...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Ahilik Sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Meslek sahibi olmak isteyenler mesleki eğitim alabilirlerdi.
  B) Devlet yönetiminde önemli bir paya sahipti.
  C) Bu sistem içerisinde dini ve ahlaki eğitim de verilirdi.
  D) Esnafın sorunları ile ilgilenilirdi.
  Cevap: B
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi İkta Sistemi’ni ilk kez uygulayan İslam halifesidir?
  A) Hz. Osman
  B) Hz. Ebubekir
  C) Hz. Ali
  D) Hz. Ömer
  Cevap:
 • 3) Osmanlı Devleti’nde, Kapıkulu Ocakları’na alınacak savaş esirleri ve devşirmeler daha öncesinde Türk ailelerin yanına verilmişlerdi.

  Buna göre, Kapıkulu Ocakları’na alınacaklarda aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmiştir?

  A) Ailelerine bağlılıklarına
  B) Askerlik deneyimi kazanmalarına
  C) Türkçe öğrenip Müslüman olmalarına
  D) Yeniçeri olabilecek özelliklere sahip olmalarına
  Cevap: C
 • 4) AŞAĞIDA VERİLEN BULUŞLAR VE İNSAN HAYATINA ETKİLERİNİ EŞLEŞTİRİNİZ
  I. Tekerlek ( ) Bilgi birikiminin daha kolay ve ucuz paylaşılıp, çoğaltılması
  II. Top ( ) Bilgi birikimin gelecek kuşaklara doğru bir şekilde ulaştırılması
  III. Yazı ( ) İnsanların daha uzak yerlere göç edebilmesi
  IV. Matbaa ( ) Feodalitenin yıkılması güçlü krallıkların oluşması
  V. Pusula ( ) İnsanların yeni yerleri keşfetmesi
  Cevap:
 • 5) Osmanlı Devletinde vakıflar sayesinde medreseler, kütüphaneler, mektepler, hastaneler, kervansaraylar, hamamlar, yollar, kanallar, çeşmeler, ve mescitler yapılmıştır.
  Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi Vakıflar için yanlış bir bilgidir?

  A)Ülkenin bayındır hale gelmesi sağlanmıştır.
  B)Devlet hazinesinin yükü artmıştır.
  C)Eğitime büyük önem verilmiştir.
  D)Sosyal ihtiyaçların büyük bölümü karşılanmıştır.
  Cevap: B
 • 6) A- Atatürk ilklerini ilgili olduğu açıklamanın başına yazınız.
  Nizamı Cedit, Skolastik düşünce, Fenikeliler, İpek Yolu, Sanayi İnkılabı

  1. III. Selim döneminde yapılan ıslahatlara yeni düzen anlamında………………………………………..denilmiştir.
  2. Avrupa’da Ortaçağ’da sadece kilise görüşlerinin etkili olduğu düşünce sistemine ………………….denir.
  3. İngiltere’de ortaya çıkan ve el tezgahlarının yerini fabrikalara bıraktığı gelişmelere…………….... denir.
  4. Cam ilk kez …………………..tarafından bulunmuştur.
  5. Çin’den başlayarak İstanbul ve Karadeniz limanlarına ulaşan ticaret yoluna ………….......denir.
  Cevap:
 • 7) Osmanlı devletinde köylünün toprağı iyi kullanmaması veya üç yıl arka arkaya boş bırakması halinde toprağı kullanma hakkı elinden alınır başkasına verilirdi
  Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kırsal kesimden göçü engellemek
  B) Üretimde sürekliliği sağlamak
  C) Özel mülkiyet hakkını sınırlandırmak
  D) Toprak gelirlerini vergilendirmek
  Cevap: B
 • 8) Aşağıda verilen buluşlar ve insan hayatına etkilerinin eşleştirilmesini yazın
  I. Rönesans ( ) Bilgi birikiminin daha kolay ve ucuz paylaşılması
  II. Top ( ) Bilgi birikimin gelecek kuşaklara daha kolay ve doğru bir şekilde ulaştırılması
  III. Yazı ( ) Avrupa'da kilisenin güç kaybettiği din alanında köklü değişiklik yapıldığı dönemdir.
  IV. Matbaa ( ) Feodalitenin yıkılması güçlü krallıkların oluşmasını sağlamıştır.
  V. Reform ( ) Avrupa'da bilim, edebiyat, sanat alanında büyük gelişmelerin yaşandığı dönemdir.
  Cevap:
 • 9) Ortaçağ Avrupa’sında malikâne sahipleri çevrelerindeki tüm toprağı sahipleniyordu. Topraklarda çalışan köylüleri köle olarak kullanıyorlardı. Soylu kişi bir köyü, kasabayı, içindeki insanlarla birlikte satabilirdi. Kişiler özgür değillerdi.
  Ortaçağ Avrupa’sında bu sisteme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Derebeylik
  B) Padişahlık
  C) Ağalık
  D) Krallık
  Cevap: A
 • 10) Ben Osmanlı ordusunda görevli bir askerim. Maaş almayız. Savaş zamanı orduya katılır,savaş olmadığında bulunduğumuz köyün güvenliğini sağlarız.

  Yukarıdaki askerin anlatımına göre bu asker aşağıdaki Osmanlı askerlerinden hangisine mensuptur?

  A) Yeniçeriler
  B) Akıncılar
  C) Tımarlı sipahiler
  D) Cebeciler
  Cevap: C
 • 11) Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketleri sonucunda;
  * Matbaa kuruldu.
  * Ziraat Bankası açıldı.
  * Posta teşkilatı kuruldu.
  * Kütüphaneler açıldı.

  Bu ıslahatlar, aşağıdaki alanlardan hangisinde değişim yaşandığına kanıt olamaz?

  A) Askerlik
  B) Ekonomi
  C) Kültür
  D) Haberleşme
  Cevap: A
 • 12) Sümerlilerde ilk defa, rahipler tarafından kullanılan yazı, halkın Zigguratlara getirdiği ürünleri tespit etmek düşüncesiyle ürünlerin konduğu depo ve kapların üzerine yapılan işaret ya da resimlerden ortaya çıkmıştır.
  Bu açıklama yazının icadı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?

  A) İhtiyaçlara bağlı olarak ortaya çıktığını
  B) Kısa sürede dünyaya yayıldığını
  C) Daha çok hukuk alanında kullanıldığını
  D) Sümer halkı tarafından yaygın olarak kullanıldığını
  Cevap: A
 • 13) - Reform hareketleri sonuncunda;
  — Bazı Avrupa ülkelerinde Katolik kilisesinden ayrılan din adamları yeni mezhepler kurdu
  — Eğitim kilisenin denetiminden çıktı
  Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?

  A) Merkezi krallıkların güçlenmesine
  B) Mezhep birliğinin bozulmasına
  C) Kilisenin etkinliğinin azalmasına
  D) Laik eğitime geçilmesine
  Cevap: A
 • 14) Haçlı seferleri sırasında Avrupa Türk-İslam medeniyetini yakından tanıma olanağı
  buldu ve böylece Avrupa’da düşünce. Bilim ve sanatta önemli gelişmeler oldu.
  Verilen bilgilerde haçlı seferleri’nin aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili
  Sonuçlarına değinilmektedir?

  A) Ekonomik
  B) Kültürel
  C) Siyasi
  D) Dini
  Cevap: B
 • 15) “Teknoloji nasıl doğdu?” sorusuna verilen aşağıdaki
  cevaplardan hangisi en kapsamlıdır?

  A) İnsanoğlunun yaşam gereksinimlerini rahat karşılayabilme çabası sonunda
  B) İnsanoğlunun alet yeteneğinin gelişmesi soncuda
  C) İnsanoğlunu zihinsel gelişimini tamamlaması sonucunda
  D) İnsanoğlunun doğaya hâkim olma arzusu sonucu
  Cevap: B
 • 16) Yabancı seyyahların Osmanlı hakkında dikkatini çeken konulardan bazıları şunlardır
  -Evlerinin en güzel yerlerini misafirlere ayırırlar ve ikramlarda bulunurlar
  -En küçük köyde bile hamam bulunur
  -Çeşitli vakıflar kurularak devletin harcama yapmasına gerek olmadan sosyal, kültürel sağlık alanında çeşitli hizmetlerin yürütülmesini sağlarlar.
  Bu bilgilerde Osmanlının hangi özelliğinden bahsedilmemiştir?

  A) Temizliğe önem vermelerinden
  B) Yardımsever olmalarından
  C) Savaşçı bir millet olmalarından
  D) Misafirperver olmalarından
  Cevap: C
 • 17) Aşağıdaki bazı buluşlarla, bu buluşların etkileri
  eşleştirilmiştir.
  I.Tekerlek (-) ulaşımın gelişmesi
  II.Matbaa (-) Basım ve yayımın gelişmesi
  III.Pusula (-)Yeni yerlerin bulunması
  IV.Barut (-)Astronominin gelişmesi
  Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) I
  B)II
  C)III
  D)IV
  Cevap: D
 • 18) Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.
  Yukarıdaki anayasa maddesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

  A)Eğitim ve öğrenim hakkı
  B)Basın araçlarının korunması
  C)Bilim ve sanat hürriyeti
  D)Düşünce ve ifade hürriyeti
  Cevap: A
 • 19) Divan hümayun da büyük davalara bakar
  - Kadı ve müderrisleri atar
  - Eğitim kültür ve adalet işlerinden sorumludur
  burada sözü edilen divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kazasker
  B) Hukuk
  C) Nişancı
  D) Defterdar
  Cevap: A
 • 20) Osmanlı Devleti’nin yükselişi sırasında Ege adaları, Kırım, Suriye, Mısır ve Kıbrıs alındı.
  Aşağıdakilerden hangisi bu fetihlerin ortak amacı olarak gösterilemez?

  A) Anadolu’da Türk birliğini kurmak
  B) Devletin sınırlarını genişletmek
  C) Ticaret yolları üzerinde denetim kurmak
  D) Devletin gelirlerini arttırmak
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder