Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Nizam-ı Cedit Ordusu’nu kuran Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) I. Mahmut
  b) III. Mustafa
  c) III. Selim
  d) I. Abdülhamit
  Cevap:
 • 2) Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sonunda Paris Antlaşması’na hristiyanlarla ilgili bir madde konulmasını önlemek amacıyla ne yapmıştır?
  a) Tanzimat fermanını ilan etti
  b) Islahat fermanını ilan etti
  c) I. Meşrutiyeti ilan etti
  d) II. Meşrutiyeti ilan etti
  Cevap:
 • 3) Ahilik örgütü sık sık denetim yapıp, esnafın kaliteli mal üretip, üretmediğini denetlermiş. Dericilerin esnaf lideri Ahi Evran, yaptığı denetlemelerin sonunda kalitesiz iş yapan ayakkabı ustalarının mallarını keser ve dükkânının damına atarmış. Damdaki ayakkabıları görenler dükkândan alışverişi keserek esnafı ayıplarmış. Bu nedenle pabuçları dama atılmasın diye esnaf her zaman standartlara uygun mal üretmeye çalışırmış.
  Yukarıdaki parçada hangisine değinilmemiştir?

  A) Ahilik örgütünün amacına
  B) Vakıf haftasının hangi tarihler arasında gerçekleşeceğine
  C) Pabuçların dama atılması, deyiminin nere­den ortaya çıktığına
  D) Eski dönemlerde esnafın standartlara uy­gun mal üretmesinin kontrolüne
  Cevap:
 • 4) Türk Milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirir. Bunun için belli dönemlerde yerel ve genel seçimler yapılmaktadır. Seçimlerde oy kullanarak yurttaşlık görevini yerine getiren halk yönetimde söz sahibi olur.
  Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?

  A) Laik Devlet
  B) Sosyal Devlet
  C) Demokratik Devlet
  D) Hukuk Devleti
  Cevap: C
 • 5) İlk Türk Devletlerinde Hakanın başkanlığında toplanan kurultayda ülke sorunları tartışılır ve bir karara bağlanırdı.
  Öğretmenin verdiği bilgi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

  A) Ülke sorunlarının çözümünde kurultay üyelerinin katkısının olduğunu
  B) İlk Türk devletlerinde halkın yöneticilerini seçtiğini
  C)Ülke yönetimiyle ilgili kararları hükümdarın tek başına aldığını
  D) İlk Türk devletlerinde halkın inançlarının yönetim üzerinde etkili olduğunu
  Cevap: A
 • 6) 1.Dünya savaşının başlamasına sebep olan gerçek nedenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A)Rönesans ve Reform hareketlerinin etkileri
  B) ABD’nin bağımsızlığını ilan etmesi
  C)Fransız İhtilalı ve Sanayi İnkılâbı
  D) İpek ve Baharat yolunun önemini kaybetmesi
  Cevap: C
 • 7) Tımar sisteminin Osmanlı Devletine faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A) Üretimin devamlılığı sağlanmıştır.
  B) Vergi toplamada kolaylık sağlanmıştır.
  C) Hazineye yük olmadan asker yetiştirilmiştir.
  D) Kültür sanat faaliyetleri gelişmiştir
  Cevap: D
 • 8) Işınların gözden nesneye yayıldığını savunan Aristo, Batlamyus ve Öklit'in görüşlerinin tersi­ne İbn-ül Heysem görmeyi sağlayan ışınların nesneden göze yayıldığını iddia etti. İbn-ül Heysem, "Eğer ışınlar gözden çıksaydı karanlıkta görmemiz gerekirdi." diyerek düşün­cesini ispatladı.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesin­likle doğrudur?

  A) Bilim adamları her zaman yanılırlar.
  B) İbn-ül Heysem; Aristo, Batlamyus ve Öklit'le aynı dönemde yaşamıştır.
  C) Bilimsel buluşlar sürekli değişip gelişebilir.
  D) İslam bilginleri batılılardan çok şey öğren­miştir.
  Cevap:
 • 9) Osmanlı Devleti’ndeki hayır kurumlarından olan vakıflar kendilerine verilen toprakların gelirleri sayesinde ihtiyaç sahiplerinin giderlerini karşıladı.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi vakıflarla ilgilidir?

  A) Bilimsel gelişmeyi hızlandırmıştır.
  B) Devlet gelirlerinin artmasını sağlamıştır.
  C) Sosyal dayanışmanın kurulmasını sağlamıştır.
  D) Kapitülasyonların etkisini azaltmaya çalışmıştır.
  Cevap:
 • 10) Sanayi Devriminin Osmanlı İmparatorluğu’nu olumsuz etkilemesinde Osmanlı İmparatorluğu’ndaki hangi durumun etkili olduğu söylenebilir?
  A) Yeniçeri ocağının bozulması.
  B) Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıya sahip olması.
  C) Askeri harcamaların artması.
  D) Kapitülasyonların genişletilerek birçok devlete tanınması.
  Cevap:
 • 11) Bir devletin etnik ayrıma dayalı ayrıcalıkları reddetmesi daha çok .......... İle ilgilidir.
  Bilgideki boşlığa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A- Laiklik
  B- İnsan Hakları
  C- Seçme ve seçilme hakkı
  D- Hukuk devleti
  Cevap: D
 • 12) I. Seçim II. Temsil III. Otorite IV. Oy
  Yukarıdaki terimlerden kaç tanesi demokratik yönetimlerle bağdaştırılamaz?

  A- I
  B- II
  C- III
  D- IV
  Cevap: C
 • 13) Yeni ve Yakın Çağda Avrupa da;
  -barutun ateşli silahlarda kullanılması
  -kâğıt ve matbaanın kullanılması
  -pusulanın kullanılması
  Gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?

  a)Rönesans hareketlerinin başlamasına
  b)Sanayi devriminin başlamasına
  c)Coğrafi keşiflerin başlamasına
  d)Derebeyliklerin yıkılmasına
  Cevap:
 • 14) İletişim, duygu, düşünce ve isteklerin yazılı veya sözlü olarak aktarılmasıdır. İletişim için farklı araçlar kullanılabilir.
  Aşağıdakilerden hangisinde işitsel, görsel ve yazılı araçlar birlikte verilmiştir?

  A) kitap, konferans,demeç
  B) münazara, resim,ses bantları
  C) grafik, slayt, film şeridi
  D) radyo, TV, kitap
  Cevap:
 • 15) TC Anayasasına göre ;hiçbir devlet organı mahkemelere emir veremez,kararlarına müdahale edemez.
  Anayasamızın bu ilkesi ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

  A) Millet egemenliği
  B) Hürriyet ve eşitlik
  C) Yargı bağımsızlığı
  D) Can ve mal güvenliği
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder