Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sonunda Paris Antlaşması’na hristiyanlarla ilgili bir madde konulmasını önlemek amacıyla ne yapmıştır?
  a) Tanzimat fermanını ilan etti
  b) Islahat fermanını ilan etti
  c) I. Meşrutiyeti ilan etti
  d) II. Meşrutiyeti ilan etti
  Cevap:
 • 2) İlk Türk Devletlerinde Hakanın başkanlığında toplanan kurultayda ülke sorunları tartışılır ve bir karara bağlanırdı.
  Öğretmenin verdiği bilgi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

  A) Ülke sorunlarının çözümünde kurultay üyelerinin katkısının olduğunu
  B) İlk Türk devletlerinde halkın yöneticilerini seçtiğini
  C)Ülke yönetimiyle ilgili kararları hükümdarın tek başına aldığını
  D) İlk Türk devletlerinde halkın inançlarının yönetim üzerinde etkili olduğunu
  Cevap: A
 • 3) Eski Türklerde Kurultay’da hükümdarın eşi Hatun’un yer alması aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?
  A) Kurultay’ın demokrasiyi kullandığını
  B) Kadınını yönetimde etkili olduğunu
  C) Anaerkil toplum yapısının görüldüğünü
  D) Saltanat sisteminin uygulandığını
  Cevap: B
 • 4) Türklerin ilk anayasası özelliğine sahip olan Kanun–i Esasi de; “Padişah Meclisi açma ve kapatma yetkisine sahiptir.” maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Meclisin tek üstün güç olduğunun
  B) Padişahın otoritesinin hala güçlü olduğunun
  C) Anayasanın tüm yetkilerinin hükümete verildiğinin
  D) Yasalar yanında padişahın yetkisiz olduğunun
  Cevap: B
 • 5) Meslek seçiminde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha az olmalıdır?
  A) İşin olanağı
  B) Çalışma ortamı
  C) İş bulma olanağı
  D) İlgi ve yetenekler
  Cevap: C
 • 6) I. Kâğıt
  II. Matbaa
  III. Pusula
  IV. Barutun ateşli silahlarda kullanılması
  Yukarıdaki buluşlardan hangisi ya da hangileri Avrupa’nın siyasi ve ekonomik yapısının değişmesinde etkili olmuştur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) III ve IV
  Cevap:
 • 7) XIII. yy’da Anadolu’dan, İran, Suriye ve Irak’a çok sayıda koyun ve at satılmakta; Aksaray, Erzurum ve Uşak’ta üretilen halılar İslam ülkelerine ve Avrupa’ya gönderilmekteydi. Anadolu’da üretilen pamuk ve ipekten çeşitli kumaşlar yapılıyordu. Sadece Malatya’da kumaş dokuyan 12.000 tezgah vardı. Mardin ve Muş'un pamukluları, Ankara ve Sivas'ın yünlü kumaşları, Silvan'ın ipek tülleri önemli ihraç ürünleri arasındaydı. Bu bilgilere bakılarak;
  I. Anadolu’da yoğun ticari faaliyetler vardır.
  II. Sanayi ürünleri önemli ihraç ürünleri arasındadır.
  III. Halkın bir bölümü hayvancılık ve tarımla uğraşmaktadır.
  IV Ticaretin ülke ekonomisindeki payı azdır.
  Yargılarından hangisine ulaşılamaz?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  Cevap:
 • 8) Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde faaliyete geçen ilk medrese hangi padişah döneminde açılmıştır?
  A) II. Mehmet
  B) II. Murat
  C) Orhan Gazi
  D) Osman Gazi
  Cevap:
 • 9) Reform Hareketlerinin hangi sonucu, Avrupa’da bilimsel gelişmelerin önündeki engelleri ortadan kaldırmıştır?
  a) Din adamlarına olan güvenin azalması
  b) Eğitimin kilisenin elinden alınması
  c) Kilisenin topraklarına el konulması
  d) Avrupa’da mezhep birliğinin bozulması
  Cevap:
 • 10) HZ. MUHAMMED a.s Batı ülkelerinde asırlar önce “Veda Hutbesi”yle İNSAN HAKLARI ilkelerini belirtmiştir. Aşağıdakilerden hangisi “Veda Hutbesi”nde yer almaz ve peygamber Efendimizin öğretilerine aykırı bir davranış şeklidir?
  a)Zenginlere yoksul insanlardan daha fazla değer verilir.
  b) İnsanların canları, malları namusları kutsaldır.
  c) Kan davasını İslamiyet yasaklamıştır.Çok büyük günahtır.
  d) Kimse başkalarının suçundan sorumlu tutulamaz.
  Cevap:
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi bir grup beya zümrenin (Örneğin Arabistan’da yönetimde bulunan ve devlete adını veren “Suudi aşireti” gibi.. ) ülkede yönetimi elinde bulundurduğu yönetim şeklidir?
  a) Monarşi
  b) Cumhuriyet
  c) Oligarşi
  d) Teokrasi
  Cevap:
 • 12) Orta Asya Türk devletlerinde her yıl belirli bir tarihte Türk boyları bir araya gelir, sorunlarını görüşür ve bazı kararlar alırdı. Bu meclise ne ad verilir?
  a) TBMM
  B) Divan
  c) Kurultay
  d) Lonca
  Cevap:
 • 13) 11-13. yüzyıllar arasında Hristiyan Batı dünyasının Müslümanların elinde bulunan ve Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledik­leri seferlere Haçlı Seferleri denir.
  Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin sonuç­larından biri değildir?

  A) Matbaanın Avrupalılarca öğrenilmesi
  B) Akdeniz limanlarının önem kazanması
  C) Avrupa’nın kağıt ve pusulayı öğrenmesi
  D) Bilimsel düşüncelerin gerilemesi
  Cevap: D
 • 14) Osmanlı Devleti’nde ilk demir yolu İzmir ile Aydın arasında İngilizler tarafından açılmıştır. Demiryolunu buraya yapmalarının sebebi ise Ege Bölgesi’nde yetiş­tirilen pamuk, tütün, gibi ham madde ürünlerine kolay ulaşabilmektir.
  Buna göre demir yolu yapımında öncelikle aşağı­dakilerden hangisinin göz önünde bulundurulduğu söylenebilir?

  A. Tarım
  B. Askeri amaçlar
  C. Eğitim
  D. Turizm faaliyetleri
  Cevap: A
 • 15) 9) I- Yaşamları Nil Nehri’ne bağlı olan Mısırlılar, nehrin taşma zamanlarını tespit edebilmek için takvimi buldular.
  II. Mezopotamyalılar önce kilden eşya yapmak, sonra da ürünlerini taşıyabilmek için tekerleği icat ettiler.
  III. İlk çağ insanları; ateşi savunma ve ısınma için keşfettikten sonra aydınlatma aracı olarak da kullandılar.
  Verilen anlatımlardan aşağıdaki hangi yargıya varılabilir?

  A. Buluşlar sorunlara çözüm arayışları sonucunda ortaya çıkmıştır.
  B. İlk çağ insanları günümüz insanlarından daha akıllıdırlar.
  C. Günümüz insanlarının buluşlara ihtiyacı kalmamıştır.
  D. Eski buluşlar günümüz teknolojisinin ilkel bir hâlidir.
  Cevap:
 • 16) 10) İlkçağda;
  Sümerlilerin yazıyı icat etmesi
  Mısırlıların hiyeroglifi geliştirmeleri
  Fenikelilerin alfabeyi bulmaları
  Romalıların Latin alfabesini hazırlamaları
  Gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine öncelikle neden olduğu söylenir?

  A. Tarih çağlarının başlamasına
  B. Bilgi ve kültür aktarımına
  C. Bilimin gelişmesine
  D. Ülkelerarasındaki ticaretin hızlanmasına
  Cevap:
 • 17) Aşağıda verilen soruların sonuna doğru ise(D) yanlış ise(Y) yazınız.
  1)Günümüzdeki kullanılan modern anlamdaki matbaayı John Gutenberg icat etmiştir( )

  2)Avrupa’da gerçekleşen Reform hareketleri sonucunda din adamlarına güven artmıştır.( )

  3)Lale devrinde yapılan ıslahatlar Avrupa tarzında yapılan ilk ıslahatlardır.( )

  4)İstanbul’un fethi ile Yakın çağ başlamıştır.( )

  5)Osmanlı Devleti İslam dini liderliğini Yavuz Sultan Selim ile ele geçirmiştir.( )
  Cevap:
 • 18) İkta sistemi ile devletin ihtiyacı olan asker yetiştirme ilk kez Selçuklularda uygulanmıştır. Osmanlılarda ikta askerlerinin yerini aşağıdakilerden hangisi almıştır?
  a) Yeniçeriler
  b) Azaplar
  c) Tımarlı sipahiler
  d) Akıncılar
  Cevap:
 • 19) Aşağıda verilen neden-sonuç ilişkilerini eşleştiriniz.

  1-Sanayi inkılâbı ( )-Kişi başına düşen gelir azalmış işsizlik oranı artmıştır.

  2-Coğrafi keşifler ( )-Atölyelerin yerlerini fabrikalar almıştır.

  3-Nüfus artışı ( )-Akdeniz ticareti önemini kaybetmiştir.

  4-Tarımda makineleşme ( )-Eğitim ve öğretim alanında gelişmeler sağlanmıştır.

  5-Medreselerin açılması ( )-Üretim kısa sürede yapılarak tarımda insan gücüne
  gereksinim azalmıştır.
  Cevap:
 • 20) Bir kanun teklifi veya tasarısının yasalaşması için farklı aşamalardan geçmesi gerekir. Kanunun T.B.M.M genel kurulunda kabul edilmesinden sonra hangi aşama gelir?
  A) Komisyon görüşmeleri
  C) Resmi Gazetede yayınlanması
  C) Cumhurbaşkanı onayı
  D) Komisyon raporu
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder