...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Eski Çağ’da görülen;
  I-Köylerin kurulması          
  II- Ateşin bulunması
  III- Hayvan postlarından giysi yapılması
  IV- Tarımsal faaliyetlerin başlaması
  gibi gelişmelerden hangisi ya da hangileri insanların yerleşik hayata geçtiklerinin bir göstergesidir?

  A) Yalnız I            
  B) Yalnız II   
  C) II ve III             
  D) I ve IV
  Cevap: D
 • 2) Ülkeyi kendim yönetirim. Yetkilerim sınırsızdır. Ben ölünce oğlum devletin başına geçecek.
  Yukarıda, özelliklerinden bazıları verilen yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Monarşi         
  B) Cumhuriyet
  C) Teokrasi          
  D) Meşrutiyet
  Cevap: A
 • 3) Atatürk’ün” Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır
  A)Millet egemenliği 
  B)Eğitimin önemi           
  C)Kanunların önemi 
  D)Ekonomik gelişmişlik
  Cevap: A
 • 4) *Büyük Hun Devletinin en parlak dönedir
  *İlk kez onlu sistemi getirerek askeri düzeni kurmuştur
  *Orta Asya Türk birliğini sağlamıştır.
   Yukarıda özellikleri verilen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mete Han     
  B) Bumin Kağan  
  C) Timur        
  D) Batu Han
  Cevap: A
 • 5) 1071yılında yapılan Malazgirt Savaşının Türk tarihindeki önemi nedir?

  Cevap:
 • 6) Bir mesleği seçerken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınmaz?
  A) Eğitim durumu
  B) Kişisel becerisi
  C) Arkadaş hatırı
  D) Kişisel özeliklere uygunluğu
  Cevap: C
 • 7) Yeni icat edilen bir teknolojik ürün aşağıdaki kurumlardan hangisi ile taklit ve kaçakçılığa karşı yasal güvence altına alınır?
  A) Maden Tetkik Arama Enstitüsü
  B) Sayıştay
  C) Türk Patent Enstitüsü
  D) Milli Eğitim Bakanlığı
  Cevap: C
 • 8) İlk Türk-İslâm eserlerinden olan ‘’Divan-ı Lügâti’t Türk’’ kimin eseridir?
  A)Harezmi
  B)Hoca Ahmet Yesevi
  C)Kaşgarlı Mahmut
  D)Yusuf Has Hacip
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdaki yerlerden hangisi “kış turizmi” merkezlerimizden biridir?
  A) Marmaris
  B) Kuşadası
  C) Efes
  D) Uludağ
  Cevap: D
 • 10) Dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu iklim kuşağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kutup İklimi
  B) Çöl İklimi
  C) Ilıman İklim
  D) Dağ İklimi
  Cevap: C
 • 11) Gazneliler Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) 963-1183 yılları arasında Hindistan, İran ve Afganistan’da egemenlik kurmuş olan bir devlettir.
  B) Alp Tekin tarafından kurulan bu devletin en parlak devri, Sultan Mahmut Dönemidir.
  C) Anadolu’da Türk birliğini ilk sağlayan devlettir.
  D) Sultan Mahmut, Hindistan’a 17 sefer düzenlemiş ve bu seferler sonucunda, bu bölgede İslamiyetin yayılmasını sağlamıştır.
  Cevap:
 • 12) İlk Türk devletlerinde, devlet işleri kurultay adı verilen bir mecliste görüşülür ve karara bağlanılırdı. Kurultaya hükümdar, hükümdarın eşi ve ileri gelen devlet adamları katılırdı.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

  A) Halkın yönetime katıldığının
  B) Ülke sorunlarına karşı duyarlı olunduğunun
  C) Hükümdar eşlerini devlet yönetiminde söz sahibi olduğunun
  D) Kurultayın devlet yönetiminde önemli bir konumunun olduğunun
  Cevap: A
 • 13) Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise başına ( D ), yanlış isi ( Y ) harfi koyunuz.
  ( ) Tarihte ilk Türk devleti Köktürklerdir.

  ( ) Dandanakan savaşı Gazneli devleti tarihinde bir dönüm noktasıdır.

  ( ) Müslümanların Medine’ye hicretinden sonra yaptığı ilk savaş Hendek savaşıdır.

  ( ) Orta Asya Türk devletlerinde en önemli yönetim organı kurultaydır.

  ( ) Karahanlılar Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.
  Cevap:
 • 14) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda;
  -Yaşamak her insanın en doğal hakkıdır.
  -Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.
  -Herkes kanunlar önünde eşittir. hükümleri yer almaktadır.
  Anayasa'nın yukarıdaki üç maddesi,aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

  a.Özel yaşamın korunmasıyla
  b.Demokrasinin de sınırlarının olmasıyla
  c.Ulusal egemenlikle
  d.İnsan hak ve özgürlüğüyle
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir?
  a)Tarih                   
  b)Psikoloji
  c)Arkeoloji             
   d)Tıp
  Cevap: D
 • 16) Aşağıda verilen illerimizin hangisinde küçükbaş hayvancılık daha az yapılır?
  a. Adana
  b. Ankara
  c. Konya
  d. Rize
  Cevap: D
 • 17) Aşağıda verilen ölçekler büyükten küçüğe doğru sıralanırsa hangisinin daha büyük olduğu söylenebilir?
  a-) 1/50000
  b-) 1/60000
  c-)1/70000
  d-)1/80000
  Cevap: D
 • 18) Bursa-Kırklareli arası gerçek uzaklık 300 km dir. İki kent arası harita üzerinde 5 cm olarak gösterildiğine göre bu haritanın ölçeği nedir?
  A)1 / 3.500.000
  B)1 / 350.000
  C)1 / 700.000
  D)1 / 6.000.000
  Cevap:
 • 19) ‘’Hititlerde devlet işleri ‘’PANKUŞ’’ adı verilen bir mecliste görüşülür ve karara bağlanırdı.’’ İslam öncesi Türk devletlerinde buna benzer bir uygulama hangi kurumda yapılmaktadır?
  A) Kurgan
  B)Kurultay
  C) Divan
  D) Kut
  Cevap: B
 • 20) Başkenti Tuşpa olan ve yaptıkları kaleler ve açtıkları sulama kanalları ile tanınan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Hititler
  b) Urartular
  c) İyonlar
  d) Lidyalılar
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder