...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece Türk gemilerine ait
  olması aşağıdaki inkılâplardan hangisiyle Gerçekleştirilmiştir?

  A) Teşvik-i Sanayi Kanunu
  B) Kabotaj Kanunu
  C) 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı
  D) Milli İktisat Kanunu
  Cevap: B
 • 2) “Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor vb. kısacası bütün vatandaşların hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.”Atatürk’ün bu ifadeleri aşağıdaki ilkelerden hangisinin benimsendiğine kanıttır?
  A) Akılcılık
  B) Laiklik
  C) Halkçılık
  D) Ulusal Bağımsızlık
  Cevap: C
 • 3) Mustafa Kemal Paşa, gerek kongreler döneminde gerekse Meclis açıldıktan sonra her konuda heyet ya da meclis üyelerinin görüş ve onayını almıştır.
  Mustafa Kemal Paşa bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

  A) İnkılâpları gerçekleştirmeyi
  B) Halifeliği kaldırmayı
  C) Milli iradeyi hakim kılmayı
  D) Ekonomik bağımsızlığı
  Cevap: C
 • 4) TBMM açıldıktan sonra egemenlik hakkının kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu kabul etmiştir. Buna rağmen millet egemenliği ile bağdaşmayan saltanata dokunulmamış; Milli Mücadelenin sonuna kadar saltanat varlığını devam ettirmiştir.
  M.Kemal’in saltanatın varlığına bir süre karşı çıkmamasının nedeni ne olabilir?

  A) Halifelikle saltanatın ayrılamayacağına inanması
  B) İşgalci güçlerle mücadele ederken iç sorunlar çıkarmak istemeyişi
  C) Milli egemenlikle uyuşması
  D) Milli ekonominin gerçekleştirilmek istenmesi
  Cevap: B
 • 5) Hafta sonu tatilinin Cumadan Pazara alınması
  Kabotaj Yasası’nın çıkarılması
  Saat ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi
  Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
  Yukarıdaki inkılâplardan kaç tanesi batı ile olan ilişkilerimizi geliştirme amacıyla yapılmıştır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap:
 • 6) TC devleti boğazlar üzerindeki tam egemenlik hakkını aşağıdakilerden hangisi ile kazanmıştır?
  A)  Lozan Barış antlaşması
  B)  Montrö Boğazlar Sözleşmesi                                     
  C)  Mudanya Barış Antlaşması     
  D)  İstanbul Antlaşması
  Cevap: B
 • 7) TBMM’ye karşı birçok ayaklanmalar çıkmıştır.
  Bu ayaklanmalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

  A- TBMM’nin siyasi varlığına son vermek istenmesi
  B- Damat Ferit’in halkı Mustafa Kemal’e karşı kışkırtması
  C- Egemenliğin ulusa ait olduğunun savunulması
  D-Anadolu’da güvenliğin olmamasından dolayı düzensizlik yaşanması
  Cevap: C
 • 8) 1974’deki Kıbrıs Barış Harekâtında, parola cümle neydi?
  A.Ayşe tatile çıktı mı?
  B. Ayşe tatilden ne zaman dönecek?
  C. Ayşe tatile çıksın.
  D.Ayşe tatilden vazgeçsin.
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin tanımı içinde yer almaz?
  A.Vicdan ve düşünce hürriyetine karşıdır           
  B.Yurtta ve dünyada barıştan yanadır.
  C.Ulusal bağımsızlığı ilke edinmiştir 
  D.Ulusal birlik ve bütünlüğe önem verir.
  Cevap: A
 • 10) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?
   A)   Almanya     
  B)İtalya
      C) Rusya      
  D)Avusturya-Macaristan
  Cevap: C
 • 11) Milli mücadelenin amacı ve yöntemi ilk kez nerede ortaya konulmuştur?
  A)Havza Genelgesi
  B)Erzurum Kongresi
  C)Sivas Kongresi
  D)Amasya Genelgesi
  Cevap:
 • 12) İkinci Dünya Savaşı’nın nedenleri nelerdir?
  Cevap:
 • 13) Aşağıdaki cümleleri doğru-yanlış (D/Y) şeklinde yorumlayınız.
  ( ) Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesi NATO’ya kabul edilmesinde önemli rol oynamıştır.
  ( ) Şeyh Sait isyanı bir ülkenin içerisinde yaşanan olumsuzlukların dış politikayı olumsuz yönde etkilediğine kanıt olarak gösterilebilir.
  ( ) Türkiye, Batı sınırını güvence altına almak ve Batıdaki komşularıyla iyi ilişkiler kurmak için Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya ile bir araya gelerek “Balkan Antantı”nı imzalamıştır.
  ( ) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle Türkiye Boğazlar üzerinde tam egemen olmuştur.
  ( ) Mudanya Ateşkes Antlaşmasıyla kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
  ( ) Moskova Antlaşması’yla ilk kez batılı ve büyük bir devlet Misak-ı Milli’yi ve yeni Türk Devleti’ni tanımıştır.
  Cevap:
 • 14) Türkiye, Nato’ya kaç yılında üye olmuştur?
  A) 1953
  B) 1954
  C) 1950
  D)1952
  Cevap:
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın egemenliği altındaki toprakları kaybetmesine neden olan antlaşmadır?
  A) Versay Ant.
  B) Mondros Ant.
  C) Sen Jerman Ant.
  D) Nöyyi Ant.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder