...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Hafta tatili’nin Cuma’dan pazara alınması
  Miladi takvimin kabul edilmesi
  Metre, Kilogram ve Litre ölçülerinin kabul edilmesi
  Yukarıdaki inkılâpların amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Milli egemenliği hakim kılmak
  B) Köylünün maddi durumunu iyileştirmek
  C) Avrupa devletleriyle ekonomik ilişkileri geliştirmek
  D) Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak
  Cevap: C
 • 2) Atatürk Türk toplumunun çağdaşlaşması ve demokrasinin yerleşmesi için çalışıyordu. Özellikle TBMM’ de sorunlara çözüm bulunması, hükümetin denetlenmesi, Mecliste farklı görüş ve düşüncelerin ortaya çıkmasını istiyordu.
  Atatürk’ün bu amaçla yaptığı ancak başarılı olamadığı en önemli çalışma hangisidir?

  A) Devletçilik
  B) Halifeliğin kaldırılması
  C) Çok partili hayat denemeleri
  D) Türk Tarih kurumunun kurulması
  Cevap: C
 • 3) Siyasi ve ekonomik yönden güçlü  olan bazı ülkelerin en önemli emelleri Orta Doğu ülkelerinde karışıklık çıkarıp buradaki ülkeleri işgal etmelerinin  temel amacı hangisidir?
  A)  Orta Doğu’nun yer altı kaynakları bakımından zengin olması
  B)  Orta Doğu’nun insan gücünden faydalanmak istemeleri
  C)  Sınırlarını genişletmek istemeleri   
  D)  Orta Doğu’daki güneş enerjilerinden faydalanmak istemeleri
  Cevap:
 • 4) Öğrenim Birliği Yasası ile medreseler kapatılırken, azınlık okulları ve yabancı okular Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.
  Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A) Kapitülasyon haklarına son verildiğine
  B) Eğitimdeki uygulamalarda birlik sağlandığına
  C) Geleneksel eğitim anlayışına bağlı kalındığına
  D) Azınlık okullarının kapatıldığına
  Cevap: B
 • 5) Saltanatın ve halifeliğin kaldırılması
  TBMM’nin açılması
  Çok partili hayata geçiş çalışmaları
  Yukarıdaki İnkılaplar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinin hangisi doğrultusunda gerçekleşmiştir?

  A- Halkçılık
  B- Devletçilik
  C- Cumhuriyetçilik
  D- Milliyetçilik.
  Cevap: C
 • 6) Hangisi Ankara’nın başkent ilan edilmesinde etkili değildir?
  A- Temsil heyetinin Milli Mücadeleyi yürüttüğü merkez olması
  B-Mebusan Meclis çalışmalarını yakından izleme olanağının bulunması
  C-Askeri ve siyasi yönden güvenli konumda bulunması
  D- Herkesin kolayca ulaşabileceği bir yer olması
  Cevap: C
 • 7) Sevgili öğrenciler; 1 Kasım 1928’de Yeni Türk Harfleri Kabul ve Tatbiki Hakkında kanun TBMM’de kabul edildi. Ancak Türk halkı Harf İnkılabını kolay olarak benimsemiştir.
  Aşağıdaki uygulamalardan hangisi yeni harflerin öğrenilmesiyle ilgilidir?

  A- Okuma –yazma seferberliği
  B- Türk Medeni Kanunu
  C- Tevhidi Tedrisat Kanunu
  D- İstanbul Üniversitesinin açılması
  Cevap: A
 • 8) Türkiye Cumhuriyeti, 1934’te Balkan Antantı’nın, 1937 yılında ise Sadabat Paktı’nın kurulmasına öncülük etmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin amaçlarından biri olamaz?

  A) Komşu devletlerle dost olmak
  B) Sınırlarını korumak
  C) Ülke sınırlarını genişletmek
  D) Barışçı bir politika izlemek
  Cevap: C
 • 9) 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan; Devletin adı, Devletin rejimi, Devlet başkanlığı
  gibi belirsizlikler, aşağıdakilerden hangisi ile giderilmiştir?

  A) Ankara’nı başkent olmasıyla
  B) Halifeliğin kaldırılmasıyla
  C) Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle
  D) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla
  Cevap: C
 • 10) Türk Silahlı Kuvvetleri dünya barışına katkıda bulunmak üzere NATO ve BM Barış Gücü kapsamında pek çok bölgede görev almıştır. TSK’nin görev aldığı yerler arasında hangisi yoktur?
  a.Afganistan
  b) Lübnan
  c) Kosova
  d) Filistin
  Cevap: D
 • 11) . * Kurulan ilk siyasi partidir
  * Ekonomide Devletçiliği savunur.
  Yukarıdaki özellikler aşağıdaki siyasi partilerden hangisine aittir?

  A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  B)Demokratik Parti
  C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
  D) Cumhuriyet Halk Fırkası
  Cevap: D
 • 12) Lozan Barış Antlaşması, yeni Türk Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır.Antlaşmanın aşağıdaki maddelerinin hangisinden böyle bir hüküm çıkarılamaz?
  A)Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak.
  B)Kapitülasyonlar kaldırılacak
  C)Boğazlar uluslar arası bir komisyonun idaresine bırakılacak.
  D)Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı tanınacak.
  Cevap:
 • 13) SSCB’nin parçalanmasının sonuçları ve Türkiye’ye etkileri ne olmuştur?
  Cevap:
 • 14) İstanbul Hükümeti temsilcisinin Amasya’ya giderek Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesi ve protokol imzalaması Milli Mücadele açısından ne anlama gelmektedir?
  Cevap:
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Türk Ordusunun yardıma gittiği ülkeler arasındadır?
  A) Arnavutluk
  B) Azerbaycan
  C) Özbekistan
  D) Tacikistan
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder