Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Cumhuriyet’in ilk yıllarında Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet halk fırkasından
  başka TBMM’ne farklı görüşleri yansıtabilmek amacıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurularak çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur.
  Buna göre, bu girişimlerle ulaşılması düşünülen, temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kadınlara siyasal haklar vermek
  B) Dünya barışına katkıda bulunmak
  C) Demokratik yönetimi gerçekleştirmek
  D) Siyasi bağımsızlığı tamamlamak
  Cevap: C
 • 2) 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılması, milli egemenliğin tam olarak gerçekleştirilmesi amacına yönelik bir gelişmedir.
  Aşağıdakilerden hangisinin saltanatın kaldırılmasını hızlandırdığı söylenebilir?

  A) Padişah Vahdettin’in hayatını tehlikede gördüğü için İngilizlere sığınması
  B) İtilaf devletleri’nin Lozan görüşmelerine Osmanlı Hükümeti’ni de davet etmeleri
  C) Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması
  D) TBMM’nin “güçler birliği” sistemini benimsemesi
  Cevap: A
 • 3) Etibank ve Bağlı işletmelerin Kurulması
  Maden ve Tetkik Arama Enstitüsü Kuruldu.
  Yeni Türk devleti Yukarıdaki kuruluşları oluşturmakla aşağıdakilerden hangisini geliştirmeyi amaçlamıştır?

  A) Denizciliği geliştirmek
  B) Orman ürünleri sanayisini geliştirmek
  C) Yeraltı zenginlik kaynaklarını aramak ve işletmek
  D) Dokuma ve kumaş sanayilerini geliştirmek.
  Cevap: C
 • 4) Mustafa Kemal Paşa, gerek kongreler döneminde gerekse Meclis açıldıktan sonra her konuda heyet ya da meclis üyelerinin görüş ve onayını almıştır.
  Mustafa Kemal Paşa bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

  A) İnkılâpları gerçekleştirmeyi
  B) Halifeliği kaldırmayı
  C) Milli iradeyi hakim kılmayı
  D) Ekonomik bağımsızlığı
  Cevap: C
 • 5) Çağdaşlaşma; halkın mutluluk ve varlık içinde yaşanmasını sağlamak, toplumu ileriye götürmek ve içinde yaşanılan çağın gerektirdiği düşünsel ve teknik alanlardaki yenilikleri gerçekleştirmektir
  Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi çağdaşlaşmaya bir örnek olamaz?

  A) Saltanatın kaldırılması
  B) Tarımda traktörün kullanılması
  C) Takvim, saat gibi ölçülerin değiştirilmesi
  D) Ankara’nın başkent ilan edilmesi
  Cevap: D
 • 6) Cumhuriyet’in ilânından sonra;
  Eski rakamların yerine bugün kullanılan uluslar arası rakamların kabulü
  Osmanlı Devleti zamanında ağırlık ve uzunluk ölçüleri olarak kullanılan endaze, arşın, okka, dirhem yerine metre ve kilogram kullanılması
  Hafta sonu tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması
  ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır.
  Bu yasal düzenlemelerle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Batılı devletlerle ekonomik ve sosyal yaşantıda uyum sağlamak
  B) Millî ekonomiyi kurmak
  C) Yurttaşlar arasında eşitliği sağlamak
  D) Ticarî hayatı kolaylaştırmak
  Cevap: A
 • 7) Atatürk ilke ve inkılâplarının dayandığı temel esaslardan bazıları şunlardır:
  Egemenliğin millete ait olması
  Vatan ve millet sevgisi
  Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma ülküsü
  Bu esaslar;
  I. Cumhuriyetçilik
  II. Devletçilik
  III. Milliyetçilik
  IV. İnkılâpçılık
  İlkelerinden hangisi veya hangileri ile doğrudan İlişkilendi-rilebilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız IV
  C) II ve III
  D) I, III ve IV
  Cevap:
 • 8) lk TBMM’nin,
  I. Düzenli orduyu kurması
  II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarması
  III. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı yönetmesi.
  Uygulamalardan hangisi ya da hangileri, mutlak otoritesini güçlendirdiğinin göstergesidir?

  A – Yalnız I
  B- Yalnız II
  C-I ve III
  D- I – II ve III
  Cevap: D
 • 9) Kütahya- Eskişehir Savaşları’ndaki yenilgi üzerine TBMM Türk ordusunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesini istemiştir.
  Mustafa Kemal bu karar ile aşağıdakilerden hangisini hedeflemiş olamaz?

  A- Türk ordusunun yıpranmasını engellemeyi
  B-Direniş için zaman kazanmayı
  C-Ordunun tekrar savunma durumuna geçmesini sağlaması
  D- Ordunun saldırı gücünü artırmayı
  Cevap: C
 • 10) Çok kadınla evlilik yerine tek kadınla evlilik kararlaştırılmış böylece modern Türk ailesinin temelleri atılmıştır.
  Yukarıdaki gelişme, hukukun hangi alanında yapılan yenilikle ortaya çıkmıştır?

  A- Borçlar Kanununu kabullüyle
  B- Medeni Kanunun kabulüyle
  C- Ceza Kanununun kabulüyle
  D-Ticaret Kanununu kabulüyle
  Cevap: B
 • 11) Saltanatın ve halifeliğin kaldırılması
  TBMM’nin açılması
  Çok partili hayata geçiş çalışmaları
  Yukarıdaki İnkılaplar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinin hangisi doğrultusunda gerçekleşmiştir?

  A- Halkçılık
  B- Devletçilik
  C- Cumhuriyetçilik
  D- Milliyetçilik.
  Cevap: C
 • 12) Atatürk cumhuriyetin ilk yıllarında Teşvik-i Sanayi Kanununu ve I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı hayata geçirmek istemiştir.
  Atatürk, bunları yaparken aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya koymuştur?

  A- Milliyetçilik
  B- Halkçılık
  C- Devletçilik
  D- Cumhuriyetçilik
  Cevap: C
 • 13) I. Demokrat Parti
  II. Adalet Partisi
  III. Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası
  IV. Serbest Cumhuriyet Fırkası
  Verilen partilerden hangileri Atatürk döneminde açılmıştır?

  A- III ve IV
  B- I ve II
  C- I – II ve III
  D- II –III ve IV
  Cevap:
 • 14) - Nutuk, bağımsızlık ve çağdaşlaşma yolunda yapılması gerekenleri göstermesi bakımından bağımsızlık mücadelesi veren milletlere ışık tutmuştur. Bundan dolayı bir çok dünya diline çevrilmiştir.
  Bu durum Nutuk’un hangi özelliğini gösterir?

  A- Ulusal bir eser olduğu
  B- Vatansever bir eser olduğu
  C-Evrensel bir eser olduğu
  D-Gerçekçi bir eser olduğu
  Cevap: C
 • 15) Türkiye Büyük Millet Meclisi, hangi savaştan sonra Mustafa Kemal Paşa'ya "Mareşallik" rütbesi vermiştir?
  A) l. İnönü
  B) II. İnönü
  C) Sakarya
  D) Başkomutanlık
  Cevap: D
 • 16) Türk Silahlı Kuvvetleri dünya barışına katkıda bulunmak üzere NATO ve BM Barış Gücü kapsamında pek çok bölgede görev almıştır. TSK’nin görev aldığı yerler arasında hangisi yoktur?
  a.Afganistan
  b) Lübnan
  c) Kosova
  d) Filistin
  Cevap: D
 • 17) Evlenme , boşanma , miras ve aile hukuku kadın-erkek eşitliği gibi konuların çözümlenmesi amacıyla çıkarılan kanun hangisidir?
  A- Halifeliğin kaldırılması
  B.Saltanatın kaldırılması
  C- Türk Medeni kanunu
  D.Tevhidi Tedrisat
  Cevap: C
 • 18) * TBMM nin ilk siyasi zaferdir
  * Doğu sınırımız çizilmiştir
  * Ermeniler topraklarımızdan çekilmişlerdir
  Yukarıdaki maddeler hangi antlaşma ile gerçekleşmiştir?

  A) Ankara Antlaşması
  B) Kars Antlaşması
  C) Moskova Antlaşması
  D) Gümrü Antlaşması
  Cevap: B
 • 19) Aşağıdaki cümleleri doğru-yanlış (D/Y) şeklinde yorumlayınız.
  ( ) Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesi NATO’ya kabul edilmesinde önemli rol oynamıştır.
  ( ) Şeyh Sait isyanı bir ülkenin içerisinde yaşanan olumsuzlukların dış politikayı olumsuz yönde etkilediğine kanıt olarak gösterilebilir.
  ( ) Türkiye, Batı sınırını güvence altına almak ve Batıdaki komşularıyla iyi ilişkiler kurmak için Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya ile bir araya gelerek “Balkan Antantı”nı imzalamıştır.
  ( ) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle Türkiye Boğazlar üzerinde tam egemen olmuştur.
  ( ) Mudanya Ateşkes Antlaşmasıyla kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
  ( ) Moskova Antlaşması’yla ilk kez batılı ve büyük bir devlet Misak-ı Milli’yi ve yeni Türk Devleti’ni tanımıştır.
  Cevap:
 • 20) Almanya’nın 1939’da aşağıdaki hangi ülkeye saldırması II.Dünya Savaşının başlamasına neden olmuştur?
  A) Arnavutluk
  B) Polonya
  C) Avustralya
  D) Belçika
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder