...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 1933 yılına kadar sanayileşme, özel sektörün yetersiz olması ve 1929 Dünya ekonomik krizinin olumsuz etkisi ile istenilen seviyeye ulaşmamıştı. Atatürk sanayileşmeyi en büyük ulusal davalar arasında görmüş ve 1934 – 1939 yılları arasında I. Beş yıllık Kalkınma Planını uygulamıştır.
  Paragrafa göre Atatürk’ün vurguladığı düşünce ile aşağıdaki ilkelerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki olduğu savunulabilir?

  A) İnkılâpçılık
  B) Milliyetçilik
  C) Laiklik
  D) Devletçilik
  Cevap: A
 • 2) “Türkiye Cumhuriyeti, halkını tamamen çağdaş, bütün anlam ve görünüşüyle medeni bir toplum haline ulaştırmalıdır.”
  Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdaki İnkılâplardan hangisinin yapılması gerektiği çıkarılmaktadır?

  A) Saltanatın Kaldırılması
  B) Harf İnkılâbının yapılması
  C) Kılık Kıyafet İnkılâbı
  D) Soyadı Kanunu’nun kabulü
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın sebepleri arasında yer almaz?
  A) Almaya ve İtalya’nın saldırgan tutumları
  B) I.Dünya Savaşı’ndan sonra sınırların çiziminde ulusçuluk anlayışına dikkat edilmemesi
  C) I.Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılan devletlerle ağır şartlı anlaşmalar imzalanması
  D) Türkiye’nin Irak’ı ele geçirmek istemesi
  Cevap: D
 • 4) Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılapların temel amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Merkeziyetçi bir devlet kurma
  B) Barışçı bir politika izleme
  C) Toplum ve devleti çağdaş uygarlıkların düzeyine çıkarma
  D) Toplumda sınıf ayrılığını kaldırma
  Cevap: C
 • 5) Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunuyla ilgili görüşmeler 1924 yılında başladı. Karşılıklı görüşmelerden bir sonuç alınamayınca konu İngilizler tarafından Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Bu arada İngilizler, Türkiye-Irak sınırında bazı karışıklıklar çıkararak Şeyh Sait İsyanı'nın çıkmasında etkili oldular.
  Bu bilgilere göre Şeyh Sait İsyanını İngiltere'nin desteklemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Türkiye’de yeniliklerin yapılmasını engellemek
  B) Müslüman ülkelerle Türkiye'nin arasında gerginlik çıkarmak
  C) Musul sorununu kendi çıkarları doğrultusunda çözümlemek
  D) Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üyeliğini engellemek
  Cevap: C
 • 6) “Türkiye Cumhuriyeti, halkını tamamen çağdaş, bütün anlam ve görünüşüyle medeni bir toplum haline ulaştırmalıdır.”
  Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdaki İnkılâplardan hangisinin yapılması gerektiği çıkarılmaktadır?

  A) Saltanatın Kaldırılması
  B) Harf İnkılâbı’nın yapılması
  C) Kılık Kıyafet İnkılâbı
  D) Soyadı Kanunu’nun kabulü
  Cevap: C
 • 7) Aşağıda Milli Güç unsurları doğrultusunda yapılan inkılâplara verilen örneklerden hangisi yanlıştır?
  A) Siyasi Güç – Kabotaj Kanunun Kabul Edilmesi
  B) Ekonomik Güç –Teşvik-i Sanayi Kanunun Çıkarılması
  C) Askeri Güç - Genel Kurmay Başkanlığının kurulması
  D) Sosyo-Kültürel Güç- İstanbul Üniversitesinin kurulması
  Cevap: C
 • 8) I. TBMM’nin milletvekilleri içinde asker, devlet memuru, tüccar, çiftçi, din görevlisi, fikir adamı unvanına sahip kişiler bulunmaktaydı. Bu kişilerin bir kısmı ülke yönetimine ulusal iradenin hâkim olması gerektiğini savunurken, bir kısmı da saltanatın (Padişahlık sisteminin) devam etmesi taraftarıydı.
  Bu bilgiye dayanarak I. TBMM için;
  I. Farklı fikirlere sahip milletvekilleri düşmanı yurttan çıkarmak amacıyla bir araya gelmiştir.
  II. Ordu ve siyaset birbirinden ayrılmıştır.
  III. Toplumdaki çeşitli meslek gruplarından temsilciler meclise katılmıştır.
  Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  Cevap:
 • 9) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin aşağıdaki hangi maddesi, Boğazların egemenliğinin Türk Devleti'ne geçtiğinin kanıtı olarak gösterilebilir?
  A) Ticaret gemilerinin boğazlardan geçebilmesi
  B) Boğazlar Komisyonunun kaldırılarak, yetkilerinin Türkiye'ye verilmesi
  C) Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin gemilerine açık olması
  D) Karadeniz'de bulunacak yabancı gemilerin hacimlerinin belli ölçüler içinde tutulması
  Cevap: B
 • 10) Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleşen bazı yenilikler şöyledir:
  1. Şapka kanununun çıkartılması
  2. Aşar vergisinin kaldırılması
  3. Kılık - kıyafet kanunun yapılması
  4. Türk Tarih Kurumunun kurulması
  Buna göre verilen yenilik hareketlerinden hangileri topluma çağdaş bir görünüm kazandırmaya yönelik olduğu söylenebilir?

  A) 1. ve 2.
  B) 1. ve 3.
  C) 2. ve 4.
  D) 1., 2. ve 4.
  Cevap: B
 • 11) Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çağın, aklın ve bilimin gerektirdiği yeniliklerin en kısa zamanda yapılmasını savunun ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Laiklik
  B) Cumhuriyetçilik
  C) İnkılapçılık
  D) Milliyetçilik
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdaki milli güç unsurları doğrultusunda yapılan inkılaplara verilen örneklerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
  A) Siyasi güç → Saltanatın kaldırılması
  B) Ekonomik güç → Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılması
  C) Askeri güç → Cumhuriyetin ilanı
  D) Sosyokültürel güç → Üniversite reformu
  Cevap: C
 • 13) 1. Milliyetçilik
  2. Cumhuriyetçilik
  3. Halkçılık
  4. Devletçilik
  Yukarıda verilen ilkelerden hangisi milli birlik ve beraberliğimizi sağlar?

  A) 1.
  B) 2.
  C) 3.
  D) 4.
  Cevap: A
 • 14) -TBMM'nin kurmuş olduğu düzenli ordu birlikleri ilk kez - - - - cephesinde - - - - karşı mücadele vermiştir.
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Batı - Yunanlılara
  B) Batı - İngilizlere
  C) Güney - Fransızlara
  D) Doğu - Ermenilere
  Cevap: A
 • 15) I- TBMM’nin kurulması
  II- Türk Dil ve Tarih Kurumunun kurulması
  III- Soyadı kanunu
  IV-Devletin Demir – Çelik fabrikasını kurması
  Yukarıdaki yenilikler sırasıyla hangi Atatürk ilkeleriyle ilgilidir?

  A) Halkçılık - Milliyetçilik – Eşitlik - İnkılâpçılık
  B) Cumhuriyetçilik – Milliyetçilik - Halkçılık- Devletçilik
  C) Cumhuriyetçilik – Devletçilik – Laiklik – Milliyetçilik
  D) Halkçılık – Devletçilik – Halkçılık - İnkılâpçılık
  Cevap: B
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkelerinin ortak özelliklerinden değildir?
  A) Akılcı ve bilimseldir
  B) Evrensel ve barışçıdır
  C) Baskıcı ve değişime kapalıdır
  D) Birbiriyle uyumlu ve tamamlayıcıdır
  Cevap: C
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi Doğu ve Güney Cephelerimizin ortak özelliklerindendir?
  a) Her iki cephede de Kuvayı Milliye ile savaşıldı.
  b) Her iki cephede de Fransızlarla savaşılmıştır.
  c) Mücadelelerden sonra diplomatik başarı elde edilmiştir.
  d) Ankara Antlaşması ile her iki cephemiz de kapanmıştır.
  Cevap:
 • 18) Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesi, muhalefet sayesinde iktidarın denetlenmesi ve demokrasiyi güçlendirmek için Mustafa Kemal döneminde aşağıdakilerden hangisi denenmiştir?
  a) Çok partili hayat
  b) Tek partili hayat
  c) Takriri Sükun Kanunu
  d) Medeni Kanun
  Cevap: A
 • 19) Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı sırasında Suriye Cephesinde Alman komutanın yanlış bulduğu emirlerini eleştirmiştir.
  Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) Almanya’nın savaşı kazanacağına inandığının
  B) I.Dünya Savaşında görev almak istemediğinin
  C) İtilaf Devletleri ile birlikte hareket ettiğinin
  D Görüşlerini açıklamaktan çekinmediğini
  Cevap: D
 • 20) 17 Şubat 1926’da kabul edilen Türk Medeni Kanunu din, mezhep ve ırk ayrımı gözetmeksizin ülkede yaşayan herkes için geçerli olmuştur.
  Buna göre Türk Medeni Kanunu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Yabancı okullar devlet denetimine alınmıştır.
  B) Ülkede hukuk birliği sağlanmıştır.
  C) Yabancılara ait şirketler kamulaştırılmıştır.
  D) Kadınlara siyasi faaliyette bulunma yolu açılmıştır.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder
 • Isim yok
 • 2021-04-04

Cevap Anahtarı nerede