...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Fransız ihtilali aşağıda verilen tarihlerin hangisinde gerçekleşmiştir?
  a) 18 Şubat 1856
  b) 23 Aralık 1876
  c) 14 Temmuz 1789
  d) 15 Ekim 1912
  Cevap:
 • 2) Demokratik bir yönetim biçiminde; insanın doğuştan sahip olduğu kabul edilen temel hak ve özgürlüklerinin, devlet tarafından güvence altına alınıp korunabilmesi aşağıdakilerden öncelikle hangisiyle mümkündür?
  A) Basınla
  B) Anayasa ve Yasalarla
  C) Sosyal Güvenlik Kuruluşlarıyla
  D) Sivil Toplum Örgütleriyle
  Cevap: B
 • 3) Bir yerin’ iç kısmı’ anlamına da gelir. Gayrimüslimlerin zeki ve gösterişli olan çocukları devşirme sistemi ile seçilirlerdi. Seçilen öğrenciler Özel bir eğitimden geçirilir ve ilerde Devlet‘de önemli görevlere getirilirlerdi.Bu okullara ……?…………….. denirdi
  Yukarıda ? gelen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Medrese
  B) Müderris
  C) Enderun
  D) Ahilik
  Cevap: C
 • 4) Sanayi Devrimi ilk olarak aşağıdaki hangi ülkede başlamıştır?
  A) Almanya
  B) İtalya
  C) İngiltere
  D) A.B.D.
  Cevap: C
 • 5) Aşağıdaki devletlerden hangisi 3’lü İtilaf Devletlerinden biri değildir?
  A) İngiltere
  B) Almanya
  C) Fransa
  D) Rusya
  Cevap: B
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımı destekleyen kuruluşlar arasında gösterilemez?
  A) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
  B) Ziraat Bankası
  C) Toprak Mahsulleri Ofisi
  D) Sağlık Bakanlığı
  Cevap: D
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi,Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerden birisi değildir?
  A) Kafkasya Cephesi
  B) Çanakkale Cephesi
  C) Irak Cephesi
  D) Romanya Cephesi
  Cevap: D
 • 8) AŞAĞIDAKİ DOĞRU OLAN SORULARA ‘’D’’ YANLIŞ OLAN SORULARA ‘’Y’’ YAZINIZ.
  1.( ) Osmanlı Devleti’nde devlet adamı yetiştirmek için açılan okula Enderun denir.
  2.( ) Eski Türk devletlerinde toplum hayatını düzenleyen yazısız kurallara töre denirdi.
  3.( ) Cumhuriyet rejiminde temel ilke tek partinin olmasıdır.
  4.( )Yasama görevi bağımsız mahkemelere verilmiştir.
  5.( )Tanzimat Fermanı’nın genişletilmiş hali Islahat Feramnı’dır.
  Cevap:
 • 9) Reform hareketleri sonucunda Katolik Kilise­sinden ayrılan ülkelerde kiliselerin mallarına ve topraklarına el kondu. Krallar din adamları­nın devlet işlerine karışmalarını önlediler. Eği­tim ve öğretim kilisenin elinden alındı.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Reform hareketlerinin sonuçları arasında gösterilemez?

  A) Laik devlet anlayışının gelişmesi
  B) Kilisenin ekonomik alandaki etkinliğinin azalması
  C) Eğitimin skolâstik düşüncenin etkisinden kurtarılması
  D) Hıristiyanlığın yeni yayılma alanları bulması
  Cevap:
 • 10) Matbaanın geliştirilmesiyle Avrupa’da yayınlanan kitap sayısı arttı. İnsanlar, okumaya, eleştirmeye başladılar. Bilim, sanat, Edebiyat v.b alanında önemli gelişmeler kaydedildi. “Yeniden Doğuş” adıyla bilinen bu süreç hangi adla bilinir?
  a) Rönesans
  b) Reform
  b) Coğrafi Keşifler
  d) Sanayi İnkılabı
  Cevap:
 • 11) Türk Milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirir. Bunun için belli dönemlerde yerel ve genel seçimler yapılmaktadır. Seçimlerde oy kullanarak yurttaşlık görevini yerine getiren halk yönetimde söz sahibi olur.
  Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?

  A) Laik Devlet
  B) Sosyal Devlet
  C) Demokratik Devlet
  D) Hukuk Devleti
  Cevap: C
 • 12) Lale Devri’nde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Paris ve Londra gibi başkentlere ilk kez elçi göndermesi­nin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Batı ile ilişkileri düzenlemek
  B) Batıdan borç para talep etmek
  C) Savaşlara son vermek
  D) Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek
  Cevap: D
 • 13) İnsanların bir ülkeden başka ülkeye göç etmesine dış göç denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi, dış göçlere bir örnektir?

  A. Yozgat’da oturan Ayşe’nin üniversiteyi kazanması ile İstanbul’a gitmesi
  B. Bingöl’de yaşayan Ahmet Bey’in çalışma amacıyla Belçika’ya gitmesi
  C. Gaziantep’te yaşayan Ayşe Teyze’nin pamuk topla­mak için Adana’ya gitmesi
  D. Ankara’da yaşayan Ali Bey’in yazın bir aylığına Avrupa turuna çıkması
  Cevap: B
 • 14) Bir devletin etnik ayrıma dayalı ayrıcalıkları reddetmesi daha çok .......... İle ilgilidir.
  Bilgideki boşlığa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A- Laiklik
  B- İnsan Hakları
  C- Seçme ve seçilme hakkı
  D- Hukuk devleti
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdaki devletlerden hangisi Üçlü İtilaf Devletleri arasında gösterilemez?
  A) Almanya
  B) Rusya
  C) Fransa
  D) İngiltere
  Cevap: A
 • 16) Osmanlı Devleti’nde devletin önemli işleri
  Divan-ı Hümayun adı verilen bir kurulda görüşülür ve karara bağlanırdı.
  Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun’un üyesi değildir?

  A) Defterdar
  B) Nişancı
  C) Vezir-i Azam
  D) Beylerbeyi
  Cevap:
 • 17) Padişah Abdülmecid Tanzimat Fermanı’ndaki hükümlere uyacağına söz vermiştir. Onun bu tutumu neyin göstergesidir?
  A) Avrupalı devletlerle işbirliğini
  B) Azınlıklara ayrıcalık vermesini
  C) Kanun üstünlüğünü kabul etmesini
  D) Yönetimde değişiklik istediğini
  Cevap:
 • 18) Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu'dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu'ya geri dönmelerini engellemişlerdir.
  Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi
  B) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi
  C) Anadolu'daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması
  D) Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması
  Cevap:
 • 19) TC Anayasasına göre ;hiçbir devlet organı mahkemelere emir veremez,kararlarına müdahale edemez.
  Anayasamızın bu ilkesi ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

  A) Millet egemenliği
  B) Hürriyet ve eşitlik
  C) Yargı bağımsızlığı
  D) Can ve mal güvenliği
  Cevap:
 • 20) Fenikelilerin uygarlık tarihine katkılarından biri, eski ön Asya da kullanılmakta olan hece yazısın harf sistemini eski Yunan ve Roma Uygarlıklarında kullanarak geliştirmiş ve sonunda Latin alfabesi ortaya çıkmıştır
  Buna göre Latin alfabesinin gelişmesinde
  I.  Uygarlıklar arası siyasi ilişkiler
  II.  Eğitimin gelişmişlik düzeyi
  III. Uygarlıkların ekonomik düzeyleri
  IV. farklı Uygarlıkların katkıları
  unsurlarından hangisi daha etkilidir?

  A) l          
  B) II       
  C)  III       
  D) IV
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder