...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Saltanat’ın kaldırılması sırasında halifelik makamı saltanattan ayrılmış ve TBMM Abdülmecit Efendiyi halife seçmişti. Ancak bir süre sonra ortaya çıkan olumsuz gelişmeler halifeliğin kaldırıl-masını zorunlu hale getirmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz gelişmelerden değildir?

  A) Halifeliğin inkılâplara karşı olanlarla işbirliği yapması
  B) Bazı TBMM üyelerinin halifeliği meclisin üzerinde görmeleri
  C) Halifeliğin Osmanlı hanedanlığından bahsetmesi
  D) Ankara’nın başkent olması
  Cevap:
 • 2) Cumhuriyet’in ilk yıllarında Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet halk fırkasından
  başka TBMM’ne farklı görüşleri yansıtabilmek amacıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurularak çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur.
  Buna göre, bu girişimlerle ulaşılması düşünülen, temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kadınlara siyasal haklar vermek
  B) Dünya barışına katkıda bulunmak
  C) Demokratik yönetimi gerçekleştirmek
  D) Siyasi bağımsızlığı tamamlamak
  Cevap: C
 • 3) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
   Osmanlı ordusu terhis edilecek.
   Orduya ait silahlar, İtilaf Devletlerinin emrine verilecek.
   Haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletlerinin denetimine verilecek.
   İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek.
  Antlaşmanın bu maddelerine göre, Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü durumu aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder?

  A) İstanbul Hükümeti’nin, Anadolu üzerindeki otoritesi
  tamamen yok edilmiştir.
  B) Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığı sona ermiştir.
  C) Devletin savunma gücü elinden alınarak, işgallere açık duruma getirilmiştir.
  D) Osmanlı ailesinin hükümranlığı sona ermiştir.
  Cevap:
 • 4) Atatürk Dönemi’nde devlet düzeninde ve toplumsal alanda laikleşme süreci başlamıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi devlet düzeninin laikleşmesiyle doğrudan ilgilidir?

  A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  B) Mahkemelerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması
  C) Kılık kıyafetteki dinsel ve bölgesel farklılıklarının ortadan kaldırılması
  D) 1928’de anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin kaldırılması
  Cevap: A
 • 5) Ekonomik kalkınmaya öncülük etmesi beklenen özel teşebbüsün bekleneni verememesi Yeni Türk Devletini aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir?
  A) Yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye
  B) Kapitülasyonları yaygınlaştırmaya
  C) Devletçilik ilkesinin hayata geçirilmesine
  D)Dış borç alımına gidilmesi
  Cevap: C
 • 6) - Nutuk, bağımsızlık ve çağdaşlaşma yolunda yapılması gerekenleri göstermesi bakımından bağımsızlık mücadelesi veren milletlere ışık tutmuştur. Bundan dolayı bir çok dünya diline çevrilmiştir.
  Bu durum Nutuk’un hangi özelliğini gösterir?

  A- Ulusal bir eser olduğu
  B- Vatansever bir eser olduğu
  C-Evrensel bir eser olduğu
  D-Gerçekçi bir eser olduğu
  Cevap: C
 • 7) CHP’den ayrılan Adnan Menderes, Prof. Dr. Fuad Köprülü ve Refik Koraltan tarafından kurulan ve 1950, 1953 ve 1957 seçimlerini kazanan siyasi parti hangisidir?
  A.Millet Partisi
  B.Milli Kalkınma Partisi
  C.Demokrat Parti
  D.Adalet Partisi
  Cevap:
 • 8) 1970’li yıllardan itibaren köyden kente göç hız kazandı. Göç alan şehirlerimiz arasında hangisi yoktur?
  A.Bursa
  B.İzmir
  C.İstanbul
  D.Mardin
  Cevap: D
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi ile kendi karasularımızda serbestçe ticaret yapabilme hakkını elde etmişizdir?
  A)İzmir İktisat Kongresi   
  B) Kabotaj Kanunu 
  C)Türk Medeni Kanunu
  D) Cumhuriyetin ilanı
  Cevap: B
 • 10) 1934’te çıkartılan soyadı kanunu ile her ailenin; rütbe, memur, ulus adları ile ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı yıl kabul edilen bir başka kanunla da ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarından birisidir?

  A)Toplumda ayrıcalıklara yol açabilecek etkileri engellemek.
  B)Dilde sadeleştirmeyi gerçekleştirmek
  C)Halkın yönetime katılmasını sağlamak
  D)Yeni hukuk sisteminin kurulmasına yardımcı olmak.
  Cevap:
 • 11) Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’yı Milli Mücadele’nin merkezi yapmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
  A) Güvenli bir konumda bulunması
  B) Son Osmanlı Meclisinin burada toplanması
  C) Anadolu’nun ortasında olması
  D) Ulaşım ve haberleşme imkânları bakımından uygun olması.
  Cevap: B
 • 12) “Değişim, çağdaşlık, yenilik” kavramlarını ilkelerle özdeşleştirirsek aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?
  A)İnkılapçılık
  B)Devletçilik
  C)Laiklik
  D)Milliyetçilik
  Cevap: A
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi SSCB dağıldıktan sonra kurulan ülkelerden değildir?
  A) Azerbaycan
  B) Letonya
  C) Lübnan
  D) Ermenistan
  Cevap: D
 • 14) Türkiye’nin II. Dünya Savaşında izlediği politikadır?
  A) Denge Siyaseti
  B) Orta Siyaseti
  C) Tek Taraf Siyaseti
  D) Tarafsız Politika
  Cevap: A
 • 15) Almanya II. Dünya Savaşında hangi iki ülke ile ittifak yapmıştır?
  A) Türkiye – Japonya
  B) Avustralya – Japonya
  C) Macaristan – İtalya
  D) İtalya – Japonya
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder