...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Padişah sefere çıkmadığı zaman orduya komuta eden ve padişahtan sonra en yetkili devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Şeyhülislam
  b) Defterdar
  c) Sadrazam
  d) Kazaske
  Cevap: C
 • 2) Sanayi Devrimi ilk olarak aşağıdaki hangi ülkede başlamıştır?
  A) Almanya
  B) İtalya
  C) İngiltere
  D) A.B.D.
  Cevap: C
 • 3) I. Kâğıt
  II. Matbaa
  III. Pusula
  IV. Barutun ateşli silahlarda kullanılması
  Yukarıdaki buluşlardan hangisi ya da hangileri Avrupa’nın siyasi ve ekonomik yapısının değişmesinde etkili olmuştur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) III ve IV
  Cevap:
 • 4) Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi ile Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet yönetimi başlamış, halk Mebusan Meclisi aracılığı ile padişahın yanında yönetime katılmıştır.
  Buna göre, Kanun-i Esasi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Kısmen de olsa demokratik yönetimin uygulandığına
  B) Osmanlı Devleti’nde monarşiden meşrutiyete geçildiğine
  C) Halkın devlet yönetimine katılmaya başladığına
  D) Padişahın yetkilerinin sınırsız hale geldiğine
  Cevap:
 • 5) HZ. MUHAMMED a.s Batı ülkelerinde asırlar önce “Veda Hutbesi”yle İNSAN HAKLARI ilkelerini belirtmiştir. Aşağıdakilerden hangisi “Veda Hutbesi”nde yer almaz ve peygamber Efendimizin öğretilerine aykırı bir davranış şeklidir?
  a)Zenginlere yoksul insanlardan daha fazla değer verilir.
  b) İnsanların canları, malları namusları kutsaldır.
  c) Kan davasını İslamiyet yasaklamıştır.Çok büyük günahtır.
  d) Kimse başkalarının suçundan sorumlu tutulamaz.
  Cevap:
 • 6) Dünyada bazı yerlerde nüfus yoğunluğu az, bazı yerlerde fazladır. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede nüfusun AZ olmasının sebebidir?
  a) Tarım faaliyetlerinin olması
  b) Sanayinin gelişmiş olması
  c) İklimin yaşamaya uygun olması
  d) Arazinin engebeli olması
  Cevap:
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi bir grup beya zümrenin (Örneğin Arabistan’da yönetimde bulunan ve devlete adını veren “Suudi aşireti” gibi.. ) ülkede yönetimi elinde bulundurduğu yönetim şeklidir?
  a) Monarşi
  b) Cumhuriyet
  c) Oligarşi
  d) Teokrasi
  Cevap:
 • 8) Türk Milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirir. Bunun için belli dönemlerde yerel ve genel seçimler yapılmaktadır. Seçimlerde oy kullanarak yurttaşlık görevini yerine getiren halk yönetimde söz sahibi olur.
  Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?

  A) Laik Devlet
  B) Sosyal Devlet
  C) Demokratik Devlet
  D) Hukuk Devleti
  Cevap: C
 • 9) Lale Devri’nde;
  • Resim minyatür sanatı gelişti
  • Avrupa tarzında eserler verilmeye başlandı
  • Doğu, Batı eserleri tercüme edildi.

  yapılan bu yenilikler hangi alanda yapılmıştır.

  A) Kültür
  B) Sanayi
  C) Askeri
  D) Yönetim
  Cevap: B
 • 10) İnsan haklarının güvence altına alınması Hürriyet, Eşitlik, Adalet temelinde yükselen bir hukuk düzeni ile mümkündür.
  Buna göre insan haklarının güvence altında olması, aşağıdaki yönetim şekillerinin hangisiyle mümkündür?

  A) Padişahlık
  B) Meşrutiyet
  C) Demokrasi
  D) Teokrasi
  Cevap:
 • 11) Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele'nin lideri olmasında ve O'nun ün kazanmasında etkili olan gelişmeler I.Dünya Savaşı'nın hangi Cephesi'nde yaşanmıştır?
  A) Kafkaya
  B) Irak
  C) Kanal
  D)Çanakkale
  Cevap:
 • 12) Aşağıda verilen soruların sonuna doğru ise(D) yanlış ise(Y) yazınız.
  1)Günümüzdeki kullanılan modern anlamdaki matbaayı John Gutenberg icat etmiştir( )

  2)Avrupa’da gerçekleşen Reform hareketleri sonucunda din adamlarına güven artmıştır.( )

  3)Lale devrinde yapılan ıslahatlar Avrupa tarzında yapılan ilk ıslahatlardır.( )

  4)İstanbul’un fethi ile Yakın çağ başlamıştır.( )

  5)Osmanlı Devleti İslam dini liderliğini Yavuz Sultan Selim ile ele geçirmiştir.( )
  Cevap:
 • 13) Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir
  Buna durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Fethettiği topraklardaki halka hoşgörülü davranması
  B) Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması
  C) Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi
  D) Hıristiyan halkın kendi dinine sahip çıkması
  Cevap:
 • 14) TBMM ne zaman ilan edilmiştir?
  A) 23 Nisan 1920
  B) 29 Ekim 1923
  C) 19 Mayıs 1919
  D) 17 Şubat 1926
  Cevap: A
 • 15) Rönesans döneminde, Latin ve İbranice dilleri öğrenilerek dini metinler üzerinde araştırmalar yapıldı. Bunun sonucunda kutsal olarak bilinen yazıların birçoğunun sonradan meydana getirilmiş uydurma yazılar olduğu anlaşıldı. Matbaanın kurulmasıyla birçok eserin çoğaltılması, bu dini eserlerin birçok alana yayılmasını sağladı. Halk dindeki saptırmaları anladı, kiliseye olan şüphe arttı, eleştiriler başladı.
   Buna göre, Reformun başlamasında aşağıdakilerin hangisinin etkisinden söz edilemez? 

  A)    Özgürlükçü düşüncenin yaygınlaşmasının
  B)     Dini metinlerde yapılan araştırmanın
  C)    Kilisenin halkı saptırmasının
  D)    Matbaanın kurulmasının
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder