...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Devletin yol, park, bahçe, okul, hastane vb. hizmetleri yerine getirmesi amacıyla bizlerden topladığı paralara aşağıdakilerden hangisi denir?
  a) Gümrük
  b) Vergi
  c) Yatırım
  d) ihracat
  Cevap: B
 • 2) Magna Carta (Büyük Özgürlük Bildirisi) ile “Kanuna uygun ve mahkeme kararı olmadıkça hiç kimse tutuklanamaz, hapsedilemez, sürgün edilemez ve ülke dışına çıkarılamaz.” denilmiştir.
  Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A)Kralın yetkileri kısıtlanmıştır.
  B)Magna Carta insan haklarının gelişmesine katkı sağlamıştır.
  C)Keyfi ve denetimsiz uygulamaların önüne geçilmek istenmiştir.
  D) Magna Carta’dan sonra İngiltere’de insan hakları ile ilgili hiçbir suç işlenmemiştir.
  Cevap: D
 • 3)  Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Zaferi’nin Türk tarihi açısından en önemli sonucudur?
  A) Bizans’ın yenilgiye uğratılması              
  B) Bizans İmparatorunun esir edilmesi
  C) Anadolu kapılarının Türklere açılması ve Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeye başlamaları
  D) Bizans İmparatoru ile antlaşma yapılması
  Cevap: C
 • 4) 1071yılında yapılan Malazgirt Savaşının Türk tarihindeki önemi nedir?

  Cevap:
 • 5) Semih aşağıdaki davranışlarından hangisi düşüncesini özgürce açıklayabildiğine örnek olur?
  A) Derslerine düzenli olarak çalışası
  B) Okul kurallarına uygun davranması
  C) Ev işlerinde ailesine yardımcı olması
  D) Kendisini ilgilendiren konularda görüşlerini bildirmesi
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi eşitlik, özgürlük, adalet düşüncesinin ve demokrasinin gelişmesine katkı sağlayan siyasal örnekler arasında yer almaz?
  A) 1215 Magna Carta Libertatum
  B) Göktürk kitabeleri
  C) Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
  D) BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi ilk Türklerden beri 21 Mart günü kutlanan Ergenekon’dan çıkış günü olan geleneksel Türk bayramıdır?
  A) 23 nisan bayramı
  B) Cumhuriyet bayramı
  C) Kurban Bayramı
  D) Nevruz bayramı
  Cevap: D
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi tarımın sağladığı yararlardan biri değildir?
  A) Ticari faaliyetlerin artmasını sağlar
  B) Hayvancılık faaliyetlerini destekler
  C) Turizm faaliyetlerini arttırır
  D) Birçok besin maddesi sağlar
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir iklimde yetişmektedir?
  A) Fındık
  B) Zeytin
  C) Pamuk
  D) İncir
  Cevap: A
 • 10) Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
  “ Türk” adı ilk kez ………………………..yazıtların da kullanılmıştır.

  ………………………,Atatürk’ün yurt savunmasında en önem verdiği kurumlardan birisidir.

  Kavimler göçü bir çok tarihçi tarafından ………………………………….başlangıcı kabul edilmektedir.

  Hz. Muhammed 622 yılında, …….……………….kentinden …………………………..kentine göç etmiştir.

  Gazneli devleti en parlak dönemini …………………………..döneminde yaşamıştır.
  Cevap:
 • 11) Karahanlılar’la ilgili Olarak,aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)840-1211 yılları arasında,Türkistan’da egemenlik kurmuş İlk Müslüman Türk Devleti’dir.
  B)Dünya’da resmi dili Türkçe olan ilk devlettir,
  C)Hindistan’da İslamiyet’in kalıcı olmasını sağlayan devlettir,
  D)11.Yüzyıl’da iç savaşlar yüzünden doğu ve batı diye ikiye ayrıldıktan sonra,Doğu Karahanlılar,Karahitaylar;Batı Karahanlılar ise Harzemşahlar Devleti tarafından ortadankaldırılmıştır,
  Cevap:
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devletidir?
  A)Köktürk Devleti
  B)Gazneli Devleti
  C)Uygur Devleti
  D)Abbasi Devleti
  Cevap: B
 • 13) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer alan temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler genellikle,'tüm insanlar,herkes,hiç kimse' gibi ifadelerle başlamaktadır.Bu durum,insan hakları kavramının hangi özelliğini daha çok vurgular?
  a.Yasalarla korunduğunu
  b.Bütün insanlara hitap ettiğini
  c.Ahlaki temele dayandığını
  d.Doğuştan kazanıldığını
  Cevap: B
 • 14) Demokrasi halkın egemenliğine dayanan bir yönetim biçimidir.Demokrasilerde egemenliğin asıl sahibi halktır.
  Aşağıdakilerden hangisi,parçada dile getirilen görüşle çelişmektedir?

  a.Herkes seçme ve seçilme hakkını kullanabilmelidir
  b.Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmış olmalıdır
  c.Yasalar belli bir kesimin isteklerine göre düzenlenmelidir
  d.Yönetimde görev alacaklar,seçim sonuçlarına göre belirlenmelidir
  Cevap: C
 • 15) Aynı iklim bölgesinde yetişmesi çok zor olan bitki ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)İncir -Zeytin
  b)Pamuk- Çay
  c)Patates – Mısır
  d)Zeytin –Üzüm
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder