Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Osmanlı Devleti’nde gelirleri orta dereceli memurlara verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İkta
  B) Zeamet
  C) Tımar
  D) Has 
  Cevap:
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı medreseleri ile ilgili yanlış bir bilgidir?
  A) İlk medrese Orhan Bey döneminde açılmıştır.
  B) Medreselerde hem dini hem de pozitif bilimler okutulmuştur. 
  C) Medreseler yalnızca Osmanlı Devleti’nde görülen bir okul çeşididir. 
  D) Üniversite düzeyinde eğitim verilen yerlerdir.
  Cevap:
 • 3) Fransa – İngiltere – Kırım –Kara –Demir – Halk – Ziraat –Takvim-i Vekayi – Tasvir-i Efkar

  Yukarıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız?

  a) Osmanlı Devleti, telgrafı, ilk defa 1854 yılında …………………………………………Savaşı’nda kullanmaya başladı.
  b) Osmanlı Devleti, ilk buharlı gemiyi1827 yılında …………………………………. Devleti’nden satın almıştır.
  c) Osmanlı Devleti’ndeki Memleket Sandukaları, 1888 yılında özellikle tarımla uğraşan halka destek olmak amacıyla …………..………..……………… Bankası’na dönüştürülmüştür.
  d) Osmanlı Devleti’nde yayımlanan ilk Türkçe Resmi Gazete’nin adı: …………………………………………………..
  e) Osmanlı Devleti’nde ilk ……………………yolu hattımız İzmir – Aydın arasında inşa edilmeye başlanmıştır.
  Cevap:
 • 4) Aşağıda ismi yer alan yenilikler ve ilgili oldukları kurumlarla başlarındaki rakamları karşı tarafta yer alan noktalı yerlere yazarak eşleştiriniz. (NOT: Bir boşluğa iki rakam yazılabilir, veya bazı boşluklara hiçbir şey yazılmayabilir. )
  1) Demiryolu (….……….) Sanayi
  2) Telgraf Müdürlüğü (……….….) Haberleşme
  3) Ziraat Bankası (………….) Eğitim
  4) Posta Nezareti (……….....) Ulaşım
  5) Şirket-i Hayriye (…….....…) Ekonomi
  6) Galatasaray Lisesi (….……….) Sağlık
  Cevap:
 • 5) Avrupalıların 14.YY sonlarında gerçekleştirdiği Coğrafi Keşiflerin yapılmasına katkısı olan sebeplerinden 3 tanesini yazınız.

  Cevap:
 • 6) Ünlü seyyah ve gezginlerin yazdıkları eserlerde Osmanlı sosyal yaşantısı hakkında hangi bilgilere ulaşılamaz?
  A)Osmanlı’da kahvehaneler
  B)Osmanlı’nın temizlik kültürü
  C)Toplumsal sınıflar arasındaki çatışmalar
  D)Kültürel özellikler ve hoşgörü
  Cevap: C
 • 7) Coğrafi Keşifler’in sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlanması
  B) Ticaret yollarının değişmesi
  C) Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bol miktarda hammaddenin taşınması
  D) Osmanlı Devleti’nin sömürgecilik faaliyetlerine katılması
  Cevap: D
 • 8) Aşağıdaki soruların Doğru olanların başına (D) Yanlış olanların başına (Y) yazınız.
  1-) ( ) Osmanlı Devleti, Preveze Deniz Savaşı ile Karadeniz’de üstünlüğü ele geçirmiştir.
  2-) ( ) İbn-i Sina Tıp alanında kendini geliştirmiş El Kanun Fi't Tıb adlı eserin sahibidir.
  3-) ( ) Coğrafi Keşifler Osmanlı Devleti’nin ekonomisini olumlu yönde etkilemiştir.
  4-) ( ) Ziraat Bankası madencilere kredi vermek amacıyla kurulmuştur.
  5-) ( ) Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla derebeylik(feodalite)rejimi zayıflamış, Merkezi krallıklar güçlenmiştir
  Cevap:
 • 9) Rönesans ve Reform hareketlerinin ilk ortaya çıktığı ülke aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) İtalya – Fransa
  B) Fransa - İngiltere
  C) İngiltere – Almanya
  D) İtalya – Almanya
  Cevap: A
 • 10) İngiltere’de 18.yy sonlarında yeni buluşların üretimde uygulanması ve makineleşmenin gerçekleşmesi sonucu Sanayi İnkılâbı ortaya çıkmıştır. Sanayi İnkılabı işçi sınıfının ortaya çıkmasına, devletlerarasında rekabettin artmasına, ülkelerin maddi yönden zenginleşmesine yol açmıştır.
  Buna göre, sanayi İnkılabı sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?

  A) Üretim faaliyetlerinin değişime uğradığı
  B) Yeni sosyal sınıfların ortaya çıktığı
  C) Milliyetçilik isyanlarının yaygınlaştığı
  D) Sömürge savaşlarına zemin hazırlandığı
  Cevap:
 • 11) Ortaçağ Avrupası ile Ortaçağ İslam dünyasını bir paragraf yazarak karşılaştırınız  Cevap:
 • 12) Reform hareketleri sonucunda Almanya'da Protestanlık, Fransa'da Kalvenizm, İngiltere'de de Anglikanizm mezhebi ortaya çıktı. Sadece bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Avrupa'da siyasal birliğin sağlandığı
  B) Ortodoks mezhebinin daha geniş bir alana yayıldığı
  C) Avrupa'da mezhep birliğinin bozulduğu
  D) Avrupa’da yeni dinlerin ortaya çıktığı
  Cevap: C
 • 13) * Lidya’da ilk para sikkesinin kullanılması
  * Tekerleğin ilk kez Mezopotamya’da kullanılması
  * Yunanlı Arşimet’in kaldıraç kanunlarını keşfetmesi
  Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Gelişmeler ilk olarak Avrupa’da başlamıştır.
  B) Günümüz uygarlığı farklı medeniyetlerin katkısıyla oluşmuştur.
  C) Ticaret ilk çağlarda oldukça gelişmiştir.
  D) Ulaşım araçlarını gelişimi bilgi alışverişini hızlandırmıştır.
  Cevap: B
 • 14) Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlanması
  B) Ticaret yollarının değişmesi
  C) Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bol miktarda hammaddenin taşınması
  D) Osmanlı Devleti’nin sömürgecilik faaliyetlerine katılması
  Cevap: D
 • 15) Avrupa’da sanayi alanında yaşanan gelişmelerle birlikte buhar gücüyle işleyen makineler çoğaldı, üretim arttı ve ticaret gelişti küçük imalathaneler yerlerini büyük fabrikalara bıraktı. Üretilen malların fiyatları düştü. Yukarıda verilen gelişmelerin Avrupa’nın sosyal hayatında meydana getirdiği en önemli sonuç nedir?
  A)  Devletlerin siyasal gücünün artması
  B)  Köyden kente göçün hızlanması
  C)  Milliyetçilik düşüncesinin önem kazanması
  D)  Yeni mezheplerin ortaya çıkması
  Cevap: A
 • 16) Anadolu Türk beylikleri içerisinde en güçlü olanıdır.
  -Osmanlı Devleti’ne karşı en çok direnen beyliktir.
  -Türkçe’yi resim dil ilan eden ilk beyliktir.
  -II.Bayezid dönemin ortadan kaldırılmıştır.
  Yukarıda özellikleri verilen beylik aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Germiyanoğulları
  B) Karesioğulları
  C) Dulkadiroğulları
  D) Karamanoğulları
  Cevap:
 • 17) İstanbul’un fethi sırasında surların ne kadar sağlam olursa olsun büyük toplar karşısında (şahi) yıkılabileceği anlaşılmıştır. Avrupalı krallarda bu topları kullanarak derebeyliklere son vermişlerdir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?

  A. Feodalitenin yıkılması
  B. Reform hareketlerinin başlaması
  C. Coğrafi Keşiflerin başlaması
  D. Kilisenin önem kaybetmesi
  Cevap: D
 • 18) —Lidyalılar takas (Değiş-Tokuş) usulünün gelişen ticareti karşılayamadığı düşüncesiyle parayı icat ettiler.
  —Mısırlılar Nil nehrinin taşıp ürünlerinin sular altında kalmaması için zamanı hesaplamak amacıyla Güneş yılı esaslı takvimi yapmışlardır.
  Bu bilgiler göz önünde bulundurularak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) İlkçağda güçlü devletler yoktur.
  B) İlkçağ uygarlıkları yazıyı kullanmamıştır.
  C) Doğu uygarlıkları batıdan daha gelişmiştir.
  D) Buluşlar sorunlara çözüm bulma çabasıyla yapılmıştır.
  Cevap: D
 • 19) Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bol miktarda hammaddenin aşınması
  B) Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması
  C) Ticaret yollarının değişmesi
  D) Osmanlı Devleti’nin sömürgecilik faaliyetlerine katılması
  Cevap: D
 • 20) Aşağıdaki boş bırakılan yerlere tablodaki kelimelerin uygun olanlarını yerleştiriniz?
  Astronomi
  İtalya
  Baharat Yolu
  Barut
  Defterdar
  Nişancı

  a. Rönesans hareketi……………………………………’da başlamıştır.
  b. İnsanların ilk çağlarda gökcisimlerinin hareketlerini incelemeleri………………
  …..………………..….bilimini geliştirmiştir.
  c.Derebeylikler…………………………………………………………..….kullanılması ile yıkılmıştır.
  ç. Osmanlı Devleti’nde mali işlerinden sorumlu kişi…………………………..………………………dır.
  d. Çin’den başlayıp İstanbul’a kadar uzanan tarihi yol …………………………………………….………
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder