...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bir yerin’ iç kısmı’ anlamına da gelir. Gayrimüslimlerin zeki ve gösterişli olan çocukları devşirme sistemi ile seçilirlerdi. Seçilen öğrenciler Özel bir eğitimden geçirilir ve ilerde Devlet‘de önemli görevlere getirilirlerdi.Bu okullara ……?…………….. denirdi
  Yukarıda ? gelen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Medrese
  B) Müderris
  C) Enderun
  D) Ahilik
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdaki cümlelerin sonunda bulunan parantezin içerisine cümle eğer doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini ekleyiniz.
  1) Günümüzdeki kullanılan modern anlamdaki matbaayı John Gutenberg icat etmiştir ( )
  2) Avrupa’da gerçekleşen Reform hareketleri sonucunda din adamlarına güven artmıştır.( )
  3) Coğrafi keşifler sonucunda Akdeniz ticareti yeniden canlanmıştır.( )
  4) Avusturya-Macaristan Kralı Ferdinand’ın bir Sırplı tarafından öldürülmesiyle 2.Dünya Savaşı başlamıştır.
  5) Almanya I. Dünya Savaşında İtilaf Devletleri tarafında yer almıştır. ( )
  Cevap:
 • 3) I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
  A) Devletlerarasında ekonomik rekabet
  B) Fransız İhtilali’nin devletleri etkilemesi
  C) Sömürgecilik yarışı
  D) Demokrasiyi geliştirme düşüncesi
  Cevap: D
 • 4) AŞAĞIDAKİ DOĞRU OLAN SORULARA ‘’D’’ YANLIŞ OLAN SORULARA ‘’Y’’ YAZINIZ.
  1.( ) Osmanlı Devleti’nde devlet adamı yetiştirmek için açılan okula Enderun denir.
  2.( ) Eski Türk devletlerinde toplum hayatını düzenleyen yazısız kurallara töre denirdi.
  3.( ) Cumhuriyet rejiminde temel ilke tek partinin olmasıdır.
  4.( )Yasama görevi bağımsız mahkemelere verilmiştir.
  5.( )Tanzimat Fermanı’nın genişletilmiş hali Islahat Feramnı’dır.
  Cevap:
 • 5) Reform hareketleri sonucunda Katolik Kilise­sinden ayrılan ülkelerde kiliselerin mallarına ve topraklarına el kondu. Krallar din adamları­nın devlet işlerine karışmalarını önlediler. Eği­tim ve öğretim kilisenin elinden alındı.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Reform hareketlerinin sonuçları arasında gösterilemez?

  A) Laik devlet anlayışının gelişmesi
  B) Kilisenin ekonomik alandaki etkinliğinin azalması
  C) Eğitimin skolâstik düşüncenin etkisinden kurtarılması
  D) Hıristiyanlığın yeni yayılma alanları bulması
  Cevap:
 • 6) Anayasamıza göre hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi mahkemelere emir veremez, mahkeme karalarına müdahale edemez.
  Anayasanın bu ilkesiyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

  A) Millet egemenliği
  B) Yargı bağımsızlığı
  C) Yürütme yetkisi
  D) Yasama yetkisi
  Cevap:
 • 7) “Burada Fransızca olarak tıp bilimi tahsil edeceksi­niz. Benim sizlere Fransızca okutmaktaki muradım, Fransızca lisanı tahsil ettirmek değildir. Ancak tıp ilmini öğrenip, zamanla kendi lisanımıza almaktır.”
  II. Mahmut’un bu sözlerindeki asıl vurgulanan hu­sus aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Osmanlı tıpta ileri bir düzeydedir
  B. Fransızca öğrenmek amaç değil araçtır.
  C. Tıp ilmi sadece Fransa’da öğrenilmektedir
  D. Beyin göçü ülke için zararlıdır
  Cevap: B
 • 8) Osmanlı Devleti’nde ilk demir yolu İzmir ile Aydın arasında İngilizler tarafından açılmıştır. Demiryolunu buraya yapmalarının sebebi ise Ege Bölgesi’nde yetiş­tirilen pamuk, tütün, gibi ham madde ürünlerine kolay ulaşabilmektir.
  Buna göre demir yolu yapımında öncelikle aşağı­dakilerden hangisinin göz önünde bulundurulduğu söylenebilir?

  A. Tarım
  B. Askeri amaçlar
  C. Eğitim
  D. Turizm faaliyetleri
  Cevap: A
 • 9) I- İlk denizci Türk beyliğiyim.
  II- İzmir ve çevresinde kuruldum.
  III- İstanbul’u Bizans’tan almak için girişimde bulundum ancak başarılı olamadım.
  Yukarıda özellikleri verilen beylik aşağıdakilerden hangisidir?

  A ) Saltuklular
  B) Çaka Beyliği
  C) Artuklular
  D) Danişmentliler
  Cevap: B
 • 10) Eski Türklerde kurultayda hükümdarın eşi hatun’un yer alması aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?
  A) Kurultayın demokrasiyi kullandığını
  B) Kadınını yönetimde etkili olduğunu
  C) Anaerkil toplum yapısının görüldüğünü
  D) Saltanat sisteminin
  Cevap: B
 • 11) İkta sistemi ile devletin ihtiyacı olan asker yetiştirme ilk kez Selçuklularda uygulanmıştır. Osmanlılarda ikta askerlerinin yerini aşağıdakilerden hangisi almıştır?
  a) Yeniçeriler
  b) Azaplar
  c) Tımarlı sipahiler
  d) Akıncılar
  Cevap:
 • 12) 7. Sınıf öğrencisi Tuğba, Selçuklular üzerine yaptığı bir araştırmada “Anadolu’nun bir çok yerleşim yerinde cami, han, hamam, kervansaray gibi yapılarla karşılaştığını” böylelikle araştırma öncesi ortaya koyduğu hipotezin kanıtlandığını söylemiştir.
  Tuğba’nın aşağıda verilmiş olan hipotezlerinden hangisinin kanıtlandığı söylenebilir?

  A) Türklerin Anadolu’da barış ortamı yarattıklarının
  B) Anadolu’nun Türkleşmesini sağladıklarının
  C) Bizans eserlerinin ortadan kaldırıldığının
  D) Anadolu’da eğitim faaliyetlerine önem verildiğinin
  Cevap:
 • 13) Bir kanun teklifi veya tasarısının yasalaşması için farklı aşamalardan geçmesi gerekir. Kanunun T.B.M.M genel kurulunda kabul edilmesinden sonra hangi aşama gelir?
  A) Komisyon görüşmeleri
  C) Resmi Gazetede yayınlanması
  C) Cumhurbaşkanı onayı
  D) Komisyon raporu
  Cevap:
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk devletleri ile ilgili bir kavram değildir?
  A) Kut
  B) Divan
  C) Yabgu
  D) Kurultay
  Cevap:
 • 15) 15. yüzyılın ortalarında Alman Johannes Gutenberg daha önce bilinen baskı tekniğini geliştirerek modern matbaayı icat etmiştir
  Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Okuma yazma bilenlerin sayısı artmıştır
  B)  Bilim alanında ilerleme görülmüştür.
  C)  Kitapların sayısı artmış fiyatları azalmıştır.
  D)  Pozitif düşenci yerini dogmatik(skolastik) düşünce tarzına bırakmıştır.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder