...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Portakal, limon, mandalina, greyfurt gibi narenciye ürünleri daha çok hangi bölgemizde yetiştirilmektedir?
  a) Marmara Bölgesi
  b) İç Anadolu Bölgesi
  c) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  d) Akdeniz Bölgesi
  Cevap: A
 • 2) Ülkemizin ihraç ettiği ürünler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  a) Tekstil
  b) Petrol
  c) İncir
  d) Demir
  Cevap: B
 • 3) Aşağıdaki haklardan hangisi güvence altına alınmazsa diğer hakların korunmasının bir anlamı kalmaz?
  A) Eğitim hakkı
  B) Yaşama hakkı
  C) Özel yaşamın gizliliği
  D) Konut dokunulmazlığı
  Cevap: B
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın 25. maddesinde yer alan düşünce ve kanaat özgürlüğüne aykırı bir davranıştır?
  A) Bir öneriyi reddetmek
  B) Sözleriyle başkalarını etkilemek
  C) Farklı düşüncede olanları kınamak
  D) Başkalarının düşüncelerine saygı göstermek
  Cevap: C
 • 5) Anadolu ilk çağlardan itibaren insanlar tarafından sürekli bir yerleşim yeri olarak seçilmiştir.
  Buna göre Anadolu’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisi insanlar tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin nedenleri arasında gösterilemez?

  A) Su kaynaklarının bol olması
  B) İşlek ticaret yollarına yakın olması
  C) Mağara sayısının çok olması
  D) Verimli toprakların fazla olması
  Cevap: C
 • 6) Demokrasi halkın egemenliğine dayanan bir yönetim biçimidir. Demokrasilerde egemenliğin asıl sahibi halktır.
  Aşağıdakilerden hangisi parçada dile getirilen görüşle çelişmektedir?

   A)Herkes seçme ve seçilme hakkını kullanabilmelidir
   B)Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmış olmalıdır
   C)Yasalar belli bir kesimin isteklerine göre düzenlenmelidir
   D)Yönetimde görev alacaklar, seçim sonuçlarına göre belirlenmelidir
  Cevap: C
 • 7) Demokrasi ve İnsan Haklarının geçmişten günümüze geçirdiği uzun ince yolda yaşadığı adımlardan 5 tanesini yazınız.
  Cevap:
 • 8) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
  Bu yönetim şeklinde halk kendi seçtiği kişiler ile kendi kendisini yönetir. Halk yönetime katılır.(………………………..)
  Bu yönetim şeklinde ülke bir hanedan, bir aile, grup tarafından yönetilir(………………………)
  Bu yönetim şeklinde ülke din kurallarına göre yönetilir.(………………….)
  Günümüze ulaşmış en eski kanunlardır.(………………………………)
  Kralların yetkilerinin kısıtlandığı ilk belgedir.(………………………………..)
  Cevap:
 • 9) Ülkemiz aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretiminde dünya birincisidir?
  A) Pirinç
  B) Muz
  C) Kayısı
  D) Kivi
  Cevap: C
 • 10) Türkiye’nin ‘Matematik Konumu’ aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) 36-42 Güney Paralelleri
  26-45 Batı Meridyenleri,
  B) 36-42 Doğu Meridyenleri,
  26-45 Kuzey Paralelleri
  C) 26-32 Doğu Meridyenleri
  42-45 Güney Paralelleri
  D) 36-42 Kuzey Paralelleri
  26-45 Doğu Meridyenleri
  Cevap:
 • 11) 1.Oy gizli verilir
  2.Oyların sayımı açık olarak yapılır
  3. Şuan ülkemizdeki millet vekili sayısı 550 dir.
  4.20 yaşını dolduran herkes ülkemizdeki oy kullanma hakkına sahiptir
  Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

  A)1
  B)2
  C)3
  D)4
  Cevap: D
 • 12) Monarşi ve oligarşi ile ilgili birer tane slogan yazınız?
  Cevap:
 • 13) Türklerin hakim oldukları bölgelerde değişik dinlere inanan insanlar bir arada, yan yana yaşayabiliyorlardı.
  Bu bilgi göz önüne alındığında;
  I. Türklerin inanç özgürlüğüne önem verdikleri
  II. Hoşgörülü bir yönetim anlayışına sahip oldukları
  III. Ulus egemenliğini gerçekleştirdikleri
  IV. Toplumun değişik ırk ve dinlerden oluştuğu
  Yargılarından hangisine ulaşılmaz?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  Cevap: C
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce Orta Asya’da kurulan devletlerden biri değildir?
  A) Büyük Hun Devleti
  B) Köktürk Devleti
  C) Uygur Devleti
  D) Karahanlı Devleti
  Cevap: D
 • 15) Türklerin İslam dinini kabul etmelerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
  A)İslamiyetin tüm Müslümanlara eşit davranması
  B)Türklerin Gök Tanrı inancıyla İslamın benzer taraflarının olması
  C)Emevilerin bütün Müslümanlara hoşgörüyle bakması
  D)Abbasilerin bütün Müslümanlara eşit
  D)Abbasilerin bütün Müslümanlara eşit davranıp devlette görev vermeleri
  Cevap: C
 • 16) Emeviler döneminde İslam devleti en geniş sınırlarına ulaşmasına rağmen,İslamiyet’in yayılması yavaşlamıştır.
  Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Doğal sınırlara ulaşılması
  B)Askeri başarıların azalması
  C)Emevilerin Arap olmayan Müslümanları köle gibi görmeleri
  D)İç karışıklıkların çıkması
  Cevap: C
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam medeniyetlerinde yer alan sanatlardan biri değildir?
  a.Minyatür
  b.Tezhip
  c.Hat
  d.Heykel
  Cevap: D
 • 18) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer alan temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler genellikle,'tüm insanlar,herkes,hiç kimse' gibi ifadelerle başlamaktadır.Bu durum,insan hakları kavramının hangi özelliğini daha çok vurgular?
  a.Yasalarla korunduğunu
  b.Bütün insanlara hitap ettiğini
  c.Ahlaki temele dayandığını
  d.Doğuştan kazanıldığını
  Cevap: B
 • 19) Konya tahıl bakımından zengin bir yer olduğu için Mehmet Bey burada bir bisküvi fabrikası açar. Konya’da ürettiği bisküvileri Almanya’ya satmaktadır. Bu işten çok iyi kazanç sağlamaktadır.Yukarıda Mehmet Beyin yaptığı iş aşağıdakilerden hangisine girer?
  a.ithalat
  b.sermaye
  c.yatırım
  d.ihracat
  Cevap: D
 • 20) Dünya üzerinde enlemler arası uzaklık 111 km dir. 36-42 derece Kuzey enlemleri ile 26-45 derece Doğu boylamları arasında yer alan Türkiye’nin en kuzey noktası ile en güney noktası arası uzaklık kaç Km dir?
  A)2109km
  B)666km
  C)1650km
  D)333 km
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder