...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
  ( ) Irak’ın başkenti Bağdat’tır.
  ( ) Özbekistan bir Türk devletidir.
  ( ) Altın para ilk olarak Fatih Sultan Mehmet zamanında basılmıştır.
  ( ) Bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nden en geniş yüzölçüme sahip olanı Kazakistan’ dır.
  ( ) Osmanlı ordusu kara,deniz, hava ve jandarma kuvvetlerinden oluşur.
  Cevap:
 • 2) Milli egemenliğin millete ait olduğu rejim, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Monarşi
  B) Meşrutiyet
  C) Demokrasi
  D) Oligarşi
  Cevap: C
 • 3) 1869 yılında Akdeniz limanlarının eski önemini kazanması aşağıdaki gelişmelerin hangisi ile gerçeklemiştir?
  A) Suveyş kanalının açılması
  B) Panama kanalının açılması
  C) Coğrafi Keşifler
  D) Kral Yolunun açılması
  Cevap: A
 • 4) Aşağıda verilen uygarlık ve icat eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Çinliler - Kâğıt
  B) Sümerliler - Yazı
  C) Fenikeliler - Alfabe
  D) Mısırlılar - Matbaa
  Cevap:
 • 5) Osmanlı toprak sisteminde ,toprağı üst üste üç yıl boş bırakan kişiden toprak alınırdı.
  Aşağıdakilerden hangisi ,böyle bir uygulamanın temel nedenidir?

  a)Ticareti geliştirmek
  b)Halkın refah düzeyini artırmak
  c)Üretimde sürekliliği sağlamak
  d)Fiyat artışlarını engellemek
  Cevap: C
 • 6) Bu kralın emirleri “Yasa” olarak kabul edilmektedir. Kralın “Yasa” hükmündeki emirlerini yerine getirmeyenlere kral ceza verebilmektedir. Kral bu iki durumda hangi yetkileri kullanmış olur?
  a) Yasama
  b) Yürütme
  c) Yargı
  d) Yasama ve yargı
  Cevap:
 • 7) Matbaanın geliştirilmesiyle Avrupa’da yayınlanan kitap sayısı arttı. İnsanlar, okumaya, eleştirmeye başladılar. Bilim, sanat, Edebiyat v.b alanında önemli gelişmeler kaydedildi. “Yeniden Doğuş” adıyla bilinen bu süreç hangi adla bilinir?
  a) Rönesans
  b) Reform
  b) Coğrafi Keşifler
  d) Sanayi İnkılabı
  Cevap:
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde eğitim amaçlı çalışan kurumlardan değildir?
  A) Enderun
  B) Vakıf
  C) Medrese
  D) Ahi teşkilatı
  Cevap: B
 • 9) İnsanların bir ülkeden başka ülkeye göç etmesine dış göç denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi, dış göçlere bir örnektir?

  A. Yozgat’da oturan Ayşe’nin üniversiteyi kazanması ile İstanbul’a gitmesi
  B. Bingöl’de yaşayan Ahmet Bey’in çalışma amacıyla Belçika’ya gitmesi
  C. Gaziantep’te yaşayan Ayşe Teyze’nin pamuk topla­mak için Adana’ya gitmesi
  D. Ankara’da yaşayan Ali Bey’in yazın bir aylığına Avrupa turuna çıkması
  Cevap: B
 • 10) 8) Anadolu’da kurulan II. Dönem Türk Beyliklerinden olan Osmanlı Beyliği kısa sürede büyümüş ve bir dünya devleti haline gelmiştir.
  Aşağıda verilenlerden kaç tanesi Osmanlı’nın kısa sürede büyüme sebeplerindendir?
  I. Güçsüz Bizans’ın kapısında kurulması.
  II. Moğolların desteği.
  III. Ticaret faaliyetlerine önem verilmesi.
  IV. Kuruluş yıllarında başa geçen padişahların yetenekli olması.
  V. Anadolu’da etkili olan Ahi’lerin desteği.

  A ) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  Cevap:
 • 11) Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları doldurunuz?(
  1)Kurtuluş Savaşında Mustafa Kemal tarafından kurulan ilk gazete ……………………………….dir.

  2)Bir yerde km2 düşen insan sayısına …………………… denir.

  3)…………………. Beyliğinin alınmasıyla Osmanlı’nın Rumeli’ye geçişi kolaylaşmıştır.

  4)Lale Devri …………………………… İsyanı ile sona ermiştir.

  5)19.yyda divan kaldırılarak yerine …………………… kuruldu.

  C)Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorulara uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
  Cevap:
 • 12) Aşağıda verilen neden-sonuç ilişkilerini eşleştiriniz.

  1-Sanayi inkılâbı ( )-Kişi başına düşen gelir azalmış işsizlik oranı artmıştır.

  2-Coğrafi keşifler ( )-Atölyelerin yerlerini fabrikalar almıştır.

  3-Nüfus artışı ( )-Akdeniz ticareti önemini kaybetmiştir.

  4-Tarımda makineleşme ( )-Eğitim ve öğretim alanında gelişmeler sağlanmıştır.

  5-Medreselerin açılması ( )-Üretim kısa sürede yapılarak tarımda insan gücüne
  gereksinim azalmıştır.
  Cevap:
 • 13) İlk Türk devletlerindeki fermanlar ‘hakan ve hatunun emriyle…’ diye başlardı. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?
  A)Yönetim şeklinin demokrasi olduğuna
  B)Hakan ölünce yerine eşinin geçtiğine
  C)Kadınların devlet yönetiminde etkili olduklarına
  D)Kadınların seçme ve seçilme haklarının oldukların
  Cevap: C
 • 14) Ülkelerin kalkınmasında önemli görevler üstlenen,iyi eğitim görmüş kişilerin çalışmak için yurt dışına gitmelerine beyin göçü denilir.
  Buna göre;aşağıdakilerden hangisinin Fransa’ya gitmesi beyin göçü değildir?

  A) Makine mühendisi Okan Bey’in
  B) Ekonomist Kaan Bey’in
  C) İnşaat işçisi Akif Usta’nın
  D) Beyin cerrahı Büşra Hanım’ın
  Cevap:
 • 15) Osmanlı Devleti’nde devletin önemli işleri
  Divan-ı Hümayun adı verilen bir kurulda görüşülür ve karara bağlanırdı.
  Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun’un üyesi değildir?

  A) Defterdar
  B) Nişancı
  C) Vezir-i Azam
  D) Beylerbeyi
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder