...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) 1934’te çıkartılan soyadı kanunu ile her ailenin; rütbe, memur, ulus adları ile ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı yıl kabul edilen bir başka kanunla da ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarından birisidir?
  A) Toplumda ayrıcalıklara yol açabilecek etkileri engellemek.
  B) Dilde sadeleştirmeyi gerçekleştirmek
  C) Halkın yönetime katılmasını sağlamak
  D) Yeni hukuk sisteminin kurulmasına yardımcı olmak.
  Cevap: A
 • 2) Atatürk “İlerleme yolumuzun üstüne dikilmek isteyenleri ezip geçeceğiz; yenilik vadisinde durmayarak değişen dünyaya ayak uyduracağız. Biz bu değişimin dışında kalabilir miyiz?” demiştir.Bu bilgilere dayanarak Atatürk’ün vurguladığı ilkenin aşağı-dakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
  A) Halkçılık
  B) Devletçilik
  C) İnkılapçılık
  D) Laiklik
  Cevap: C
 • 3) Atatürk, toplumsal yaşamda görev ve sorumluluk verilmeyen Türk kadınlarının, tüm meslek alanlarında çalışmalarını istemiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra, bu konudaki gerekli yasal düzenlemeler hızla yapılmıştır. Bunun sonucunda, ilk kadın pilot Sabiha Gökçen, müzik alanında Suna Kan, İdil Biret, bilim alanında Afet İnan, Mübeccel Kıray gibi birçok Türk kadını başarılarını dış ülkelere taşımışlardır.
  Buna göre, Türk kadınının kazandığı bu saygın konumun sürekliliğinin sağlanabilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

  A) Yurttaş olma bilincinin geliştirilmesine
  B) Geleneksel değerlere önem verilmesine
  C) Cumhuriyet yönetimine ait değerlerin korunmasına
  D) Toplum kalkınması için herkesçe çaba harcanmasına
  Cevap: C
 • 4) Öğrenim Birliği Yasası ile medreseler kapatılırken, azınlık okulları ve yabancı okular Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.
  Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A) Kapitülasyon haklarına son verildiğine
  B) Eğitimdeki uygulamalarda birlik sağlandığına
  C) Geleneksel eğitim anlayışına bağlı kalındığına
  D) Azınlık okullarının kapatıldığına
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçişi geciktirmiştir?
  A- Halifeliğin kaldırılması
  B- Saltanatın kaldırılması
  C- Medeni Kanunun Kabulü
  D- Şeyh Sait İsyanı
  Cevap: D
 • 6) Ülkemizde çok partili hayata hangi yıl geçilmiştir?
  a.1934
  b) 1946
  c) 1950
  d) 1965
  Cevap:
 • 7) 1970’li yıllardan itibaren köyden kente göç hız kazandı. Göç alan şehirlerimiz arasında hangisi yoktur?
  A.Bursa
  B.İzmir
  C.İstanbul
  D.Mardin
  Cevap: D
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir?
     A) Sömürgecilik yarışı      
  B) Siyasi bloklaşma
      C) Hızlı silahlanma    
  D) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
  Cevap: D
 • 9) Türk Medeni kanunu hazırlanırken hangi ülke model alınmıştır?
  A) Fransa
  B) İtalya
  C) İsviçre
  D) Almanya
  Cevap: A
 • 10) 1934’te çıkartılan soyadı kanunu ile her ailenin; rütbe, memur, ulus adları ile ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı yıl kabul edilen bir başka kanunla da ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarından birisidir?

  A)Toplumda ayrıcalıklara yol açabilecek etkileri engellemek.
  B)Dilde sadeleştirmeyi gerçekleştirmek
  C)Halkın yönetime katılmasını sağlamak
  D)Yeni hukuk sisteminin kurulmasına yardımcı olmak.
  Cevap:
 • 11) Milli mücadelenin amacı ve yöntemi ilk kez nerede ortaya konulmuştur?
  A)Havza Genelgesi
  B)Erzurum Kongresi
  C)Sivas Kongresi
  D)Amasya Genelgesi
  Cevap:
 • 12) İzmir’de yapılan Türkiye iktisat kongresinde:
  “ Hammaddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır ve yerli malı kullanımı tevsik edilmelidir.” Kongrede alınan bu karalarla ulaşılmak istenen amaç nedir?

  A) Yabancı ülkelerle ticareti tamamen yasaklamak
  B) Yerli üreticinin kazanmasını sağlayarak ekonomiyi güçlendirmek.
  C) Rekabete dayalı ekonomi oluşturmak.
  D) Yatırımları özel teşebbüsçünün yapmasını sağlamak.
  Cevap: B
 • 13) Milli Mücadele aşağıdakilerden hangisiyle milli teşkilatlar (milli cemiyetler) tek çatı altında toplanmıştır?
  A) Sivas Kongresi
  B) Amasya Genelgesi
  C)Erzurum Kongresi
  D) TBMM’nin açılışı
  Cevap: A
 • 14) Lozan Barış Antlaşması, yeni Türk Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır.Antlaşmanın aşağıdaki maddelerinin hangisinden böyle bir hüküm çıkarılamaz?
  A)Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak.
  B)Kapitülasyonlar kaldırılacak
  C)Boğazlar uluslar arası bir komisyonun idaresine bırakılacak.
  D)Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı tanınacak.
  Cevap:
 • 15) İkinci Dünya Savaşı’nın nedenleri nelerdir?
  Cevap:
 • 16) Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunuyla ilgili görüşmeler 1924 yılında başladı. Karşılıklı görüşmelerden bir sonuç alınamayınca konu İngilizler tarafından Milletler Cemiyeti’ne götürüldü. Bu arada İngilizler, Türkiye-Irak sınırında bazı karışıklıklar çıkararak Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasında etkili oldular. Bu bilgilere göre, İngiltere’nin Şeyh Sait İsyanı’nı desteklemesinin temel amacı nedir?
  Cevap:
 • 17) “Manda ve Himaye”, “Milli Egemenlik”, “Milli Bağımsızlık”, “Kabine Sistemi”,
  “Misak-ı İktisadi” Terimlerini açıklayınız.
  Cevap:
 • 18) Türkiye’nin jeopolitik konumu hakkında bilgi veriniz.
  Cevap:
 • 19) İlk Cumhurbaşkanımız kimdir?
  A) İsmet İnönü
  B) Turgut Özal
  C) M. Kemal Atatürk
  D) Kenan Evren
  Cevap: C
 • 20) Almanya II. Dünya Savaşında hangi iki ülke ile ittifak yapmıştır?
  A) Türkiye – Japonya
  B) Avustralya – Japonya
  C) Macaristan – İtalya
  D) İtalya – Japonya
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder