunay
  D) Kenan Evren
  Cevap: A
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın egemenliği altındaki toprakları kaybetmesine neden olan antlaşmadır?
  A) Versay Ant.
  B) Mondros Ant.
  C) Sen Jerman Ant.
  D) Nöyyi Ant.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder