Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Fransız ihtilali aşağıda verilen tarihlerin hangisinde gerçekleşmiştir?
  a) 18 Şubat 1856
  b) 23 Aralık 1876
  c) 14 Temmuz 1789
  d) 15 Ekim 1912
  Cevap:
 • 2) Piri reis
  Kuzeybatı
  Ermenistan
  Örfi hukuk
  Reaya
  Yukarıda verilen kavramları aşağıda boş bırakılan uygun yerlere yazınız.

  16. yüzyılda kanuni döneminde coğrafya biliminde gelişmeler olmuştur. Bu dönemin önemli temsilcileri Seydi Ali Reis, Evliya Çelebi ve ………………………..dir.
  Osmanlı devleti’nde halk; askeriler ve ………………….. adı verilen iki bölümden oluşurdu.
  Bulgaristan Türkiye’nin …………………….. yönündeki bir komşusudur.
  Osmanlı Devleti’nin hukuk sistemi; Türk adet gelenek ve göreneklerini içeren …………………………. ve dini kurallardan oluşurdu.
  …………………… gümrük kapımızın olmadığı tek komşumuzdur.
  Cevap:
 • 3) İlk Türk devletlerinde devletin başında çeşitli ünvanlar taşıyan hükümdarlar bulundurdu. Bu unvanlar şanyü, kağan, han, idi kut ve hakandı. Hükümdarlar unvanlarını törenlerle alırlardı. Türkler hükümdarlara Gök - Tanrı tarafından devleti yönetme yetkisi verildiğine inanırlardı. Bu bilgiye bakarak İlk Türk devletlerinde yönetimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Türk hükümdarlarının unvanlar kullandığı
  B) Yönetme yetkisinin Gök-Tanrı tarafından verildiğine
  C) Ülke yönetiminde en yetkili kişinin kağan olduğu
  D) Ülke topraklarının asıl sahibinin halk olduğu
  Cevap:
 • 4) Eski Türklerde Kurultay’da hükümdarın eşi Hatun’un yer alması aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?
  A) Kurultay’ın demokrasiyi kullandığını
  B) Kadınını yönetimde etkili olduğunu
  C) Anaerkil toplum yapısının görüldüğünü
  D) Saltanat sisteminin uygulandığını
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdaki boşlukları yandaki uygun kelimelerden doldurunuz .
  - RÖNESANS
  - MARTİN LUTHER
  - ALİ KUŞÇU
  - SÜMERLER
  - TAKİYÜDDİN
  - REFORM
  İBRAHİM MÜTEFERRİKA
  - UYGURLAR

  1. Leonardo da Vinci …………………………………………….hareketinin öncüleri arasında yer alır.
  2 …………………............................................ ………ilk Türk matbaasının kurucusudur.
  3. Avrupada reform hareketlerini başlatan kişi…………………………………………………………..dır.
  4. Fatih zamanında Osmanlı hizmetine girmiş ünlü matematik ve astronomi bilgini
  ………………………………………………dır.
  5. Tarihte yazıyı ilk bulan millet ……………………………………………………………..… dir.
  Cevap: A
 • 6) Osmanlı Devleti'nin ülkede güvenliği sağlaması ve yollar boyunca hanlar ve kervansaraylar yapması, öncelikle hangi alanda gelişmesine yol açmıştır?
  A) Ticaret
  B) Tarım
  C) Eğitim
  D) Mimarlık
  Cevap: A
 • 7) Almanya’nın Osmanlı Devletinin kendi yanında 1.Dünya Savaşına katılmasını istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Osmanlının gücünden ve teknolojisinden yararlanmak,
  B) Yeni cepheler açıp savaşın alanını genişletmek,
  C) Boğazları kapatıp, Rusya’ya yardımı önlemek,
  D) Osmanlı padişahının Halifelik unvanından yararlanmak
  Cevap: A
 • 8) Aşağıdaki cümleleri doğru – yanlış olarak değerlendiriniz.
  ( ) 1. Makine sanayisinde kullanılan dişliler tekerlekten esinlenerek yapılmıştır.
  ( ) 2. Osmanlı Devletinde hattatların işsiz kalmalarını önlemek amacıyla matbaada dini eserlerin basılması yasaklanmıştır.
  ( ) 3. Osmanlılarda toprak yönetimine derebeylik adı verilirdi.
  ( ) 4. İşçi sınıfı sanayi inkılabının sonucudur.
  ( ) 5. Ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi simgeleyen törene şet kuşatma denirdi.
  Cevap:
 • 9) Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde faaliyete geçen ilk medrese hangi padişah döneminde açılmıştır?
  A) II. Mehmet
  B) II. Murat
  C) Orhan Gazi
  D) Osman Gazi
  Cevap:
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’de “Yasama” yetkisi kullanılırken, örneğin “Eğitim”le ilgili yasa maddesi kabul edilirken izlenen yollardan değildir?
  a) Yasa maddesinin kabulü için mlletvekillerinin oy vermesi
  b) Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması
  c) Resmi Gazetede yayınlanması
  d) Halk oyuna sunulması
  Cevap:
 • 11) Aşağıdaki cümlelerin sonunda bulunan parantezin içerisine cümle eğer doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini ekleyiniz.
  1) Günümüzdeki kullanılan modern anlamdaki matbaayı John Gutenberg icat etmiştir ( )
  2) Avrupa’da gerçekleşen Reform hareketleri sonucunda din adamlarına güven artmıştır. ( )
  3) “Cumhuriyet” 29 Ekim 1923’te ilan edilmiştir ………………………………………………………… ( )
  4) İlk Türk Devletlerinde egemenlik tamamen halka aittir………………………………………….. ( )
  5) Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet yapısına sahiptir …………………………………………. ( )
  Cevap:
 • 12) Lale Devri’nde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Paris ve Londra gibi başkentlere ilk kez elçi göndermesi­nin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Batı ile ilişkileri düzenlemek
  B) Batıdan borç para talep etmek
  C) Savaşlara son vermek
  D) Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek
  Cevap: D
 • 13) -Osmanlı kültür değerleri Avrupalı ressamlarca resme­dilmiştir
  -Mozart’ın saraydan kız kaçırma adlı balesinin konusu Topkapı Sarayı’nda geçmektedir.
  Bu bilgilere dayanarak;
  I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir
  II. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur
  III.Türk kültürü Avrupalı sanatçıları etkilemiştir.
  yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

  A)Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  Cevap: D
 • 14) 9) I- Yaşamları Nil Nehri’ne bağlı olan Mısırlılar, nehrin taşma zamanlarını tespit edebilmek için takvimi buldular.
  II. Mezopotamyalılar önce kilden eşya yapmak, sonra da ürünlerini taşıyabilmek için tekerleği icat ettiler.
  III. İlk çağ insanları; ateşi savunma ve ısınma için keşfettikten sonra aydınlatma aracı olarak da kullandılar.
  Verilen anlatımlardan aşağıdaki hangi yargıya varılabilir?

  A. Buluşlar sorunlara çözüm arayışları sonucunda ortaya çıkmıştır.
  B. İlk çağ insanları günümüz insanlarından daha akıllıdırlar.
  C. Günümüz insanlarının buluşlara ihtiyacı kalmamıştır.
  D. Eski buluşlar günümüz teknolojisinin ilkel bir hâlidir.
  Cevap:
 • 15) 10) İlkçağda;
  Sümerlilerin yazıyı icat etmesi
  Mısırlıların hiyeroglifi geliştirmeleri
  Fenikelilerin alfabeyi bulmaları
  Romalıların Latin alfabesini hazırlamaları
  Gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine öncelikle neden olduğu söylenir?

  A. Tarih çağlarının başlamasına
  B. Bilgi ve kültür aktarımına
  C. Bilimin gelişmesine
  D. Ülkelerarasındaki ticaretin hızlanmasına
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder