...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) “Din herkesin vicdanına kalmış bir şeydir. hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne din ne de mezhep kabulüne zorlayamaz. Din ve mezhep hiçbir zaman siyasete alet edilemez.”   Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanabilir?
  A) Laiklik  
  B) İnkılâpçılık
  C) Devletçilik
  D) Halkçılık
  Cevap: A
 • 2) Atatürk cumhuriyetin ilk yıllarında Teşvik-i Sanayi Kanununu ve I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı hayata geçirmek istemiştir.
  Atatürk, bunları yaparken aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya koymuştur?

  A- Milliyetçilik
  B- Halkçılık
  C- Devletçilik
  D- Cumhuriyetçilik
  Cevap: C
 • 3) Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, toplumun , hukuk kuralarının ve devlet düzeninin dine değil, akla ve bilme dayandırılmasıdır.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesi doğrultusunda yapılmış bir yenilik değildir?

  A- Halifeliğin kaldırılması
  B- Soyadı Kanunun çıkarılması
  C-Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  D- Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın kabulü
  Cevap: B
 • 4) I. Demokrat Parti
  II. Adalet Partisi
  III. Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası
  IV. Serbest Cumhuriyet Fırkası
  Verilen partilerden hangileri Atatürk döneminde açılmıştır?

  A- III ve IV
  B- I ve II
  C- I – II ve III
  D- II –III ve IV
  Cevap:
 • 5) Ülkemizde çok partili hayata hangi yıl geçilmiştir?
  a.1934
  b) 1946
  c) 1950
  d) 1965
  Cevap:
 • 6) Evlenme , boşanma , miras ve aile hukuku kadın-erkek eşitliği gibi konuların çözümlenmesi amacıyla çıkarılan kanun hangisidir?
  A- Halifeliğin kaldırılması
  B.Saltanatın kaldırılması
  C- Türk Medeni kanunu
  D.Tevhidi Tedrisat
  Cevap: C
 • 7) İzmir’de yapılan Türkiye iktisat kongresinde:
  “ Hammaddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır ve yerli malı kullanımı tevsik edilmelidir.” Kongrede alınan bu karalarla ulaşılmak istenen amaç nedir?

  A) Yabancı ülkelerle ticareti tamamen yasaklamak
  B) Yerli üreticinin kazanmasını sağlayarak ekonomiyi güçlendirmek.
  C) Rekabete dayalı ekonomi oluşturmak.
  D) Yatırımları özel teşebbüsçünün yapmasını sağlamak.
  Cevap: B
 • 8) Atatürk karşılaştığı sorunların hepsine birden el atmayıp bunları öncelik sırasına koyardı.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A)İleri görüşlülüğü
  B)Mantıklılığı
  C)Planlı olması
  D)Vatanseverliği
  Cevap: B
 • 9) Milli Mücadele aşağıdakilerden hangisiyle milli teşkilatlar (milli cemiyetler) tek çatı altında toplanmıştır?
  A) Sivas Kongresi
  B) Amasya Genelgesi
  C)Erzurum Kongresi
  D) TBMM’nin açılışı
  Cevap: A
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden değildir?
    A)Etniki Eterya Cemiyeti    
  B)Teali İslam Cemiyeti
    C)Wilson Prensibi cemiyeti
  D)İngiliz muhipleri cem.
  Cevap: B
 • 11) 1937 de imzalanan Sadabat Paktına aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?
  A)Türkiye
  B) Irak
  C) Pakistan
  D) Afganistan
  Cevap:
 • 12) Gümrü Antlaşması’nın sonuçları nelerdir?
  Cevap:
 • 13) Atatürkçülüğün nitelikleri nelerdir?
  Cevap:
 • 14) ABD’nin üye sayısı kaçtır?
  A) 25
  B) 500
  C) 27
  D) 550
  Cevap:
 • 15) Kıbrıs Harekatını başlama parolası hangisidir?
  A) Ayşe tatile çıksın mı?
  B) Ayşe tatile çıktı.
  C) Ayşe tatile çıktın mı.
  D) Ayşe tatile çıksın.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder