...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki boşlukları, verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.
  * TEOKRASİ
  * HALK
  * AZERBAYCAN
  * ALMANYA
  * CUMHURİYET
  * AFRİKA

  1. …………………………………………… yönetiminde ülke din kurallarına göre yönetilir.
  2. Cumhuriyet yönetim şeklinde yöneticiler …………………………………. tarafından seçilir.
  3. ……………………………………….. Bağımsız Türk cumhuriyetlerinden biridir.
  4. En fazla ticaret yaptığımız Avrupa ülkesi……………………………………….dır.
  5. Ülkemiz Asya, Avrupa ve ……………………………………..…. kıtalarının birbirine çok yaklaştığı (birleştiği) bir yerdedir.
  Cevap:
 • 2) Demokrasi halkın egemenliğine dayanan bir yönetim biçimidir. Demokrasilerde egemenliğin asıl sahibi halktır.
  Aşağıdakilerden hangisi parçada dile getirilen görüşle çelişmektedir?

   A)Herkes seçme ve seçilme hakkını kullanabilmelidir
   B)Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmış olmalıdır
   C)Yasalar belli bir kesimin isteklerine göre düzenlenmelidir
   D)Yönetimde görev alacaklar, seçim sonuçlarına göre belirlenmelidir
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlarına “D”, yanlış ise “Y” koyunuz.
  1(      ) Devlet yönetiminin bir zümrenin veya bir grubun elinde olduğu yönetim biçimine Oligarşi denir.
  2(      ) İlk Türk devletlerinde devlet işleri Kurultay’da  görüşülüp karara bağlanırdı.
  3(      ) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi sadece bazı insanlar için geçerlidir.
  4(      ) Herkes tarafından doğru kabul edilen bilgilere görüş denir.
  5( ) Özbekistan bir Türk cumhuriyetidir.
  6( ) Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biride iklim özellikleridir.
  7( ) Uluslar arası etkinlikler, toplumlar arasındaki kültürel ilişkileri geliştirir.
  8( ) Günümüzde dünyada en yaygın yönetim sistemi monarşidir.
  9( ) Dünya üzerinde nüfus dengeli dağılmamıştır.
  10( ) Seçimlerde oy kullanmak bir vatandaşlık görevidir.
  11( ) Cumhuriyet yönetim şeklinde kadınların yerine eşleri oy kullanır.
  12( ) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesindeki haklar sadece bazı insanlar için geçerlidir.
  13( )Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleştiği dünyanın önemli bir yerinde bulunmaktadır.
  14( ) Bir ülkenin bir başka bir ülkeden mal almasına ihracat denir.
  15( ) Ekvatora paralel olarak uzanan ve toplam 180 tane olan çizgilere meridyen denir.
  16( ) Egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimine ‘Monarşi’ denir.
  17( ) Urartular bulundukları bölgede bolca olması nedeniyle taş işçiliğinde ilerlemiştir.
  18( ) Özgürlüklerimiz sınırsızdır. Bizler istediğimiz her şeyi yapabiliriz.
  19( ) Herkes tarafından kabul edilen, sürekli olagelen kolayca anlaşılır bilgilere olgu denir.
  20( ) Eskimoların yaşadıkları bölgede, yaz kış toprak donduğu ve bataklık olduğu için tarım yapılamaz.
  Cevap:
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin alanlarından birisi değildir?
  A) Coğrafya
  B) Biyoloji
  C) Arkeoloji
  D) Tarih
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi, dünya tarihinde demok-rasinin gelişimine katkıda bulunan belgeler arasında yer almaz?
  A) Magna Karta
  B) Sevr Barış Antlaşması
  C) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
  D) Kanun-u Esasi
  Cevap: B
 • 6) Bir mesleği seçerken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınmaz?
  A) Eğitim durumu
  B) Kişisel becerisi
  C) Arkadaş hatırı
  D) Kişisel özeliklere uygunluğu
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin en çok ithal ettiği ürünlerden biridir?
  A) Petrol
  B) Mısır
  C) Linyit
  D) Buğday
  Cevap: A
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihracatında önemli bir paya sahiptir?
  A) Petrol
  B) Doğalgaz
  C) Hazır giyim
  D) Eczacılık ürünleri
  Cevap: C
 • 9) 1.Oy gizli verilir
  2.Oyların sayımı açık olarak yapılır
  3. Şuan ülkemizdeki millet vekili sayısı 550 dir.
  4.20 yaşını dolduran herkes ülkemizdeki oy kullanma hakkına sahiptir
  Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

  A)1
  B)2
  C)3
  D)4
  Cevap: D
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed zamanında yapılmış bir savaştır?
  A) Sıffın
  B) Kadisiye
  C) Hendek
  D) Nihavend
  Cevap: C
 • 11) Farabi, İbn-i Sina, Biruni ve Harezmî gibi kişilerin özellikleri göz önüne alındığında Türklerin hangi alanda İslam kültür ve uygarlığına önemli hizmetlerde bulundukları söylenebilir?
  A) Bilim
  B) Mimari
  C) Askerlik
  D) Hukuk
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti anayasalarından birisi değildir?
  A)1921Anayasası   
  B)1924 Anayasası
  C)1982 Anayasası   
  D)Kanun-u Esasi
  Cevap: D
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkeler arasında yer almaz?
  A) Almanya
  B) Yunanistan
  C) İtalya
  D) İngiltere
  Cevap: D
 • 14) Emeviler döneminde İslam devleti en geniş sınırlarına ulaşmasına rağmen,İslamiyet’in yayılması yavaşlamıştır.
  Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Doğal sınırlara ulaşılması
  B)Askeri başarıların azalması
  C)Emevilerin Arap olmayan Müslümanları köle gibi görmeleri
  D)İç karışıklıkların çıkması
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam medeniyetlerinde yer alan sanatlardan biri değildir?
  a.Minyatür
  b.Tezhip
  c.Hat
  d.Heykel
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder