...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Padişahların erkek çocuklarını eğiten tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilir?
  a) Lala
  b) Hünkar
  c) Sancak beyi
  d) Kazasker
  Cevap: A
 • 2) * Ülkemdeki herkes kanun önünde eşittir.
  * Herkesin can ve mal güvenliği kanun güvencesindedir.
  * Kimseden haksız yere vergi alınmayacaktır.
  * Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır.
  Osmanlı padişahı Abdülmecit’in 1839’da ilan ettiği yukarıdaki Tanzimat Fermanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Çeşitli yenilikler içerdiğine
  B) Padişahın İnsan haklarına gereken önemi vermediğine
  C) Toplumsal hakları ele aldığına
  D) Kanunun üstün tutulduğuna
  Cevap: B
 • 3) -Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden değildir?
  A) Almanya       
  B) Bulgaristan         
  C) Rusya     
  D) Osmanlı
  Cevap: C
 • 4) Osmanlı devletinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren gelirleri ile cami,okul,hastane vb. hayır işleri yapan sosyal dayanışma kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Enderun
  B) Divan
  C) Medrese
  D) Vakıf
  Cevap: D
 • 5) Meslek seçiminde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha az olmalıdır?
  A) İşin olanağı
  B) Çalışma ortamı
  C) İş bulma olanağı
  D) İlgi ve yetenekler
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşluklara uygun olan sözcükleri yazınız.
  1. Osmanlı Devletinde İlk matbaayı İbrahim Müteferrika ile ………………………………….. birlikte kurmuşlardır.
  2. .……………………..hareketleri Avrupa’da mezhep birliğinin bozulmasına neden olmuştur.
  3. Üst düzey devlet memurlarının yetiştirildiği ve sarayda yer alan okula ……………………. denirdi
  4. Coğrafi Keşiflerden önce İpek ve Baharat yollarının denetimi ……………………………. elindeydi.
  5. Türk Devletlerinde hükümdarlara devleti idare etme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine ………………………..
  denirdi.
  Cevap:
 • 7) Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
  Yasama :

  Yürütme :

  Yargı :

  Kurultay :

  Monarşi :

  Cumhuriyet :
  Cevap:
 • 8) Orta Asya Türk devletlerinde her yıl belirli bir tarihte Türk boyları bir araya gelir, sorunlarını görüşür ve bazı kararlar alırdı. Bu meclise ne ad verilir?
  a) TBMM
  B) Divan
  c) Kurultay
  d) Lonca
  Cevap:
 • 9) Türkiye Cumhuriyetinde egemenlik kayıtsız şart­sız millete ait iken Osmanlı Devleti’nde egemenlik …………….. aittir.
  verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

  A. Divanıhümayun
  B. Halka
  C. Tımarlı sipahilere
  D. Padişaha
  Cevap: D
 • 10) Demokratik devletlerde otoritenin kaynağı

  Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  A- Kraldır
  B- Millet egemenliğidir.
  C- Başbakandır
  D. Cumhurbaşkanıdır.
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdaki devletlerden hangisi Üçlü İtilaf Devletleri arasında gösterilemez?
  A) Almanya
  B) Rusya
  C) Fransa
  D) İngiltere
  Cevap: A
 • 12) Ülkemizde cumhuriyetin ilanından sonra tarıma destek vermek amacıyla bazı kuruluşlar kurulmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlara örnek olarak gösterilemez?

  a)T.C Ziraat bankası
  b) Tarım kredi kooperatifleri
  c) Türkiye iş bankası
  d) Ziraat odaları
  Cevap:
 • 13) Krallıkların yıkılarak ulus egemenliğine dayalı yönetimlerin kurulmasında etkili olan
  Milliyetçilik akımı aşağıdakilerden hangisin sonucunda dünyaya yayılmaya başlamıştır?

  a) Fransız ihtilali
  b) Sanayi inkılabı
  c) Rönesans hareketleri
  d) Reform hareketleri
  Cevap:
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde eğitim amaçlı çalışan kurumlardan değildir?
  A) Enderun
  B) Vakıf
  C) Medrese
  D) Ahi teşkilatı
  Cevap:
 • 15) Verdiği krediler ile üreticiyi destekleyen çeşitli yatırımları ile tarımın gelişmesine katkı sağlayan resmi kurum hangisidir?
  A) Ziraat Bankası B)Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  C) Devlet Su İşleri D) Toprak Mahsulleri Ofisi

  Aşağıdaki savaşlardan hangisinin kazanılması Anadolu kapıları Türklere açılmıştır?

  A)Malazgirt
  B)Miryokefalon
  C)Ankara
  D)Sırpsındığı
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder