...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanını (D), yanlış olanını (Y) ile göstererek yanlış ifadeleri doğrularıyla düzeltiniz.
  ( ) Türkiye’de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında, iklim ve tarımsal faaliyetler etkili olmaktadır.

  ( ) Televizyon, İnternet gibi kitle iletişim araçları, aile içi iletişimi güçlendirir.


  ( ) Osmanlı Devleti’nin en ünlü denizcilerinden biri olan Barbaros Hayrettin Paşa, Preveze Deniz Savaşı’nda Birleşik Avrupa donanmasını yenmiştir.


  ( ) Malazgirt Savaşı (1071) ile Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.


  ( )Ülkemizde göçler daha çok şehirlerden köylere doğru yapılmaktadır.

  Cevap:
 • 2) Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa’da:
  -Derebeylik yönetimi zayıflayarak kralların siyasal gücü artmış
  -Akdeniz limanları gelişmiş
  -Din adamlarına güven azalmış,
  -Matbaa, kağıt, pusula gibi buluşlar dışarıdan alınmıştır.
  Buna göre Avrupa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A)İslam dünyası üzerinde üstünlük kurmuşlardır.
  B)Önemli siyasal değişimler yaşamışlardır.
  C)Halkın kiliseye bakış açısı değişmiştir.
  D)Teknolojik gelişmelerden yararlanmışlardır.
  Cevap: A
 • 3) Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşla zayıflamış ve Anadolu’daki Türk siyasi birliği bozulmuştur?
  A) Ankara Savaşı
  B) Miryokefalon Savaşı
  C) Pasinler Savaşı
  D) Kösedağ Savaşı
  Cevap: D
 • 4) Türkiye Cumhuriyetinde egemenlik kayıtsız şartsız millete ait iken Osmanlı Devleti’nde egemenlik. …………….. aittir.
  verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

  A) Divanıhümayun
  B) Halka
  C) Tımarlı sipahilere
  D) Padişaha
  Cevap: D
 • 5) Fatih Sultan Mehmet döneminde Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım alınarak Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yukarıdaki yerlerin fethedilmesinin ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstanbul’u koruma altına almak
  B) Karadeniz ticaretini kontrol altına almak
  C) Haçlıların desteğini almak
  D) İmar faaliyetlerine önem vermek
  Cevap: B
 • 6) Bir televizyon kanalı, üç gün önce haberlerde yayımladığı bir haberin yanlış bilgi içerdiğini, bugünkü programında tekzip yayını ile izleyicilere duyurdu.
  Bu tekzip yayını, aşağıdakilerden hangisinin ihlali üzerine yapılmış olabilir?

  A) Özel hayatın gizliliğinin
  B) Doğru bilgi alma hakkının
  C) Kitle iletişim özgürlüğünün
  D) Düşünceyi açıklama özgürlüğünün
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına( D) , yanlış olanların başına (Y) harfini yazınız.
  ( ) 1. İstanbul’u II. Beyazıt fethetmiştir.

  ( ) 2. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Kanuni Sultan Süleyman’dır.

  ( ) 3. İstanbul, Osmanlı Devleti’nin ilk başkentidir.

  ( ) 4. Türkiye Selçuklu Devleti Kösedağ Savaşı ile zayıflamıştır.

  ( ) 5. Haçlı Seferleri Türkiye Selçuklu Devleti’ne zarar vermiştir.

  ( ) 6. İstanbul’un fethi ile Doğu Roma İmparatorluğu yıkılmıştır.

  ( ) 7. Preveze Deniz Zaferi’ni Barbaros Hayrettin Paşa kazanmıştır.

  ( ) 8. Nişancı,Osmanlı Devleti’nin mali işlerine bakar.

  ( ) 9. Yeniçeri Ocağını Osman Bey kurmuştur.

  ( ) 10. Kapı kulu askerleri Osmanlı Devleti’nin maaşlı askerleridir.
  Cevap:
 • 8) şağıda verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz.
  ( ) 1 – İlk Türk denizcisi a) Fatih Sultan Mehmet
  ( ) 2 – Preveze Deniz Zaferi b) Osman Bey
  ( ) 3 – İstanbul’un Fethi c) Çaka Bey
  ( ) 4 – Padişah vekili d) Barbaros Hayrettin Paşa
  ( ) 5 – Osmanlı Devleti’nin kurucusu e) Sadrazam
  f) Genç Osman
  Cevap:
 • 9) İstanbulu’un Fethi’nin sonuçlarından beş tanesini yazınız.
  Cevap:
 • 10) Osmanlı Devletinin Bizans ile yaptığı ilk savaş hangisidir?
  A)Maltepe Savaşı
  B)Çirmen Savaşı
  C)Koyunhisar Savaşı
  D)Varna Savaşı
  Cevap: C
 • 11) Bizans İmparatoru III. Andronikos’un ölümüyle Bizans’ta taht kavgaları başladı. Bizans tahtına geçmek isteyen Kantakuzanos, Orhan Bey’den yardım istedi. Bey, Kantakuzanos’a yardım ederek onun Rumenliye hakim olmasını ve tahta geçmesini sağladı. Bu yardım karşılık da Çimpe kalesi’ni aldı.
  Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Bizans Osmanlılara karşı gücünü koruduğuna
  B) Osmanlı Devleti’nin ilk kez Rumeli’de toprak kazandığına
  C) Bizans’ın iktidar mücadelesi içinde olduğuna
  D) Kantakuzanos Orhan bey’i güçlü bir hükümdar gördüğüne
  Cevap: A
 • 12) İstanbul’un fethiyle, kale ve surların top gülleleriyle yıkılabileceği anlaşıldı.
  Bu gelişme, Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinde Etkili olmuştur?

  A) Rönesans hareketlerinin hızlanmasında
  B) Kralların, derebeylerin egemenliğine son vermesinde
  C) Yeni ticaret yollarının bulunmasında
  D) Coğrafi Keşiflerin başlamasında
  Cevap: B
 • 13) Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa’da;
  • Derebeylik yönetimi zayıflayarak kralların siyasal gücü artmış,
  • Akdeniz limanları gelişmiş,
  • Din adamlarına güven azalmış,
  • Matbaa, kâğıt, pusula gibi buluşlar, dışarıdan alınmıştır.
  Buna göre, Avrupa’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) İslam dünyası üzerinde üstünlük kurmuşlardır.
  B) Önemli siyasal değişimler geçirmişlerdir.
  C) Halkın Kiliseye bakış biçimi değişmiştir.
  D) Teknolojik gelişmelerden yararlanmışlardır.
  Cevap: A
 • 14) Türkiye nüfusun dağılışını çeşitli faktörler etkilemektedir. Bunlar doğal faktörler ile beşeri ve ekonomik faktörler olmak üzere iki grupta toplanabilir.
  Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’de nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörler arasında gösterilemez?

  A) Sanayi tesisleri
  B) Su kaynakları
  C) İklim ve bitki örtüsü
  D) Yer şekilleri
  Cevap: A
 • 15) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Avrupalılar Türklerden etkilenmemişlerdir?
  A) Türk müziğinden (Mehter)
  B)Türk halı ve kiliminden
  C)Türk kalelerinden
  D)Türk giyim-kuşamından
  Cevap: D
 • 16) Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılmıştır?
  A) Paris Antlaşması
  B) Karlofça Antlaşması
  C) Pasorafça Antlaşması
  D) Küçük Kaynarca Antlaşması
  Cevap: A
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi Kanuni zamanında meydana gelmemiştir?
  A) Akdeniz de Türk hakimiyetinin sağlanması
  B) Cezayir’in bir Osmanlı eyaleti haline getirilmesi
  C) Kıbrıs Adasının ele geçirilmesi
  D) Macaristan’ın büyük kısmının Osmanlı yönetimine geçmesi
  Cevap:
 • 18) Osmanlı Devletinin Rodos ve Kıbrıs adalarını alması aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olamaz?
  A) Doğu Akdeniz’de Osmanlı etkinliğini artırmaya
  B) Doğu Akdeniz’de Osmanlı çıkarlarını korumaya
  C) İpek yolunu canlandırmaya
  D) Anadolu, Suriye ve Mısır arasındaki ticaret yollarının güvenliğini sağlamaya
  Cevap: C
 • 19) Aşağıdaki savaşlardan hangisinin Osmanlıların Akdeniz’de üstünlük kurmasında bir etkisi olmamıştır?
  A) Preveze Deniz Savaşı
  B) İnebahtı Deniz Savaşı
  C) Cebre Deniz Savaşı
  D) Trablusgarp’ın alınması
  Cevap:
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi Sırbistan ve Bosna’nın alınma nedenleri arasında yer almaz?
  A) Macarlarla birlik oluşturmaları
  B) Osmanlıya saldırmaları
  C) Yıllık vergilerini vermemeleri
  D) Osmanlıya karşı Bizans’la birlik olmaları
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder