...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Osmanlı Devleti aşağıdaki hangi beyliği alarak ilk kez donanmaya sahip olmuştur?
  A) Karamanoğullar
  B) Karesioğulları
  C) Germiyanoğulları
  D) Saruhanoğulları
  Cevap: B
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi için yaptığı hazırlıklardan biri değildir?
  A) Şahi toplarını döktürmek
  B) Haliç’in ağzına zincir çektirmek
  C) Rumeli Hisarını yaptırmak
  D) Tekerlekli kuleler yaptırmak
  Cevap: B
 • 3) Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere
  Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler,
  onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri
  dönmelerini engellemişlerdir.
  Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının nedeni
  aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi
  B) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi
  C) Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması
  D) Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya
  çalışması
  Cevap: B
 • 4) Osmanlı devletinde kapıkulu askerlerinden olup padişaha bağlı, maaş alan sürekli askerler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eyalet askerleri
  B) Akıncılar
  C) Tımarlı Sipahiler
  D) Yeniçeriler
  Cevap: D
 • 5) Aşağıdaki cümleleri doğru ya da yanlış olarak değerlendiriniz.
  A) ( ) Bizans valilerine derebeyi denir.
  B) ( ) Osmanlı Beyliği kurulduğunda öncelikle Türk beylikleriyle mücadele etmiştir.
  C) ( ) Haçlı Seferlerinin amacı kutsal olan Kudüs’ü almak için düzenlenmiştir.
  D) ( ) Kapıkulu askerlerinin 3 ayda bir aldıkları maaşa ulufe denir.
  E) ( ) Erzurum ve çevresinde egemen olan Türk beyliği Artuklulardır.
  Cevap:
 • 6) Osmanlı Devleti’in başkentlerini yazınız
  Cevap:
 • 7) Osmanlı Devleti’nde köylünün toprağı boş bırakması halinde toprağın elinden alınmasının amacı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Şehir nüfusunu artırma
  B) Özel mülkiyet hakkını geliştirme
  C) Halka inanç özgürlüğü sağlama
  D) Üretimde devamlılığı sağlama
  Cevap: D
 • 8) I. Türklerden oluşur.
  II. Üç ayda bir maaş, her taht değişikliğinde bahşiş alırlar.
  III. İstanbul’u (merkez) ve padişahı korurlar.
  IV. Tımar topraklarının geliri ile geçimlerini sağlarlar.
  Belirtilen özelliklerden hangileri ’’Eyalet Ordusu’’na aittir?

  A) I ve II
  B) I ve IV
  C) II ve III
  D) II, III ve IV
  Cevap:
 • 9) Osmanlı Devleti başlangıçta küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin ve güçlenmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A) Anadolu’da güçlü bir devletin olmaması
  B) Halk üzerinde baskıcı politika izlenmesi
  C) Fetih ve gaza hareketlerine devam edilmesi
  D) Kurulduğu bölgenin coğrafi konumu
  Cevap: B
 • 10) Aşağıda verilen haklardan hangisinde bir hak ihlali söz konusu değildir?
  A) Özel yaşamın gizliliği - kişinin evinin izinsiz kameraya alınması
  B) Konut dokunulmazlığı - kişinin evine hakim kararı olmadan girilmesi
  C) Doğru haber alma - aynı haberin her kanalda farklı şekilde verilmesi
  D) Basın özgürlüğü - gazete ve dergilerin yayınının durdurulması
  Cevap: C
 • 11) Osmanlı Devleti’nde önemli devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurul, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yeniçeri Ocağı
  B) Divan-ı Hümayun
  C) Enderun
  D) Darülaceze
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Kanuni'nin Fransızlara kapitülasyonlar vermesinin asıl amacıdır?
  A)Avrupa'da ticaret yapabilmek
  B)Fransızları Avrupa’daki üstünlü- ğünden faydalanmak.
  C)Fransa’yı yanına çekerek Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak.
  D)Fransa'nın ticaretini geliştirmesine yardımcı olmak.
  Cevap: C
 • 13) Ben Osman Gazi’nin silah arkadaşlarından Samsa Çavuş… Bizanslıların topraklarını alıp batıya doğru toprak-larımızı genişletirken, Bizanslıların taht kavgaları ve iç karışıklıkları işimizi kolaylaştırıyordu…
  Samsa Çavuş bu anlatımıyla Osmanlı Beyliği’nin büyü-mesinde etkili olan faktörlerden hangisini vurgulamıştır?

  A) Bizans halkının desteğinin alınmasını
  B) Hoşgörülü bir yönetim anlayışının benimsenmesini
  C) Başarılı bir iskân politikası izlenmesini
  D) Bizans’ın siyasi durumundan faydalanılmasını
  Cevap: D
 • 14) Osmanlı devleti fethettiği şehirlerde;
  — Süleyman paşa Medresesi,
  — Yeşil cami,
  — Koinesis kilisesi
  gibi mimari eseler yapmıştır.
  Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

  A) Din özgürlüğünün olduğunun
  B) Mimari eserlere önem verildiğinin
  C) Eğitim faaliyetine önem verdiğinin
  D) Anadolu Türk birliğini sağlandığın
  Cevap: D
 • 15) Türkiye’de doğal ve ekonomik koşulların etkisiyle bazı alanlarda nüfus az, bazı alanlarda ise nüfus fazladır. Buna göre ülkemizdeki nüfusun az olduğu yerlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerin hangisi yer almaz?
  A.yer şekillerinin kıyıya paralel uzanması
  B. Tarım alanlarının az olması
  C. Fabrika sayısının yetersiz olması
  D.Dağlık ve engebeli alanların bulunması
  Cevap: A
 • 16) Elli yıla yakın yaptığı gezilerinde; Rumeli, Anadolu, İran,Yunanistan,Rusya,Holanda ve Mısır gibi ülkeleri gezen ünlü seyyahımız kimdir?
  A) Mehmet Çelebi
  B) Süleyman Çelebi
  C) Evliya Çelebi
  D)Yunus Emre
  Cevap: C
 • 17) “Hoşgörünün vatanı” Osmanlı Devleti’nde “Türkler, Hıristiyan ve Müslüman farkı gözetmeksizin adaleti herkese eşit tatbik ederlerdi”.Adaleti yerine getirmek için kimin masasında bir İncil ve Tevrat bulunurdu?
  A) Patrik
  B) Papaz
  C) Gayrimüslim
  D) Kadı
  Cevap: D
 • 18) Türkiye’de yer alan aşağıdaki merkezlerden hangisi yer altı kaynaklar bakımından zengin olmasına bağlı olarak nüfus çeken bir yerdir?
  A)Mardin
  B)Batman
  C)Adana
  D)Trabzon
  Cevap: B
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Jeopolitik önemlerinden biri değildir?
  A) Ülkemiz üç eski kıtanın birbirine en çok yaklaştığı bir yerde bulunmaktadır.
  B) Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları arasında Ekonomik ve kültürel bir köprü görevi görür
  C) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip olması
  D) Türkiye’de uzay teknolojisinin gelişmesi
  Cevap: D
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi Kırım’ın Fethi ile elde edilenler arasında yer almaz?
  A) Boğazların güvenliği sağlandı
  B) Karadeniz’de Türk hakimiyeti sağlandı
  C) Doğu ticaret yolları, güvenlik altına alındı
  D) Karadeniz bir Türk gölü haline geldi
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder