...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden birisi değildir?
  a) Basın-Yayın
  b) Milli Egemenlik
  c) Hürriyet ve Eşitlik
  d) Siyasi Partiler
  Cevap: A
 • 2) Aşağıdaki haklardan hangisi güvence altına alınmazsa diğer hakların korunmasının bir anlamı kalmaz?
  A) Eğitim hakkı
  B) Yaşama hakkı
  C) Özel yaşamın gizliliği
  D) Konut dokunulmazlığı
  Cevap: B
 • 3) Ülkeyi kendim yönetirim. Yetkilerim sınırsızdır. Ben ölünce oğlum devletin başına geçecek.
  Yukarıda, özelliklerinden bazıları verilen yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Monarşi         
  B) Cumhuriyet
  C) Teokrasi          
  D) Meşrutiyet
  Cevap: A
 • 4) Türkiye’nin toprakları aşağıdaki hangi iki kıta üzerinde yer alır?
  A)Asya–Afrika 
  B) Asya – Avrupa
  C) K. Amerika – Asya  
  D) Avrupa – Afrika
  Cevap: B
 • 5)  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler genellikle,’tüm insanlar,herkes,hiç kimse’ gibi ifadelerle başlamaktadır.
  Bu durum insan hakları kavramının hangi özelliğini daha çok vurgular?

  A)Yasalarla korunduğunu                            
  B)Bütün insanlara hitap ettiğini
  C)Ahlaki temele dayandığını 
  D)Doğuştan kazanıldığını
  Cevap: A
 • 6) Aynı boyutlardaki(ebatta) kağıtlara çizilen haritalardan hangisinin ölçeği daha büyük olur?
  A) Marmara Bölgedi’nin
  B) Asya Kıtası’nın
  C) Ankara İli’nin
  D) Dünya’nın.
  Cevap: D
 • 7) Aşağıda verilen ülke ve başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) KKTC-Lefkoşa
  B) Kazakistan-Astana
  C) Kırgızistan-Aşkabat
  C) Özbekistan- Taşkent
  Cevap: C
 • 8) Ülkemiz Lidya’da ticaret çok yaygındır. Ticaret sayesinde zengin olan ülkemizde yönetim, tüccarların elindedir. Diğer halk gruplarının yönetim üzerinde bir etkinliği yoktur.
  Sadece bu bilgiler dikkate alındığında Lidyalıların yönetim şekli olarak hangisi söylenebilir?

  A) Demokrasi
  B) Teokrasi
  C) Monarşi
  D) Oligarşi
  Cevap: D
 • 9) İnsan haklarının korunması her zaman olumlu sonuçlara yol açar. Aşağıdaki sonuçlardan hangisi bunlardan biri değildir?
  A) Yasalar önünde eşitlik gerçekleşir.
  B) İnsanlar arasındaki dil, din, ırk ayrımına dayalı yeni düzenlemeler oluşturulur.
  C) Ülkeyi yönetenlerin denetimi kolaylaşır.
  D) İnsanların geleceğe yönelik kaygıları azalır.
  Cevap: B
 • 10) Bilinen ilk Türk Devleti’dir.
  Orta Asya’da kurulmuştur.
  Ordu’da onluk sistemi ilk kez uygulamışlardır.
  Yukarıda söz edilen özellikler aşağıda verilen hangi devlete aittir?

  A) Köktürkler
  B) Uygurlar
  C) Kutluklar
  D) Hunlar
  Cevap: A
 • 11) Gazneliler Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) 963-1183 yılları arasında Hindistan, İran ve Afganistan’da egemenlik kurmuş olan bir devlettir.
  B) Alp Tekin tarafından kurulan bu devletin en parlak devri, Sultan Mahmut Dönemidir.
  C) Anadolu’da Türk birliğini ilk sağlayan devlettir.
  D) Sultan Mahmut, Hindistan’a 17 sefer düzenlemiş ve bu seferler sonucunda, bu bölgede İslamiyetin yayılmasını sağlamıştır.
  Cevap:
 • 12) İlk Türk devletlerinde, devlet işleri kurultay adı verilen bir mecliste görüşülür ve karara bağlanılırdı. Kurultaya hükümdar, hükümdarın eşi ve ileri gelen devlet adamları katılırdı.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

  A) Halkın yönetime katıldığının
  B) Ülke sorunlarına karşı duyarlı olunduğunun
  C) Hükümdar eşlerini devlet yönetiminde söz sahibi olduğunun
  D) Kurultayın devlet yönetiminde önemli bir konumunun olduğunun
  Cevap: A
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi eşitlik ,özgürlük ve adalet düşüncesinin kitleler tarafından telaffuz edildiği ilk siyasal örnektir?
  a) Magna Carta
  b)Hammurabi Kanunları
  c) Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
  d) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
  Cevap: A
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir?
  a)Tarih                   
  b)Psikoloji
  c)Arkeoloji             
   d)Tıp
  Cevap: D
 • 15) 39 Aşağıdaki kıtalardan hangisi  güney yarım kürededir?
     a) Antartika       
  b) Asya     
  c) Avrupa     
  d) Kuzey Amerika
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder