...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan; Devletin adı, Devletin rejimi, Devlet başkanlığı gibi belirsizlikler, aşağıdakilerden hangisi ile giderilmiştir?
  A) Ankara’nı başkent olmasıyla
  B) Halifeliğin kaldırılmasıyla
  C) Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle
  D) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla
  Cevap: C
 • 2) Atatürk’ ün ekonomik alanda yaptığı inkılâplar onun hangi ilkesi ile daha çok ilgilidir?
  A) Halkçılık  
  B) Milliyetçilik  
  C) Laiklik   
  D) Devletçilik
  Cevap: D
 • 3) Osmanlı Devleti’nde modern ve geleneksel okullar bir arada varlıklarını sürdürmekteydi. Bu durum toplumda kültürel çatışmalara neden oluyordu.
  Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi verilen durumun ortadan kalkmasını sağlamıştır?

  A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  B) Latin Alfabesinin kabulü
  C) Türk Dil Kurumunun açılması
  D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
  Cevap: A
 • 4) Atatürk, toplumsal yaşamda görev ve sorumluluk verilmeyen Türk kadınlarının, tüm meslek alanlarında çalışmalarını istemiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra, bu konudaki gerekli yasal düzenlemeler hızla yapılmıştır. Bunun sonucunda, ilk kadın pilot Sabiha Gökçen, müzik alanında Suna Kan, İdil Biret, bilim alanında Afet İnan, Mübeccel Kıray gibi birçok Türk kadını başarılarını dış ülkelere taşımışlardır.
  Buna göre, Türk kadınının kazandığı bu saygın konumun sürekliliğinin sağlanabilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

  A) Yurttaş olma bilincinin geliştirilmesine
  B) Geleneksel değerlere önem verilmesine
  C) Cumhuriyet yönetimine ait değerlerin korunmasına
  D) Toplum kalkınması için herkesçe çaba harcanmasına
  Cevap: C
 • 5) Misakımillî belgesinde yer alan “Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.” kararı ile aşağıdakilerden hangisinin kaldırılması amaçlanmıştır?
  A) Kapitülasyonların
  B) Saltanatın
  C) Aşar vergisinin
  D) Halifeliğin
  Cevap: A
 • 6) lk TBMM’nin,
  I. Düzenli orduyu kurması
  II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarması
  III. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı yönetmesi.
  Uygulamalardan hangisi ya da hangileri, mutlak otoritesini güçlendirdiğinin göstergesidir?

  A – Yalnız I
  B- Yalnız II
  C-I ve III
  D- I – II ve III
  Cevap: D
 • 7) Türkiye Büyük Millet Meclisi, hangi savaştan sonra Mustafa Kemal Paşa'ya "Mareşallik" rütbesi vermiştir?
  A) l. İnönü
  B) II. İnönü
  C) Sakarya
  D) Başkomutanlık
  Cevap: D
 • 8) “Din herkesin vicdanına kalmış bir şeydir. hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne din ne de mezhep kabulüne zorlayamaz. Din ve mezhep hiçbir zaman siyasete alet edilemez.”   Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanabilir?

  A) Laiklik  
  B) İnkılâpçılık
  C) Devletçilik
  D) Halkçılık
  Cevap: A
 • 9) Türk Medeni kanunu hazırlanırken hangi ülke model alınmıştır?
  A) Fransa
  B) İtalya
  C) İsviçre
  D) Almanya
  Cevap: A
 • 10) İstanbul Hükümeti aşağıdakilerin hangisiyle Ankara’daki temsil Heyetinin Hukuki varlığını kabul etmiştir?
  A)Amasya Genelgesi
  B)Misak-ı Milli
  C)Sivas Kongresi
  D)Amasya Görüşmeleri
  Cevap:
 • 11) * TBMM nin ilk siyasi zaferdir
  * Doğu sınırımız çizilmiştir
  * Ermeniler topraklarımızdan çekilmişlerdir
  Yukarıdaki maddeler hangi antlaşma ile gerçekleşmiştir?

  A) Ankara Antlaşması
  B) Kars Antlaşması
  C) Moskova Antlaşması
  D) Gümrü Antlaşması
  Cevap: B
 • 12) Misak-ı Milli’nin önemi ve sonuçları nelerdir?
  Cevap:
 • 13) Körfez Savaşlarının Türkiye’ye etkileri nelerdir?
  Cevap:
 • 14) Sıcak çatışmanın başladığı savaş hangisidir?
  A) Kore Savaşı
  B) II.Dünya Savaşı
  C) Körfez Savaşı
  D) Kıbrıs Savaşı
  Cevap:
 • 15) Kore Savaşı kaç yılları arasında yapılmıştır?
  A) 1950-1954
  B) 1950-1953
  C) 1951-1953
  D) 1952-1953
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder