...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumunun kurulması hangi Atatürk ilkesi ile doğrudan ilgilidir?
  A) Halkçılık  
  B) Devletçilik 
  C) Laiklik     
  D) Milliyetçilik
  Cevap: D
 • 2) Mustafa Kemal, medreseleri kapatmış ve bu konu hakkında; “Türk milleti evlatlarına vereceği eğitimi, okul ve medrese diye iki ayrı kuruluşa veremezdi.” demiştir.Buna göre, Mustafa Kemal’in medreseleri kapatma nedenini aşağıdakilerden hangisi daha çok açıklar?
  A) Ülke insanının farklı kültürlerde eğitilmesini önlemek
  B) Toplumda herkesin okur yazar olmasını sağlamak
  C) Türk milletinin kültürel değerlerini zenginleştirmek
  D) Eğitimin ülke kalkınmasındaki rolüne dikkat çekmek
  Cevap: B
 • 3) Cumhuriyet’in ilânından sonra;
  Eski rakamların yerine bugün kullanılan uluslar arası rakamların kabulü
  Osmanlı Devleti zamanında ağırlık ve uzunluk ölçüleri olarak kullanılan endaze, arşın, okka, dirhem yerine metre ve kilogram kullanılması
  Hafta sonu tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması
  ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır.
  Bu yasal düzenlemelerle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Batılı devletlerle ekonomik ve sosyal yaşantıda uyum sağlamak
  B) Millî ekonomiyi kurmak
  C) Yurttaşlar arasında eşitliği sağlamak
  D) Ticarî hayatı kolaylaştırmak
  Cevap: A
 • 4) Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunuyla ilgili görüşmeler 1924 yılında başladı. Karşılıklı görüşmelerden bir sonuç alınamayınca konu İngilizler tarafından Milletler Cemiyeti’ne götürüldü. Bu arada İngilizler, Türkiye - Irak sınırında bazı karışıklıklar çıkararak Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasında etkili oldular.
  Bu bilgilere göre Şeyh Sait İsyanı’nı İngiltere’nin desteklemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Türkiye’de yeniliklerin yapılmasını engellemek
  B) Müslüman ülkelerle Türkiye’nin arasında gerginlik çıkarmak
  C) Musul sorununu kendi çıkarları doğrultusunda çözümlemek
  D) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üyeliğini engellememek
  Cevap:
 • 5) Atatürk ilke ve inkılâplarının dayandığı temel esaslardan bazıları şunlardır:
  Egemenliğin millete ait olması
  Vatan ve millet sevgisi
  Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma ülküsü
  Bu esaslar;
  I. Cumhuriyetçilik
  II. Devletçilik
  III. Milliyetçilik
  IV. İnkılâpçılık
  İlkelerinden hangisi veya hangileri ile doğrudan İlişkilendi-rilebilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız IV
  C) II ve III
  D) I, III ve IV
  Cevap:
 • 6) Çok kadınla evlilik yerine tek kadınla evlilik kararlaştırılmış böylece modern Türk ailesinin temelleri atılmıştır.
  Yukarıdaki gelişme, hukukun hangi alanında yapılan yenilikle ortaya çıkmıştır?

  A- Borçlar Kanununu kabullüyle
  B- Medeni Kanunun kabulüyle
  C- Ceza Kanununun kabulüyle
  D-Ticaret Kanununu kabulüyle
  Cevap: B
 • 7) I. Londra Konferansı'nın toplanması
  II. Moskova Antlaşması’nın imzalanması
  III. İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi
  IV. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun (1921 Anayasası) ilan edildi.
  V. Türk-Afgan Dostluk Antlaşması’nın imzalanması
  I. İnönü Savaşı sonucu gelişmelerinden hangileri İÇ POLİTİKADA gerçekleşmiştir?

  A- I ve V
  B-III ve IV
  C-I –II ve IV
  D- II-III ve V
  Cevap: B
 • 8) 23 Aralık 1930 tarihinde Cumhuriyet karşıtı olan Derviş Mehmet ve yandaşları, İzmir’in Melemen kasabasında bir isyan hareketi başlatmışlardır. Derviş Mehmet ve adamları Asteğmen Kubilay’ı şehit ettiler. İsyan, askeri birlikler tarafından kısa sürede bastırılarak isyancılar idam edildiler.
  Bu verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A- Derviş Mehmet’in rejim karşıtı olduğu
  B- İstiklal Mahkemelerinin tekrar kurulduğu
  C- İsyanın kısa sürede bastırıldığı
  D- İsyancıların cezalandırıldığı
  Cevap:
 • 9) Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
  Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

  A- Türk Dil Kurumu
  B- Türk Tarih Vakfı
  C- İstanbul Üniversitesi
  D- Türk Tarik Kurumu
  Cevap: D
 • 10) Türk ordusunun ilk defa savunmadan taarruza geçmesi aşağıdaki Savaşların hangisinin sonucunda olmuştur?
  A)I.İnönü
  B) II.İnönü
  C)Büyük taarruz
  D)Sakarya savaşı
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri arasında gösterilemez?
  A) Birbirini tamamlayan bir yapıda olması
  B) Bilimi ve aklı temel alması
  C) Tamamının Avrupa’dan örnek alınması
  D) Türk halkının ihtiyaçlarından doğması
  Cevap: C
 • 12) “ Manda ve himaye kabul edilemez” ifadesi ilk kez nerede kullanılmıştır?
  A)Erzurum kongresi
  B)Amasya genelgesi
  C)Sivas kongresi
  D)Havza genelgesi
  Cevap: A
 • 13) “Manda ve Himaye”, “Milli Egemenlik”, “Milli Bağımsızlık”, “Kabine Sistemi”,
  “Misak-ı İktisadi” Terimlerini açıklayınız.
  Cevap:
 • 14) Almanya’nın 1939’da aşağıdaki hangi ülkeye saldırması II.Dünya Savaşının başlamasına neden olmuştur?
  A) Arnavutluk
  B) Polonya
  C) Avustralya
  D) Belçika
  Cevap: B
 • 15) İlk Cumhurbaşkanımız kimdir?
  A) İsmet İnönü
  B) Turgut Özal
  C) M. Kemal Atatürk
  D) Kenan Evren
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder