Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin alanlarından birisi değildir?
  A)  Sosyoloji        
  B) Biyoloji         
  C) Arkeoloji       
  D) Tarih
  Cevap: B
 • 2) “Fatih Sultan Mehmet 1463’te Bosna’yı fethinden hemen sonra, Hristiyan halkı dini inancında özgür bırakan, onlara can ve mal güvenliği sağlayan bir ferman yayınlamıştır.”     Yukarıdaki bilgilere dayanarak, Fatih Sultan Mehmet aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?
  A) Hristiyan halkı istanbuldan uzaklaştırmayı  
  B) Hristiyan halkı katletmeyi
  C) Mallarını yağmalamayı
  D) Din ve Vicdan özgürlüğü verip onları korumayı
  Cevap: D
 • 3) Demokraside herkes kanun önünde eşittir.Hiç kimseye din,dil,ırk ve mezhep ayrımı yapılamaz
  Buna göre,yukarıdaki paragrafta demokrasinin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

  A)Milli egemenlik  
  B)  Hürriyet ve eşitlik
  C)Siyasi partiler 
  D) Seçme ve seçilme
  Cevap: B
 • 4)  Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Zaferi’nin Türk tarihi açısından en önemli sonucudur?
  A) Bizans’ın yenilgiye uğratılması              
  B) Bizans İmparatorunun esir edilmesi
  C) Anadolu kapılarının Türklere açılması ve Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeye başlamaları
  D) Bizans İmparatoru ile antlaşma yapılması
  Cevap: C
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin alanlarından birisi değildir?
  A) Coğrafya
  B) Biyoloji
  C) Arkeoloji
  D) Tarih
  Cevap: B
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi, dünya tarihinde demok-rasinin gelişimine katkıda bulunan belgeler arasında yer almaz?
  A) Magna Karta
  B) Sevr Barış Antlaşması
  C) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
  D) Kanun-u Esasi
  Cevap: B
 • 7) Devletin yol, park, bahçe, okul, hastane vb. hizmetleri yerine getirmesi amacıyla bizlerden topladığı paralara aşağıdakilerden hangisi denir?
  A) Gümrük
  B) Vergi
  C) Yatırım
  D) İhracat
  Cevap: B
 • 8) Okula gitmeyen kız çocuklarını okullu yapan “Kardelenler Projesi” büyük oranda başarılı sonuçlar vermiştir. Bu projenin kapsamını düşünürsek aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Kız çocuklarının eğitim hakkı korunmuştur.
  B) Kız çocuklarına eğitim imkânı verilmiştir.
  C) Ailelerin ekonomik seviyeleri yükseltilmiştir.
  D) Okula gitmeyen erkek çocuk sayısı belirlenmiştir.
  Cevap: A
 • 9) İnsan haklarının korunması her zaman olumlu sonuçlara yol açar. Aşağıdaki sonuçlardan hangisi bunlardan biri değildir?
  A) Yasalar önünde eşitlik gerçekleşir.
  B) İnsanlar arasındaki dil, din, ırk ayrımına dayalı yeni düzenlemeler oluşturulur.
  C) Ülkeyi yönetenlerin denetimi kolaylaşır.
  D) İnsanların geleceğe yönelik kaygıları azalır.
  Cevap: B
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi tarımın sağladığı yararlardan biri değildir?
  A) Ticari faaliyetlerin artmasını sağlar
  B) Hayvancılık faaliyetlerini destekler
  C) Turizm faaliyetlerini arttırır
  D) Birçok besin maddesi sağlar
  Cevap: C
 • 11) Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir iklimde yetişmektedir?
  A) Fındık
  B) Zeytin
  C) Pamuk
  D) İncir
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihracatında önemli bir paya sahiptir?
  A) Petrol
  B) Doğalgaz
  C) Hazır giyim
  D) Eczacılık ürünleri
  Cevap: C
 • 13) 1.Dağlık alanlar
  2.Ulaşımın geliştiği yerler
  3.Ticaretin gelişmediği yerler
  4.Tarım topraklarının verimli olduğu yerler
  Bu bilgilerden hangisi bir yerin nüfusunun kalabalık olmasında etkilidir?

  A)1-2
  B)2-3
  C)3-4
  D)2-4
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed zamanında yapılmış bir savaştır?
  A) Sıffın
  B) Kadisiye
  C) Hendek
  D) Nihavend
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
  “ Türk” adı ilk kez ………………………..yazıtların da kullanılmıştır.

  ………………………,Atatürk’ün yurt savunmasında en önem verdiği kurumlardan birisidir.

  Kavimler göçü bir çok tarihçi tarafından ………………………………….başlangıcı kabul edilmektedir.

  Hz. Muhammed 622 yılında, …….……………….kentinden …………………………..kentine göç etmiştir.

  Gazneli devleti en parlak dönemini …………………………..döneminde yaşamıştır.
  Cevap:
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti anayasalarından birisi değildir?
  A)1921Anayasası   
  B)1924 Anayasası
  C)1982 Anayasası   
  D)Kanun-u Esasi
  Cevap: D
 • 17) İlk Türk-İslâm eserlerinden olan ‘’Divan-ı Lügâti’t Türk’’ kimin eseridir?
  A)Harezmi
  B)Hoca Ahmet Yesevi
  C)Kaşgarlı Mahmut
  D)Yusuf Has Hacip
  Cevap: C
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden birisi değildir?
  a) Basın-Yayın
  b) Milli Egemenlik
  c) Hürriyet ve Eşitlik
  d) Siyasi Partiler
  Cevap: D
 • 19) Çağdaş denizciliğin ilk önemli eserlerinden olan Kitab-ı Bahriye ile günümüze kadar ulaşan bilim insanı kimdir?
  a) Kemal Reis   
  b) Temel Reis
  c) Piri Reis    
  d) Barbaros Hayrettin Reis
  Cevap: D
 • 20) 39 Aşağıdaki kıtalardan hangisi  güney yarım kürededir?
     a) Antartika       
  b) Asya     
  c) Avrupa     
  d) Kuzey Amerika
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder