Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir?
  A) Yazının icat edilmesi
  B) Kağıdın ucuza mal olması
  C) Pusulanın geliştirilmesi
  D) Matbaanın bulunması
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi astronomi alanında çalışma yapmamıştır?
  A) Descartes
  B) Galileo
  C) Kepler
  D) Kopernik
  Cevap:
 • 3) II. Mahmut, “ Ben, halkımdan müslümanı mescidde, hristiyanı kilisede, yahudiyi havrada görmek isterim!” demiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  a) Hoşgörülü olunduğu
  b) Osmanlı’da farklı inanışlara sahip insanların olduğu
  c) İnançlarında herkesin özgür davrandığı
  d) Herkesin ibadet etmesi için baskı yapıldığı
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatının özelliklerinden değildir?
  A-Esnaf birlikleridir.
  B-Kişinin eğitilip üretici hale gelmesini amaç edinir.
  C-Doğruluktan ayrılmamayı ilke edinir.
  D-Yaşlıları tedavi eder.
  Cevap: D
 • 5) İlk Türk matbaasının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A)28 Mehmet Çelebi
  B)Takiyüddin
  C)İbrahim Müteferrika
  D)Harezmi
  Cevap: A
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde uygulanan tımar sisteminin sağladığı yararlar arasında gösterilemez
  A) Üretimde sürekliliğin sağlanması
  B) Tarımda özelleştirmenin sağlanması
  C) Vergilerin düzenli olarak toplanması
  D) Hazineye yük olmadan asker beslenmesi
  Cevap: B
 • 7) Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.
  Yukarıdaki anayasa maddesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

  A) Eğitim ve öğrenim hakkı
  B) Basın araçlarının korunması
  C) Bilim ve sanat hürriyeti
  D) Düşünce ve ifade hürriyeti
  Cevap: D
 • 8) Güneş sistemini araştıran Kopernik, kilise tarafından İncil’e bağlı kalmamakla suçlanmış, kitapları da uzun süre kilise tarafından yasaklanmıştır.
  Buna göre;
  I. Dinin bilimsel gelişmeler önünde engel olduğu
  II. Bilim insanlarının çalışmalarını özgürce yapamadığı
  III. Kilisenin sadece astronomiye karşı çıktığı

  Açıklamalarından hangileri yapılabilir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve II
  D) I, II ve III
  Cevap:
 • 9) Sümerlilerde ilk defa, rahipler tarafından kullanılan yazı, halkın Zigguratlara getirdiği ürünleri tespit etmek düşüncesiyle, ürünlerin konduğu depo ve kapların üzerine yapılan işaret ya da resimlerden ortaya çıkmıştır.
  Bu açıklama yazının icadı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?

  A) Sümer halkı tarafından yaygın olarak kullanıldığını
  B) Kısa sürede dünyaya yayıldığını
  C) Daha çok hukuk alanında kullanıldığını
  D) İhtiyaçlara bağlı olarak ortaya çıktığını
  Cevap:
 • 10) -El tezgahları yerini makinaya bırakmıştır.
  -İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır.
  -Hammadde ve Pazar arayışı başlamıştır.
  Avrupa’da meydana gelen bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

  A) Haçlı Seferleri
  B) Coğrafi Keşifler
  C) Rönesans Hareketleri
  D) Sanayi İnkılabı
  Cevap: D
 • 11) Haçlı Seferlerinde Hıristiyanlar, Müslümanlardan barut, pusula, kâğıt, yel değirmeni, yeni ev tipleri, ipek işleri, halılar gibi birçok yenilik öğrendiler. Bu açıklama ile aşağıdaki yargılardan hangisi arasında bir ilişki kurulabilir?
  A) Akdeniz ticaretinin canlanması kültürel alışveriş sayesinde olmuştur.
  B) Hristiyanlar, Müslümanlardan öğrendiklerini geliştirmişlerdir.
  C) Savaşlarda devletler kültürel olarak birbirinden etkilenmişlerdir.
  D) Doğulu Müslümanlar, batıya bildiklerini öğretmek istememişlerdir.
  Cevap: B
 • 12) Laik eğitim ortaya çıkması
  - Katolik kilisesinin yeniden düzenlenmesi
  - Yeni mezheplerin ortaya çıkması
  Yukarıdaki gelişmelere neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Rönesans
  B) Reform
  C) Coğrafi keşifler
  D) Haçlı seferleri
  Cevap: B
 • 13) İlk çağ uygarlıklarından kalan eserlerin günümüze kadar ulaşmasını sağlayan en önemli icat aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yazı
  B) Matbaa
  C) Takvim
  D) Alfabe
  Cevap: A
 • 14) Yazının bulunmasının,
  I. tarihin kayıt altına alınmasına olanak sağlaması,
  II. sözlü iletişimin tamamen ortadan kalkması,
  III. bilgi birikiminin gelecek kuşaklara aktarılması
  durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

  A. Yalnız I
  B. Yalnız II
  C. I ve III
  D. I, II ve III
  Cevap: C
 • 15) – Astronomi ve matematik alanında yazmış olduğu iki önemli eseri vardır.
  – Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'a davet edilmiştir.
  – Yerin şekli ve yedi iklim üzerinde çalışmalar yapmıştır.
  Yukarıda özellikleri verilen Türk–İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Ali Kuşçu
  B. Taküyyiddin
  C. İbni Sina
  D. Harezmî
  Cevap:
 • 16) I. Devletlerin gelişmesini sağlar.
  II. Ülkeler arasında etkileşimi sağlar.
  III. Kültürler arası geçişler olmasını sağlar.

  Verilenlerden hangileri ticaret yollarının özelliklerindendir?

  A. Yalnız I
  B. I ve II
  C. II ve III
  D. I, II ve III
  Cevap: D
 • 17) aşağıdaki yazı yazmak için geliştirilen maddelerden hangisi Mısır uygarlığına aittir?
  A) Parşömen
  B) Kağıt
  C) Papirüs
  D) Kil tablet
  Cevap:
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketleri ile ortaya çıkan durumlardan biri değildir?
  A) Gözlem ve deneye dayalı bilgilere ulaşıldı
  B) Kiliseye güven arttı
  C) Özgür araştırmalar ve eleştiriler başladı
  D) Yeni eserler yayınlanmaya başlandı
  Cevap: B
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi yazının icadı ile ortaya çıkan durumlardan biri değildir?
  A) Medeniyetler arası kültürel alışveriş hızlanmıştır.
  B) Ticaret gelirlerinin artmasını sağlamıştır.
  C) Bilginin kuşaktan kuşağa aktarılması sağlanmıştır.
  D) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerde artış yaşanmıştır.
  Cevap: B
 • 20) Mısırlılar Nil Nehri’nin taşma günlerini öğrenebilmek için yaptıkları çalışmalar sonucunda Dünya’nın 1 yıllık hareketini 365 gün olarak hesaplamış ve ilk güneş yılı esaslı takvimi yapmışlardır. Daha sonra bu takvim Romalılar tarafından geliştirilerek günümüze ulaşmıştır.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Mısırlıların astronomi alanında çalışmalar yaptığına
  B) Buluşların birçok uygarlığın katkısıyla geliştiğine
  C) Günümüzde buluşların eski önemini kaybettiğine
  D) İhtiyaçların buluşları ortaya çıkardığına
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder