Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Ülkemizde ilköğretim çağında olup okula gitmeyen kız çocuklarının okula gönderilmesi amacıyla devlet tarafından, sivil toplum örgütlerince ve uluslar arası yardım kuruluşlarınca çeşitli kampanyalar düzenlenmektedir.
  Bu kampanyalar ile aşağıdaki kişi hak ve özgürlüklerinden hangisinin kullanılması sağlanır?

  A) Yerleşme ve seyahat özgürlüğünün
  B) Çalışma hakkının
  C) Düşünce ve ifade özgürlüğünün
  D) Eğitim hakkının
  Cevap: D
 • 2) Türkiye'de nüfusun yapısına bakıldığında genel olarak kadın nüfusun erkek nüfustan daha az olduğu görülmektedir. Fakat Giresun, Rize, Gümüşhane gibi illerde kadın nüfusun erkek nüfustan daha çok olduğu görülür.
  Yukarıda belirtilen bu illerde erkek nüfusun kadın nüfusundan az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yüzölçümlerinin küçük olması
  B) Diğer bölgelere göç vermeleri
  C ) Nüfus planlamasının uygulanması
  D) Bebek ölümlerinin azalması
  Cevap: B
 • 3) Aşağıda verilen İstanbul’un fethi sonuçlarının hangi alanlarla ilgili olduklarını eşleştiriniz.
  ( Kültürel – Siyasi – Dini – Ekonomi )

  A) ( ) Topların kullanılması ile Avrupa’da Derebeylik yönetimi zayıfladı.
  B) ( ) Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların eline geçti.
  C) ( ) Osmanlı’nın İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
  D) ( ) İstanbul’dan kaçan bilim adamları Avrupa’da bilimsel çalışmaları hızlandırdılar.
  E) ( ) İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu.
  Cevap:
 • 4) Aşağıda verilenlerin hangisinde anayasada yer alan ‘’özel hayatın dokunulmazlığı’’ maddesine aykırı bir durum söz konusudur?
  A) Manken Zehra’nın alışveriş merkezinin açılışına katılırken görüntülenmesi
  B) Ünlü sanatçı Burcu’nun, evinde gizlice görüntülenmesi
  C) Futbolcu Gürol’un antrenman yaparken görüntülenmesi
  D) Yeni filminin galası için sinemaya gelen yönetmen Utku’nun görüntülenmesi
  Cevap: B
 • 5) Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde;
  Bizans topraklarının büyük bir kısmı ele geçirilmiştir.
  Anadolu Türk birliğini sağlama yolunda önemli fetihlerde bulunulmuştur.
  Balkanlarda Haçlı kuvvetleri defalarca yenilerek Balkanlar’ın önemli bir bölümü ele geçirilmiştir.
  gelişmelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A) Daha çok Anadolu’da fetih hareketlerinde bulunulmuştur.
  B) Osmanlı Devleti hızlı bir şekilde büyümüştür.
  C) Bizans tamamen ortadan kaldırılmıştır.
  D) Bütün Türk Beylikleri Bizans’a karşı birlikte hareket etmiştir.
  Cevap: B
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerilerinden biri değildir?
  A) Güzel konuşma
  B) Empati kurma
  C) İlgili dinleme
  D) Yüksek sesle konuşma
  Cevap: D
 • 7) Söz dinlemeyi bilmeyen, söz dinletmeyi bilemez.
  Bu söz aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgilidir?

  A) İletişimde mimik ve jestlerin önemi
  B) Etkili iletişimde dinlemenin önemi
  C) Kitle iletişim araçlarının önemi
  D) Yazılı iletişim kuralları
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ile doldurunuz.
  1. Osmanlılar ilk denizcilik faaliyetlerine ................................................... zamanında başlamışlardır.
  2. İstanbul’u ................................................................... fethetmiştir.
  3. Osmanlı Devleti’nde mali işlere ...................................................... bakardı.
  4. Osmanlı Devleti’nin kurucusu ....................................................... dir.
  5. Türkiye Selçukluları ticareti geliştirmek için ................................................. inşa etmişlerdir.
  Cevap:
 • 9) Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettikleri yerlere Anadolu’dan aileler yerleştirmiş, bu ailelere topraklar vermiş onlardan vergi almamıştır.
  Osmanlı Devleti’nin böyle bir politika izlemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Balkanlarda kalıcı bir egemenlik kurmak
  B) Balkanlarda yaşayan uluslara hoşgörülü davranmak
  C) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
  D) Balkanlardaki karışıklıklara son vermek
  Cevap: A
 • 10) Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir.
  Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi
  B) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi
  C) Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması
  D) Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması
  Cevap: B
 • 11) - Miryokefalon Savaşı ile Anadolu’nun kesin Türk yurdu olmasını sağladık.
  - Bizans’la yaptığımız Malazgirt Savaşı ile Anado-lu’nun kapılarını Türklere açtık.
  Verilen bu konuşmalar, Anadolu’nun Türkleşme süreci-ne katkısı olan faktörlerden hangisini göstermektedir?

  A) Sanatsal etkinlikleri
  B) Kültürel faaliyetleri
  C) Askerî mücadeleleri
  D) İmar çalışmalarını
  Cevap: C
 • 12) Türkiye Selçukluları, yaptıkları kervansaraylarda yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar
  Hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara gerekli malzemeler veriliyordu
  Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir?

  A) Yerli halkın birlik ve beraberliğini sağlamak
  B) Ülke sınırlarını genişletmek
  C) Ticari faaliyetleri geliştirmek
  D) Haçlılara karşı göç oluşturmak
  Cevap: B
 • 13) Selçuklular zamanında Bizans ordusu;
  — Bizans askerleri,
  — Antakya düküne bağlı askerler,
  —Yedek kuvvet olarak Ermeni askerlerinden oluşuyordu.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz?

  A) Bizans ordusunu birçok ırktan oluştuğuna
  B) Bizans ordusunun farklı güçlerden yararlandığına
  C) Savaşların kazanılmasında ordunun milliyetçilik bilincinin etkili olduğuna
  D) Selçukluların Bizans’a yaptığı savaşlarda farklı milleten askerlerle karşılaştığına
  Cevap: C
 • 14) Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir
  Buna durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Fethettiği topraklardaki halka hoşgörülü davranması
  B) Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması
  C) Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi
  D) Hıristiyan halkın kendi dinine sahip çıkması
  Cevap: D
 • 15) Kitap okuma alışkanlığı olan bireylerin konuşurken kullandıkları kelimeler daha çeşitli ve kurdukları cümleler daha akıcı ve düzgündür. Buna göre doğru bir iletişim için aşağıdakilerden hangisinin öneminden bahsedilmektedir?
  A)Dinleme becerisin
  B)Empati kurmanın
  C)Dili doğru kullanmanın
  D)Hoşgörülü davranmanın
  Cevap: C
 • 16) Doğu Anadolu Bölgesi’nin kırsal alanlarında genel olarak kadın nüfusu erkeklerin nüfusundan daha fazladır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Göçe katılan nüfusun daha çok erkeklerden oluşması
  B)Temel geçim kaynağının hayvancılık olması
  C)Kış mevsiminin uzun sürmesi
  D)Kadınların okuma yazma oranının düşük olması
  Cevap: A
 • 17) Osmanlı Devleti aşağıdaki anlaşmalardan hangisi ile ilk kez toprak kaybetmiştir?
  A)Pasorofça Antlaşması
  B)Karlofça Antlaşması
  C)Paris Antlaşması
  D)Edirne-Segedin Ant.
  Cevap: B
 • 18) )Lale devrinde, ceviz kabuğunun içine doldurulup uygulanan aşı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kızamık Aşısı
  B)Çiçek Aşısı
  C) Sarılık Aşısı
  D) Grip Aşısı
  Cevap: B
 • 19) Macaristan’ın fethi aşağıdaki Osmanlı Padişahlarının hangisi tarafından gerçekleşmiştir?
  A) Kanuni                                    
  B) Yavuz                                       
  C) Fatih
  D) III: Selim
  Cevap:
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi, Fatih’in Kırım Hanlığı’nı Osmanlı Devleti’ne Bağlanmasının nedenleri arasında yer almaz?
  A) Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini sağlamak istemesi
  B) Kırım Hanlığı’nın iç karışıklar içinde olması
  C) Kırım halkının Fatih’ten yardım istemesi
  D) Altınordu Devletinden gelecek tehlikeleri önlemek istemesi
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder