...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanA (D), yanlış olana (Y) yazınız.
  ( ) Kader inancı dolayısıyla hiçbir insan yaptıklarından sorumlu tutulamaz.
  ( ) Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur.Sadece kerem sahibi, Yüce Rabb’inin varlığı süreklidir. ( ) Her insan kendi ecelini cüz-i irade ile belirleyebilir.
  ( ) Sosyoloji bilimi toplumsal olayları bütünlük içerisinde ele alır.
  ( ) Allah evrende bulunan her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmıştır.
  Cevap: Y-D-Y-D-D

 • 2) Aşağıdakilerden hangisinden insan sorumlu tutulmuştur?
  A) Davranışlarından
  B) Doğum yerinden
  C) Irkından
  D) Cinsiyetinden
  Cevap: A

 • 3) Ayete’l-Kürsi’yi uygun şekilde tamamlayınız…
  Allahu la …………….. illa huvel ………. Kayyum. L a te’ huzuhu ……….. vela nevm. Lehu mafissemavati vema ……….. menzellezi ……….. indehu illa biiznih…………….mabeyne eydihim vema ……………. Vela yuhitune bişeyin …………………. İlla bima şae. Vesia kursiyyuhus semavati ……….. vela yeuduhu hıfzuhuma ve huvel …………….. azim
  Cevap: .

 • 4) İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Konuşma
  B) Akıl ve irade
  C) Yeme-içme
  D) Yürüme
  Cevap: B

 • 5) ‘Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar(sorumlu tutar).’ ayeti insanın kaderiyle ilgili hangi konuya doğrudan değinmektedir?
  a)İnsanın sabırlı olduğuna
  b)İnsanın özgür ve sorumlu olduğuna
  c)İnsanın tevekkül etmesi gerektiğine
  d)İnsanın çalışması gerektiğine
  Cevap: D

 • 6) Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi koyun
  ( )İnsan yaptıklarından dünyada ve ahirette sorumludur
  ( )Doğada denge ve düzen yoktur
  ( ) Her canlı ölümü tadacaktır.
  ( ) Yola çıkmadan önce şoförün sadece dua etmesi tevekküldür.
  ( ) İnsan ailesini (anne –baba), ırkını kendisi seçebilir
  Cevap: .

 • 7) Ayet el-Kürsî’de nelerden bahsedilmektedir. Bahsedilenleri yazınız.


  Cevap: .

 • 8) Komşu komşunun külüne muhtaçtır sözü hangi evrensel yasa ile ilişkilidir?
  A)Toplumsal yasalar
  B)Biyolojik yasalar
  C)Fiziksel yasalar
  D)Kimyasal yasalar
  Cevap: A

 • 9) Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına, meydana gelecek olaylara ilişkin bilgi ve takdirinin olmasına……………………………
  Allah’ın bilgisinde olan şeylerin zamanı gelince gerçekleşmesine ise………………………..…denir.


  Cevap: KADER-KAZA

 • 10) İmanın şartlarını (esaslarını) yazın.
  Allah’a iman
  .
  .
  .
  .
  .
  Cevap: Allah'a iman
  Peygamberlerine iman
  Meleklerine iman
  Kitaplarına iman
  Kaza ve kadere iman
  Ahiret gününe iman

 • 11) Aşağıdaki zekatla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Zekat vermekle malımızda eksilme olur.
  B) Zekat zenginle fakir arasındaki sevgi ve saygıyı artırır.
  C) Zekat toplumdaki ekonomik dengeyi sağlar.
  D) Zekatı verilen mal bereketlenir.
  Cevap: A

 • 12) Allah’ın her şeyi belli bir düzene göre yarattığına delil olabilecek 5 örnek veriniz.  Cevap: .

 • 13) Aşağıdakilerden hangisi tevekkül anlayışına uygun bir örnektir?
  A) Çocuğu hastalanan bir annenin gece gündüz çocuğunun iyileşmesi için dua etmesi
  B) Sınava girecek bir öğrencinin derslerine yeterince çalışıp Allah’a dua ederek yardım istemesi
  C) Tarlasından iyi ürün almak isteyen çiftçinin tohumu ekip gerisini Allah’ a bırakması
  D) Ekmek parası kazanmak isteyen bir adamın dilenmesi
  Cevap: C

 • 14) Güneşin doğuşu ve batışı hangi evrensel yasa ile ilgilidir?
  A)Toplumsal yasalar
  B)Biyolojik yasalar
  C)Fiziksel yasalar
  D)Kimyasal yasalar
  Cevap: C

 • 15) Evrendeki tüm varlıkların bir sonu olduğu gibi, dünya yaşamının da bir sonu vardır. Evrenin düzeninin bozulacağı ve her şeyin yok olacağı güne ne denir?
  A) Ölüm
  B) Kıyamet
  C) Ahiret
  D) Mahşer
  Cevap: B

 • 16) Kader, özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.


  Cevap: Kadere inanmak iman esaslarından bir tanesidir. Allah her yaratılana bir kader tayin etmiştir. Ancak dünyada yaptığımız aldığımız her karar bizim sorumluluğumuzdadır. Müminler tam olarak özgür değildir. Ancak ne yapacaklarına, neyi seçeceklerine kendileri karar vermede özgürdürler. Bu özgürlük Allah'ın bizlere verdiği cüzzi irade ile gelmektedir. Tabi ki bu özgürlüğe sahip olmak yanında sorumluluğu da getirmektedir. Yapılan her eylemin sorumluluğu mümin kişinin omuzlarındadır.

 • 17) Aşağıda verilen ayetlerin evrendeki yasalardan hangisiyle ilgili olduğunu karşılarına yazınız
  “(Ey İnsanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik.” {Mürselat,20-23}
  “İçtiğiniz suya baktınız mı? Onu buluttan siz mi indiriyorsunuz, yoksa biz mi? Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?” {Vakıa,68-70}
  “Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ne de bir an geri alabilirler.” {Araf,34}

  “Gökten su indiren odur. Sonra Biz onunla her çeşit bitkiyi çıkartırız. O bitkiden bir filiz, ondan da büyüyüp birbirinin üzerine binmiş taneler, başaklar çıkarırız…… .”{En’am, 99}
  “Bilmez misin ki Allah, geceyi gündüze ve gündüzü geceye katmaktadır. Güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır.”{Lokman,29}
  Cevap: .

 • 18) I-Sıcak çöllerde yetişen kaktüs bitkisinde yapraklar yerine dikenler gelişmiş olması
  II- Kutup ayılarının ayaklarının tüylü olması
  Yukarda verilen iki örnek aşağıda verilen seçeneklerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Bitkiler farklı şekillerde olabilir
  B) Hayvanlar tüylü varlılardır
  C) Bitkiler ve hayvanlar yapıları itibariyle insanlardan farklılardır
  D) Allah evrende var olan her şeyi bir düzene göre yaratmıştır
  Cevap: D

 • 19) İnancımıza göre yüce Allah her varlık için bir yaşama süresi belirlemiştir buna…………..denir.Her varlığın yaşamının sona ermesine ise…………………denir

  Cevap: ÖMÜR-ECEL

 • 20) “Allah kimseye gücünün üstünde bir şey (bir görev) teklif etmez…” (Bakara suresi, 286.ayet)
  Türkçesi verilen ayet, aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

  A) Allah’ın insanı din seçiminde özgür bıraktığını
  B) İnsanın kendi yaptıklarından sorumlu tutulacağını
  C) Allah, insanın sorumluluğunu gücüyle sınırlı kıldığını
  D) İnsanın davranışlarında sorumluluk bilinciyle hareket etmesini
  Cevap: C

 • 21) Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız.
  (…) Evrenin işleyişinde Allah(c.c) tarafından konulmuş genel geçerlik taşıyan, herkes tarafından kabul edilebilir bazı kurallar vardır.
  (…) Toplumsal yasalar, cüzi irade ile belirlenir.
  (…) İnsan karşılaştığı sorunları Allah’tan bilmeli ve kaderinde olduğunu kabullenmelidir.
  (…) Allah yarattığı nimetleri, insanların hiçbir çaba sarfetmesini beklemeden ulaşmalarını sağlamktadır.
  ( …) Eceli gelen kimsenin ölümünü engellemek veya geciktirmek mümkündür.
  (…) Evrendeki olaylar, neden- sonuç ilişkisi içinde ilerler.
  (…) Fiziksel yasalar, tesadüfen gerçekleşmiş olaylar sonucu oluşmuştur.
  (…) İşleri kötü giden bir esnafın durumunun düzelmesi sadece Allah’a dua etmesiyle gerçekleşir.
  ( ..) Tevekkül anlayışı bize, insan çabasının boş yere olduğunu her şeyin Allah’ın dilemesiyle gerçekleştiğini gösterir
  ( ..) Paylaşmak ve yardımlaşmak, zenginle fakiri aynı seviyeye getireceğinden toplumun dengelerini bozar.
  Cevap: D-D-Y-Y-D-Y-Y-Y-Y

 • 22) Allah’ın evrene koyduğu yasaları kaç grupta incelemiştik? Birer örnekle açıklayınız.

  Cevap: .

 • 23) Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir kader anlayışıdır?
  A)Kader Allah’ın çizdiği bizim oynadığımız bir senaryodur
  B)Kaderimiz bizim tercihlerimizle şekillenir
  C)Allah yapacaklarımızı ezelden bilir ancak yaptıklarımızın sorumlusu bizleriz
  D)Kader bir alınyazısı değildir.
  Cevap: A

 • 24) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
  a) Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına ………………………. denir.
  b) Evrenin yasalarından birisi olup gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluğun azalması, adaletin olmadığı toplumlarda ise barışın bozulması..vb. gibi toplumsal olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini ifade eden yasalara …………………………………………………… denir.
  c) .……………………………, bir işe başlarken elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra kalben Allah’a bağlanıp O’na güvenmek, sonucu O’ndan beklemektir.
  d) …………………………….………… yasalar, canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili yasalardır.
  Cevap: .

 • 25) Allah’tan başka ilah olmadığı vurgulandıktan sonra Yüce Allah’ın üstün özelliklerinden söz edilen Kur’an-ı Kerim’in ikinci suresi olan Bakara suresinin 255. ayeti aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
  a) Kunut Duaları
  b) Fatiha Suresi
  c) Ayetel Kürsi
  d) Fil Suresi
  Cevap: C
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.