...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi dini kurallara dayalı yönetim şeklidir?
  A) Teokrasi
  B) Demokrasi
  C) Monarşi
  D) Oligarşi
  Cevap: A
 • 2) *Büyük Hun Devletinin en parlak dönedir
  *İlk kez onlu sistemi getirerek askeri düzeni kurmuştur
  *Orta Asya Türk birliğini sağlamıştır.
   Yukarıda özellikleri verilen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mete Han     
  B) Bumin Kağan  
  C) Timur        
  D) Batu Han
  Cevap: A
 • 3) Anadolu ilk çağlardan itibaren insanlar tarafından sürekli bir yerleşim yeri olarak seçilmiştir.
  Buna göre Anadolu’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisi insanlar tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin nedenleri arasında gösterilemez?

  A) Su kaynaklarının bol olması
  B) İşlek ticaret yollarına yakın olması
  C) Mağara sayısının çok olması
  D) Verimli toprakların fazla olması
  Cevap: C
 • 4) I-Araştırma konusunu tespit et
        II-Rapor yaz
       III-Konuyla ilgili kaynakları tara
        IV-Sorun çözümüyle ilgili varsayımlarını sun.
        V-Yararlandığın kaynağı dipnot ile göster
  Bir araştırma yaparken kullanılacak aşamalar yukarıda gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Araştırma aşamalarının doğru sıralamasıdır?

  A)V-I-II-III-IV      
  B)I-II-III-IV-V
  C)I-IV-III-V-II     
  D)I-III-IV-V-II
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle uygun şekilde doldurunuz
  İthalat - İhracat - Truzim - Nüfus yoğunluğu - Ticaret - Hizmet

  a-Başka bir ülkeden mal almaya..........................denir.
  b-Kar elde etmek amacıyla mal alıp satmaya............................denir.
  c-Başka bir ülkeden mal almaya...................................denir.
  d-Gelişmiş ülkelerde ...............................sektörü gelişmiştir.
  Cevap:
 • 6) Ülkemizde kümes hayvancılığı ve ipekböcekçiliği hangi bölgemizde daha çok yaygındır?
  A) İç Anadolu Bölgesi
  B) Marmara Bölgesi
  C) Akdeniz Bölgesi
  D) Karadeniz Bölgesi
  Cevap: B
 • 7) Kadın ve erkeklerin aynı okulda okuması karma eğitime geçilmesi ve öğretim birliği anlamına gelen kanun hangisi olabilir?
  A)Şapka Kanunu ile
  B)Tevhidi Tedrisat Kanunu ile
  C)Medeni Kanun ile
  D)Miladi Takvimin kabulü ile
  Cevap: B
 • 8) 1.Dağlık alanlar
  2.Ulaşımın geliştiği yerler
  3.Ticaretin gelişmediği yerler
  4.Tarım topraklarının verimli olduğu yerler
  Bu bilgilerden hangisi bir yerin nüfusunun kalabalık olmasında etkilidir?

  A)1-2
  B)2-3
  C)3-4
  D)2-4
  Cevap: D
 • 9) Türk-İslam Edebiyatı’nın bilinen ilk eseri olan Kutad-gu Bilig aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından yazılmıştır?
  A) Yusuf Has Hacip
  B) Edip Ahmet
  C) Kaşgarlı Mahmut
  D) Ahmet Yesevi
  Cevap: C
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda bireylere düşen görevler arasında yer almaz?
  a)Eleştirilerde kırıcı olmamak
  b)İnsan ilişkilerinde hoşgörülü olmak
  c)Başkalarının haklarına saygılı olmak
  d)Kendi düşüncemizi zorla kabul ettirmek
  Cevap: D
 • 11) Türklerin İslam dinini kabul etmelerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
  A)İslamiyetin tüm Müslümanlara eşit davranması
  B)Türklerin Gök Tanrı inancıyla İslamın benzer taraflarının olması
  C)Emevilerin bütün Müslümanlara hoşgörüyle bakması
  D)Abbasilerin bütün Müslümanlara eşit
  D)Abbasilerin bütün Müslümanlara eşit davranıp devlette görev vermeleri
  Cevap: C
 • 12) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda;
  -Yaşamak her insanın en doğal hakkıdır.
  -Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.
  -Herkes kanunlar önünde eşittir. hükümleri yer almaktadır.
  Anayasa'nın yukarıdaki üç maddesi,aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

  a.Özel yaşamın korunmasıyla
  b.Demokrasinin de sınırlarının olmasıyla
  c.Ulusal egemenlikle
  d.İnsan hak ve özgürlüğüyle
  Cevap: D
 • 13) .Eski Türklerde kadının toplum içinde saygın bir yeri vardı.Kadınlarda erkekler gibi hükümdar,vali,elçi olabiliyorlar,kararlara katılabiliyorlardı.Devlet makamında alınmış kararlar,'Hakan ve hatun emrediyor ki......' diye başlardı.
  Bu parçada dile getirilen görüş,aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır?

  a.Kadınların toplumsal değişimi sağladığına
  b.Kadınların yönetim işlerinde sorumluluk aldığına
  c.Yaşamda ailenin önemli görüldüğüne
  d.Kalkınmada kadın eğitimine önem verildiğine
  Cevap: B
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden birisi değildir?
  a) Basın-Yayın
  b) Milli Egemenlik
  c) Hürriyet ve Eşitlik
  d) Siyasi Partiler
  Cevap: D
 • 15) İlk kadın savaş pilotumuz kimdir?
  a)Sabiha Gökçen
  b)Samiyye Morkaya
  c)Satı kadın
  d)Suat Derviş
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder