...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Padişah sefere çıkmadığı zaman orduya komuta eden ve padişahtan sonra en yetkili devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Şeyhülislam
  b) Defterdar
  c) Sadrazam
  d) Kazaske
  Cevap: C
 • 2) -Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden değildir?
  A) Almanya       
  B) Bulgaristan         
  C) Rusya     
  D) Osmanlı
  Cevap: C
 • 3) Almanya’nın Osmanlı Devletinin kendi yanında 1.Dünya Savaşına katılmasını istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Osmanlının gücünden ve teknolojisinden yararlanmak,
  B) Yeni cepheler açıp savaşın alanını genişletmek,
  C) Boğazları kapatıp, Rusya’ya yardımı önlemek,
  D) Osmanlı padişahının Halifelik unvanından yararlanmak
  Cevap: A
 • 4) Işınların gözden nesneye yayıldığını savunan Aristo, Batlamyus ve Öklit'in görüşlerinin tersi­ne İbn-ül Heysem görmeyi sağlayan ışınların nesneden göze yayıldığını iddia etti. İbn-ül Heysem, "Eğer ışınlar gözden çıksaydı karanlıkta görmemiz gerekirdi." diyerek düşün­cesini ispatladı.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesin­likle doğrudur?

  A) Bilim adamları her zaman yanılırlar.
  B) İbn-ül Heysem; Aristo, Batlamyus ve Öklit'le aynı dönemde yaşamıştır.
  C) Bilimsel buluşlar sürekli değişip gelişebilir.
  D) İslam bilginleri batılılardan çok şey öğren­miştir.
  Cevap:
 • 5) Osmanlı Devleti’nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir düşme olduğunda, askeri, ekonomik, idari alanlarda olumsuz etkiler oluşturmaktaydı. Tarımsal üretimin düşmemesi için devlet bazı önlemler almak zorunda kalmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik alınan önlemlerden biridir?

  A) Köylünün ürettiği üründen vergi alınması.
  B) Toprağı işleme hakkının halka verilmesi.
  C) Eyaletlere kadıların atanması.
  D) Üç yıl üst üste ekilmeyen toprağın, sahibinden alınarak başkasına verilmesi.
  Cevap:
 • 6) Osmanlı Devleti’ndeki hayır kurumlarından olan vakıflar kendilerine verilen toprakların gelirleri sayesinde ihtiyaç sahiplerinin giderlerini karşıladı.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi vakıflarla ilgilidir?

  A) Bilimsel gelişmeyi hızlandırmıştır.
  B) Devlet gelirlerinin artmasını sağlamıştır.
  C) Sosyal dayanışmanın kurulmasını sağlamıştır.
  D) Kapitülasyonların etkisini azaltmaya çalışmıştır.
  Cevap:
 • 7) Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi ile Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet yönetimi başlamış, halk Mebusan Meclisi aracılığı ile padişahın yanında yönetime katılmıştır.
  Buna göre, Kanun-i Esasi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Kısmen de olsa demokratik yönetimin uygulandığına
  B) Osmanlı Devleti’nde monarşiden meşrutiyete geçildiğine
  C) Halkın devlet yönetimine katılmaya başladığına
  D) Padişahın yetkilerinin sınırsız hale geldiğine
  Cevap:
 • 8) Dünyada bazı yerlerde nüfus yoğunluğu az, bazı yerlerde fazladır. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede nüfusun AZ olmasının sebebidir?
  a) Tarım faaliyetlerinin olması
  b) Sanayinin gelişmiş olması
  c) İklimin yaşamaya uygun olması
  d) Arazinin engebeli olması
  Cevap:
 • 9) Hangisi ,anayasamızın değiştirilemez hükümlerinden değildir?
  a) Devletin şekli
  b)Cumhuriyetin nitelikleri
  c) Devletin resmi dili
  d)Türkiye haritasının boyutları
  Cevap:
 • 10) Hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi mahkemelere emir veremez, kararlarına müdahale edemez.
  Anayasa’nın bu ilkesi ile vurgulanmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Millet egemenliği
  B) Yasaların üstünlüğü
  C) Yargının bağımsızlığı
  D) Toplumun bütünlüğü
  Cevap: C
 • 11) Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşlar adaletin eşit olarak dağıtıldığı mahkemelere başvururlar. Haksızlığı şayet devlet yapmışsa bu da mahkeme tarafından düzeltilir.
  Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?

  A) Laik Devlet
  B) Sosyal Devlet
  C) Demokratik Devlet
  D) Hukuk Devleti
  Cevap: D
 • 12) İlk Türk Devletlerinde Devleti yönetme yetkisinin hükümdara tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu inanışa aşağıdakilerden hangi isim verilmiştir?
  A) Töre
  B) Balbal
  C) Kut
  D) Tigin
  Cevap: C
 • 13) Krallıkların yıkılarak ulus egemenliğine dayalı yönetimlerin kurulmasında etkili olan
  Milliyetçilik akımı aşağıdakilerden hangisin sonucunda dünyaya yayılmaya başlamıştır?

  a) Fransız ihtilali
  b) Sanayi inkılabı
  c) Rönesans hareketleri
  d) Reform hareketleri
  Cevap:
 • 14) I Lale Devri
  II fetret Devri
  III Tanzimat Devri
  IV I. Ve II. Meşrutiyet Devri
  Osmanlılarda yukarıda verilen devirlerden hangisinde batılılaşma yönünde yapılan çalışmalar görülmez?

  a) Yalnız I
  b)Yalnız II
  c) Yalnız III
  d) Yalnız IV
  Cevap:
 • 15) Ahilikte, kalfalıktan ustalığa geçişi temsil eden tören, hangisidir?
  A) Destur   verme     
  B) Şet kuşatma  
  C) Mevlüt okutma      
  D) Mehter çaldırma  
  Cevap:
 • 16) Ülkelerin kalkınmasında önemli görevler üstlenen,iyi eğitim görmüş kişilerin çalışmak için yurt dışına gitmelerine beyin göçü denilir.
  Buna göre;aşağıdakilerden hangisinin Fransa’ya gitmesi beyin göçü değildir?

  A) Makine mühendisi Okan Bey’in
  B) Ekonomist Kaan Bey’in
  C) İnşaat işçisi Akif Usta’nın
  D) Beyin cerrahı Büşra Hanım’ın
  Cevap:
 • 17) Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir
  Buna durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Fethettiği topraklardaki halka hoşgörülü davranması
  B) Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması
  C) Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi
  D) Hıristiyan halkın kendi dinine sahip çıkması
  Cevap:
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde eğitim amaçlı çalışan kurumlardan değildir?
  A) Enderun
  B) Vakıf
  C) Medrese
  D) Ahi teşkilatı
  Cevap:
 • 19) İletişim, duygu, düşünce ve isteklerin yazılı veya sözlü olarak aktarılmasıdır. İletişim için farklı araçlar kullanılabilir.
  Aşağıdakilerden hangisinde işitsel, görsel ve yazılı araçlar birlikte verilmiştir?

  A) kitap, konferans,demeç
  B) münazara, resim,ses bantları
  C) grafik, slayt, film şeridi
  D) radyo, TV, kitap
  Cevap:
 • 20) “Kral Yolu üzerinde kurulmuş olan Lidya uygarlığı, ekonomik faaliyetlerin kendilerine
  kazandırdığı büyük servetle komşu devletlere göre bilim, sanat ve teknikte üstün bir uygarlık seviyesine çıkmıştır.”
  Verilen bilgide, Lidya uygarlığının gelişmesinde etkili olan aşağıdaki faktörlerden
  hangisi vurgulanmıştır?

  A) Ekonomide parayı kullanmaları
  B) Ticaret yolu üzerinde bulunmaları
  C) Madencilik sanatında ileri oldukları
  D) Devlet yönetiminde tüccarların da etkili Olmaları
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder