...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Yunanistan hangi antlaşma ile bağımsızlığını kazanmıştır?
  a) 1829 – Edirne antlaşması
  b) 1878 – Berlin antlaşması
  c) 1878 – Ayestefenos antlaşması
  d) 1918 – Mondros ateşkes antlaşması
  Cevap:
 • 2) Yeniçeri ocağını kaldırarak Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı bir ordu kuran padişah aşağıdakilerden hangisidir?
  a) IV. Murat
  b) Abdülmecit
  c) Genç Osman
  d) II. Mahmut
  Cevap:
 • 3) Fetih yoluyla alınan ve devlet malı olarak kabul edilen toprak aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Mülk arazi
  b) Ganimet
  c) Cizye
  d) Miri arazi
  Cevap: B
 • 4) Türklerin ilk anayasası özelliğine sahip olan Kanun–i Esasi de; “Padişah Meclisi açma ve kapatma yetkisine sahiptir.” maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Meclisin tek üstün güç olduğunun
  B) Padişahın otoritesinin hala güçlü olduğunun
  C) Anayasanın tüm yetkilerinin hükümete verildiğinin
  D) Yasalar yanında padişahın yetkisiz olduğunun
  Cevap: B
 • 5) Sanayi devriminin;
  I. Köyden kente göçün hızlanması.
  II. Sömürgeciliğin hızlanması.
  III. Üretimin artması.
  Sonuçlarından hangisi yada hangileri uluslar arası rekabete ortam hazırlamıştır?

  A) Yalnız I
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) Yalnız II
  Cevap:
 • 6) Ülkemizde sanayi kuruluşları içerisinde, ham maddesi tarım ürünlerine dayalı kuruluşlar sayıca fazladır.
  Aşağıdakilerden hangisi bunun sebeplerinden biri olarak gösterilemez?

  A) Tüm tarım ürünlerinden gelir düzeyinin fazla olması
  B) Devletin bu kuruluşlara destek vermesi
  C) Bu alanlarda iş gücünün fazla olması
  D) Tarıma dayalı üretimin fazlalığı
  Cevap:
 • 7) Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun karşılık vererek doldurunuz.
  COĞRAFİ KEŞİFLER - İPEK YOLU - BAHARAT YOLU – PUSULA - 1869 - SÜVEYŞ KANALI – KRİSTOF KOLOMB - VASKO DÖ GAMA - AKDENİZ TİCARET YOLU - HAM MADDE KAYNAĞI

  = Avrupalılar ……………….. ……………………….in başlamasından sonra Osmanlı Devletinin kontrol ettiği …Baharat…. ve ………………yolunu artık pek kullanmıyorlardı.
  = Denizlerden ..HİNDİSTAN’a…… ulaşabilmek ve dünyadaki diğer ……………………………….. kaynaklarına ulaşabilmek için okyanuslardan yeni deniz yolları aramaya başladılar. Bunda …………………………….. Çinliler ve Müslümanlardan öğrenilerek kullanılmasının büyük payı vardı.
  = Böylece Akdeniz …………. yolu önemini kaybetti. Avrupalıların başlattığı bu faaliyetlere ……………………… Keşifler adı verilir.
  = Bu dönemde Afrika kıtasının güneyini dolaşan ………………. dö ……………… Hindistan deniz yolunu bulmuş oldu. Macellan, dünyanın etrafını dolaştı.
  = …………………………………………………….. Amerika kıtasını keşfeti. Osmanlı ekonomisi Avrupa’lıların bu faaliyetlerinden büyük zarar gördü. Coğrafi keşiflere katılamadı ve denizlerdeki ütünlüğünü kaybetti.
  = Ancak, ……………………… tarihinde Mısır’da ……………………… ..Kanalı.. açılınca, Akdeniz limanları yeniden önem kazandı. Avrupa’lılar, Ümit Burnu’nu dolaşmaktansa Doğu ülkelerine giderken Mısır’daki Süveyş kanalını tercih ettiler.
  = Fakat Osmanlı Devleti bundan yararlanamadı. Çünkü MISIR çoktan elimizden çıkmıştı. İşgal altındaydı.
  Cevap:
 • 8) Reform Hareketlerinin hangi sonucu, Avrupa’da bilimsel gelişmelerin önündeki engelleri ortadan kaldırmıştır?
  a) Din adamlarına olan güvenin azalması
  b) Eğitimin kilisenin elinden alınması
  c) Kilisenin topraklarına el konulması
  d) Avrupa’da mezhep birliğinin bozulması
  Cevap:
 • 9) Kişinin mesleğini seçerken
  I. İlgi ve isteklerine uygunluk
  II. Kişilik özelliklerine uyum
  III. Arkadaş hatırı
  durumlarından hangilerine dikkat etmesi gerekir?

  A) Yalnız I
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I,II ve III
  Cevap:
 • 10) I. Bu savaşla Bizans’ın Anadolu’daki üstünlüğü sona ermiştir.
  II. Bu savaşın sonunda Türkler Anadolu’ya kesin olarak yerleşmişlerdir.

  Yukarıdaki konuşmaların hangi savaşla ilgilidir?

  A- Miryekefalon Savaşı
  B- Malazgirt Savaşı
  C- Kösedağ Savaşı
  D-Ankara Savaşı
  Cevap: A
 • 11) Hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi mahkemelere emir veremez, kararlarına müdahale edemez.
  Anayasa’nın bu ilkesi ile vurgulanmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Millet egemenliği
  B) Yasaların üstünlüğü
  C) Yargının bağımsızlığı
  D) Toplumun bütünlüğü
  Cevap: C
 • 12) Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşlar adaletin eşit olarak dağıtıldığı mahkemelere başvururlar. Haksızlığı şayet devlet yapmışsa bu da mahkeme tarafından düzeltilir.
  Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?

  A) Laik Devlet
  B) Sosyal Devlet
  C) Demokratik Devlet
  D) Hukuk Devleti
  Cevap: D
 • 13) Yasaların Anayasa’ya uygunluğu .......... tarafından denetlenir.
  Cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?

  A-Anayasa Mahkemesi
  B) Bakanlar Kurulu
  C- Danıştay
  D- Sayıştay
  Cevap: A
 • 14) Ahilikte, kalfalıktan ustalığa geçişi temsil eden tören, hangisidir?
  A) Destur   verme     
  B) Şet kuşatma  
  C) Mevlüt okutma      
  D) Mehter çaldırma  
  Cevap:
 • 15) Fenikelilerin uygarlık tarihine katkılarından biri, eski ön Asya da kullanılmakta olan hece yazısın harf sistemini eski Yunan ve Roma Uygarlıklarında kullanarak geliştirmiş ve sonunda Latin alfabesi ortaya çıkmıştır
  Buna göre Latin alfabesinin gelişmesinde
  I.  Uygarlıklar arası siyasi ilişkiler
  II.  Eğitimin gelişmişlik düzeyi
  III. Uygarlıkların ekonomik düzeyleri
  IV. farklı Uygarlıkların katkıları
  unsurlarından hangisi daha etkilidir?

  A) l          
  B) II       
  C)  III       
  D) IV
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder