Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) .Tımar Sistemi’nde:
  - Toprağını 3 yıl üst üste ekmeyen köylüden toprağı alınıp bir başkasına verilirdi.
  - Toprağını ekmeyen köylüden çiftbozan vergisi alınırdı.
  Bu uygulamalar ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

  A) Üretimde sürekliliği sağlamak                                  
  B) Toprağın boş kalmasını engellemek
  C) Uluslararası ticareti geliştirmek
  D) Tarımın gelişmesini sağlamak
  Cevap: C
 • 2) Göç veren yerlerde erkek nüfus oranı kadın nüfus oranından daha azdır.
  Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinde erkek nüfus oranı daha azdır?

  A) İstanbul
  B) Gümüşhane
  C) İzmir
  D) Zonguldak
  Cevap: B
 • 3) Basın yayın organlarında kişi ya da kuruluşlar hakkında çıkan asılsız bir haberi düzeltme işine …………..denir.

  Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Sansür
  B) Kamuoyu
  C) Tekzip
  D) Telafi
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın önüne (D), yanlış olanın önüne (Y) yazınız.
  1) (………) İlk tekerlek, M.Ö. 3700’lü yıllarda Mezopotamya’da Sümerler tarafından bulunmuştur.
  2) (………) Tarihte ilk defa “SIFIR”ı ( 0 ) Matematiğe kazandıran bilim adamı Harezmî’dir.
  3) (………) Biruni, Avrupa’da Avicenne (Avisenne) adıyla tanınır.
  4) (………) Kitab-ı Bahriye adlı eseri Piri Reis yazmıştır.
  5) (………) Hiyeroglif adı verilen resim yazısını ilk kullanan uygarlık Hititler Devleti’dir.
  Cevap:
 • 5) Ülkemizde tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlardan 5 tanesini yazınız.  Cevap:
 • 6) Coğrafi Keşiflerle birlikte, Hindistan’a ve Çin’e ulaşan geleneksel ticaret yolları olan İpek ve Baharat Yollarına alternatif yollar bulunmuştur.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında gösterilemez?

  A) Eski yolların tamamen terk edilmesine
  B) Avrupalı tüccarların zenginleşmesine
  C) Akdeniz limanlarının önemini yitirmesine
  D) Avrupalıların daha ucuza ham madde elde etmesine
  Cevap: A
 • 7) Katolik Kilisesi’nin bozulması ve dini kendi çıkarlarına göre kullanması üzerine, 16. yüzyılda Almanya’da başlayarak diğer Avrupa ülkelerine yayılan dini alandaki yenilikler………………… denir.
  Yukarıda bırakılan boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Keşif
  B) İnkılap
  C) Rönesans
  D) Reform
  Cevap: D
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’yı etkilediğinin bir göstergesidir?
  A)Avrupa’ya gönderilen elçilerin gördükleri yenilikleri Osmanlı Devleti’nde uygulamaları
  B)İstanbul’da Avrupa’dan getirtilen matbaanın kurulması
  C)Mozart ve Beethoven gibi önemli bestecilerin mehter marşından etkilenmeleri
  D)Osmanlı Devletinin son zamanlarında Avrupai yaşam tarzının rağbet görmesi
  Cevap: C
 • 9) I.Kağıdı, barutu, mürekkebi buldular.
  II.Çivi yazısı diye bilinen ilk yazı sitemini buldular.
  III. Takas usulüne son verip parayı buldular.

  Yukarıda verilen gelişmeler, sırasıyla aşağıdaki uygarlıkların hangileri tarafından gerçekleştirilmiştir?

  A) Çin - Sümer -Lidya
  B) Sümer - Çin - Lidya
  C) Lidya - Sümer - Çin
  D) Çin - Lidya - Sümer
  Cevap:
 • 10) Aşağıdaki soruların Doğru olanların başına (D) Yanlış olanların başına (Y) harfi koyunuz.
  ( ) Galatasaray Lisesi'nde Tevfik Fikret müdürlük yapmıştır.
  ( ) Loncalar Osmanlı Devleti'nde askeri birliklerin oluşturduğu dayanışma birlikleridir.
  ( ) Seyyahla Osmanlı Devleti'nde ticaret yapan insanlara verilen isimdir.
  ( ) İbn-i Sina Tıp alanında kendini geliştirmiş El Kanun Fi't Tıb adlı eseri tüm dünyada okutulmaktadır.
  ( ) Sanayi İnkılabı Avusturalya'da başlamıştır
  Cevap:
 • 11) * Kiliseye ve papaya olan güvenin azalması
  * Rönesans ile Skolâstik düşüncenin yıkılması
  * Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupa’nın ekonomik yapısının değişmesi
  Bu gelişmelerin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yeni ticaret yollarının bulunması
  B) Özgür düşünce ortamının doğması
  C) Kilisenin tamamen güven kaybetmesi
  D) Mezhep birliği sağlanması
  Cevap: C
 • 12) Hangisi Türk-İslam devletlerinde yetişen bilim adamlarından biri değildir?
  A)Galileo
  B) Uluğ Bey
  C) Harezmi
  D) Takiyyüddin
  Cevap: A
 • 13) I. Rönesans ve Reform hareketleri ile birlikte bilimsel gelişmelerde artış yaşanmıştır.
  II. Rönesans yalnızca sanat ve edebiyat alanında çalışmaların yapıldığı dönemdir.
  III. Reform, Avrupa’da Katolik kilisesinde yapılan yenilik ve düzenlemeleri kapsar.
  Yukarıdaki verilenlerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 14) Rönesans’ın ortaya çıkma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Matbaa sayesinde kitap sayısının artması
  B) Coğrafi keşifler ile kiliseye duyulan güvenin sarsılması
  C) İslam eserlerin incelenip tercüme edilmesi
  D) Reform hareketlerinin başlaması
  Cevap: D
 • 15) Bilim ve sanat özgürlüğünün olmadığı bir ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A) Buluş ve icatların sayısı azdır.
  B) Yaratıcı düşünce gelişmiştir.
  C)Bilimsel araştırmalar engellenmektedir.
  D) Okuma-yazma oranı düşüktür.
  Cevap: B
 • 16) Osmanlı Devletinde tımar sisteminin uygulandığı arazilerden elde edilen vergi gelirleri savaşlarda yararlılık gösterenlere hizmet karşılığı verilir, bu kişiler aldıkları ücretin belli bir kısmı ile atlı askerler yetiştirirlerdi. Bu sistem 17. yy.dan itibaren bozulmaya başlamış ve tımarlı sipahi sayısı azalmıştır. Buna göre tımar sisteminin bozulmasının Osmanlı Devletinde hangi alanlarda bozulmaya neden olduğu söylenebilir?
  A) Ordu – Ekonomi
  B) Eğitim – Yönetim
  C) Ordu – Eğitim
  D) Yönetim – Ekonomi
  Cevap: A
 • 17) Yakın çağ'da Avrupa'da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı maliyesini olumsuz yönde etkilemiştir?
  A) Sanayi İnkılabı
  B) Reform Hareketleri
  C) Rönesans Hareketleri
  D) Aydınlanma Çağı'nın başlaması
  Cevap: A
 • 18) 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde;
  • Divanıhümayun’un kaldırılarak Bakanlıkların kurulması
  • İzmir-Aydın demiryolunun yapılması
  • Ziraat Bankasının açılması gibi yenilikler yapılmıştır.
  Bu bilgilere göre, hangi alanda yenilik yapıldığı
  Söylenemez?

  A) Ulaştırma
  B) Yönetim
  C) Eğitim
  D) Ekonomi
  Cevap: C
 • 19) Aydınlanma Çağında;
  Newton, yerçekimi kanunu bulmuş,
  Galileo, dünyanın güneş çevresinde döndüğünü savunmuş,
  Kopernik, Güneş sisteminin varlığını ispatlamıştır.
  Yukarıda verilen gelişmelerin aşağıdakilerden hangisi sayesinde yapıldığı söylenemez?

  A) Akıl
  B) Deney
  C) Skolastik Düşünce
  D) Gözlem
  Cevap: C
 • 20) Aşağıdaki kelimelerin tanımlarını karşılarına yazınız?
  Kültür:

  Sosyal bilim:

  İcat:

  Reform:

  Çağ:

  Islahat:
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder